Leveringen - 112802-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Award Aankondiging - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Hongarije-Boedapest: Vaccins

2018/S 051-112802

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
AK05071
Keleti Károly utca 24.
Budapest
1024
Hongarije
Contactpersoon: Bagó Dániel
Telefoon: +36 13369026
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 13369421
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://portal.nebih.gov.hu/

Adres van het kopersprofiel: http://portal.nebih.gov.hu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Agrár szakigazgatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Veszettség elleni orális vakcina beszerzése

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Veszettség elleni orális vakcina beszerzése.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU120
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dunakeszi Hűtőház Kft. telephelye (2120 Dunakeszi, Tőzegtavi u.11–13.).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2018. év: Vakcina 2018: tavaszi kampányhoz 985 920 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag, őszi kampányhoz 985 920 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag, azaz összesen 1 971 840 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag vakcina.

Esetleges meghosszabbítás esetén 2019. év: Vakcina 2019: tavaszi kampányhoz 985 920 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag, őszi kampányhoz 985 920 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag, azaz összesen 1 971 840 adag + 30 % + termelési számonként 20-20 adag vakcina.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Hivatkozással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra, mely alapján az Ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha „a 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt vagy a meghívásos eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk – adott esetben hiánypótlást követően – megfelelt az előírt formai követelményeknek”, Intézményünk az alábbi körülményekre tekintettel döntött ezen eljárásfajta alkalmazása mellett.

Ajánlatkérő 2017/S 230-480195 nyilvántartási számon eljárást megindító hirdetményt jelentetett meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. november 30. napján. Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 16836/2017 iktatószámon 2017. november 30-án jelent meg.

A 2017. december 13-án 14.00 órai kezdettel megtartott bontási eljárás során Ajánlatkérő tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy az eljárás 1. részében rendelkezésre álló fedezete nettó 432 828 739 Ft, azaz bruttó 549 692 498 Ft. Megállapításra került, hogy az eljárás 1. részére vonatkozóan beérkezett ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás ezen fedezetnél lényegesen magasabb.

Ajánlatkérő az előzmény közbeszerzési eljárás 1. részét a 2018. január 12. napján meghozott döntésével eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel.

Figyelemmel arra, hogy az egyetlen ajánlatra tekintettel a nyílt eljárás 1. része eredménytelen lett, mert a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel és a korábbi közbeszerzés feltételei jelen eljárásban sem változnak meg, megalapozott a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli eljárás lefolytatásának jogcíme.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0
Benaming:

Veszettség elleni orális vakcina beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlattevő neve: Vetimpex Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1194 Budapest, Hoffher Albert u. 38-40.

Nettó ajánlati ár (vakcina egységára): nettó 109,75 Ft + áfa/ adag.

Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/03/2018