Услуги - 112809-2016

Компактен изглед

02/04/2016    S65    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Варна: Услуги по поддържане на зелени площи в паркове и места за развлечения

2016/S 065-112809

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Варна
000093442
бул. „Генерал Колев“ № 92, ет. 5
Място/места за контакт: Общинско предприятие Инвестиционна политика
На вниманието на: Мариела Черкезова
9000 Варна
България
Телефон: +359 52820837
Адрес за електронна поща: op@varna.bg
Факс: +359 52820846

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.varna.bg

Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=427

Електронен достъп до информация: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=427

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 27: Други услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: На територията на Община Варна.

код NUTS BG331

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Брой на участниците в предвиденото рамково споразумение: 7

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в години: 4
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна“ в частност в районите: „Одесос“, „Представително поддържане“, „Приморски 1“, „Приморски 2“, „Младост“ (включително кметство Каменар), „Владислав Варненчик“ (включително кметство Тополи и кметство Казашко) и „Аспарухово“ (включително кметство Константиново и кметство Звездица).
При изпълнение на поръчката следва да се извърши паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна съгласно Техническа спецификация (Приложение 1) и по-конкретно: поддържане на вегетативната система (дървесна, храстова, цветна, тревна и изграждане на нова такава), резитба и отсичане на дървета, поддържане на чистотата в зелени площи — в паркове, градини, по улици и булеварди (средни ленти и прилежащи площи), детски площадки, междублокови пространства и др., включително събиране и извозване на растителни (биоразградими) отпадъци от дейността по поддържането и др.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

77311000, 77313000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка ще се определят при всяко конкретно възлагане по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП.
(1) Район „Одесос“ — При изпълнение на поръчката следва да се извършва паркоустрояване-поддържане на около 370 дка. тревна площ и приблизително 13 590 бр. дървета, отразени по картотека.
(2) „Представително поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета“: При изпълнение на поръчката следва да се извършва паркоустрояване-поддържане на около 80 дка. тревна площ и приблизително 1 250 бр. дървета, отразени по картотека.
(3) Район „Приморски 1“ — При изпълнение на поръчката следва да се извършва паркоустрояване-поддържане на около 1 280 дка. тревна площ и приблизително 31 000 бр. дървета, отразени по картотека.
(4) Район „Приморски 2“ — При изпълнение на поръчката следва да се извършва паркоустрояване-поддържане на около 2 000 дка. тревна площ и дървета.
(5) Район „Младост“ — При изпълнение на поръчката следва да се извършва паркоустрояване-поддържане на около 1 640 дка. тревна площ и приблизително 18 740 бр. дървета, отразени по картотека. И зелените площи на територията на кметство Каменар с 53 дка. тревна площ и 36 бр. дървета.
(6) Район „Владислав Варненчик“ — При изпълнение на поръчката следва да се извършва паркоустрояване-поддържане на около 1 050 дка. тревна площ и приблизително 6 060 бр. дървета, отразени по картотека. И зелените площи на територията на кметство Тополи с 55 дка. тревна площ и 300 бр. дървета, и кметство Казашко с 34 дка. тревна площ и 190 бр. дървета.
(7) Район „Аспарухово“ — При изпълнение на поръчката следва да се извършва паркоустрояване-поддържане на около 340 дка. тревна площ и приблизително 6 000 бр. дървета, отразени по картотека. И зелените площи на територията на кметство Константиново с 37 дка. тревна площ и 115 бр. дървета, и кметство Звездица с 38 дка. тревна площ и 315 бр. дървета.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 13 340 000 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
(1) Гаранциите за участие и изпълнение на настоящата обществена поръчка се представят в 1 от следните форми:
1. депозит на парична сума по сметка на Възложителя; или
2. неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя.
(2) Участниците/изпълнителят избират сами формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.
(3) Гаранцията за участие, определена при спазване на изискванията на чл. 59, ал. 2 от ЗОП и представени като парична сума или банкова гаранция е в размер на 10 000 BGN.
(4) Внасянето на гаранцията за участие под формата на депозит на парична сума се извършва с платежно нареждане по IBAN: BG 63CECB97903324129200 BIC: CECBBGSF на Общинско предприятие „Инвестиционна политика“ — Община Варна в „Централна кооперативна банка“ АД — гр. Варна.
(5) При условие, че участникът представи банкова гаранция за участие, същата следва да съдържа всички права на Възложителя по чл. 61, ал. 2 от ЗОП. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти.
(6) При подписване на рамково споразумение, потенциалните изпълнители не внасят гаранция за изпълнение. Гаранция за изпълнение се представя преди подписването на всеки конкретен договор от изпълнителя, определен по предвидения в рамковото споразумение ред. На основание чл. 59, ал. 3 от ЗОП, Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция преди подписването на договора.
(7) Внасянето на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се извършва с платежно нареждане по IBAN: BG 63CECB97903324129200 BIC: CECBBGSF на Общинско предприятие „Инвестиционна политика“ — Община Варна в „Централна кооперативна банка“ АД — гр. Варна.
(8) Ако се представя банкова гаранция за изпълнение на договор, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде не по-малко от 30 дни след датата на изпълнение на всеки конкретен договор.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Заплащането ще се извършва въз основа на:
Всички видове работи по поддържане на зелените площи, извършени при изпълнение на поръчката, ще се изплащат от възложителя на изпълнителя при условията на:
1. Завършена технология с всички необходими операции, по предмета на възлагане;
2. Изпълнени предписания, предявени от специалист по озеленяване в Дирекция ИИБ при Община Варна и районния специалист по озеленяване, по изпълнение на програмата по озеленяване на обекта;
3. Спазване на действащите раздели от БДС и действащата към момента нормативна уредба, ЗУТ, Наредба № 1/30.03.1993 г. на МРРБ за опазване на озеленените площи и декоративната растителност и Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на Зелената система на територията на Община Варна;
4. Материалите, влагани при изпълнение на работите по озеленяване и поддържане на зелените площи, да отговарят на изискванията за качество приети и одобрени от ЕС.
Фактурирането и изплащането на новите насаждения ще се извършва отделно от останалите видове работи, както следва:
1. При засаждане на растителен материал (цветен, дървесен, храстов, тревен и др.) се фактурира и изплаща 50 % от стойността му;
2. Останалите 50 % се фактурират и изплащат след цъфтеж и установено качество на материала;
3. При компрометиране на растителния материал, същия не се заплаща и се съставя констативен протокол. В случай, че бъдат засадени умрели и некачествени растения, същите не се заплащат от Възложителя, а се описват в констативен протокол.
4. Доставката на посадъчен материал се извършва след предварително одобрение от Възложителя на качеството на материала. Количественият и видов състав на посадъчният материал се посочва от специалист по озеленяване в Дирекция ИИБ при Община Варна.
Всички плащания се извършват в определените срокове съгласно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лице.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: „Документи за подбор“ — Плик № 1.
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
2. Оферта — представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП — попълнен и подписан образец с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, придружен от попълнен и подписан образец на Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, (без б. „е“), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2 (с изключение на т.2, т.2а, и т.6) и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП ).
В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности.
Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по т. 2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, в този случай се представя копие на документа, с който е създадено обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
Документът за създаване на обединението следва ясно да описва видовете дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението, както и дела им.
Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане срока за подаване на оферти.
3. Документ за внесена гаранция за участие — заверено копие от платежен документ или оригинал на банкова гаранция за участие.
4. Декларация за съгласие за участие като подизпънител — попълнен и подписан образец /при приложимост/.
Продължава в раздел III.2.2) „ Икономически и финансови възможности“.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Не се изискват.
Продължение от раздел III.2.1):
5. Декларация във връзка с чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП– попълнен и подписан образец.
6. Декларация — относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП — попълнен и подписан образец.
7. Декларация — относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП — попълнен и подписан образец.
Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд са Национална агенция за приходите /НАП/ към Министерство на финансите; Национален статистически институт; Национален осигурителен институт /НОИ/; Министерство на околната среда и водите и прилежащите му регионални инспекции; Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенция по заетостта, и двете към Министерството на труда и социалната политика.
8. Декларация — във връзка с чл. 58 от ЗОП — попълнен и подписан образец.
9. Декларация за приемане условията на проекто-договора — попълнен и подписан образец.
10. Декларация за приемане условията на рамковото споразумение — попълнен и подписан образец.
11. Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици– попълнен и подписан образец
13. Плик № 2: с надпис „ Предложение за изпълнение на поръчката“. В този плик се поставя Техническото предложение за изпълнение на поръчката — попълнено по образец и подписано от участника в оригинал. Върху плика следва да се посочи наименованието на участника. Участниците имат право да представят в Плик № 2 декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.
14. Плик № 3: с надпис „Предлагана цена“. В този плик се поставя Предлаганата цена — попълнена по образец и подписана от участника в оригинал. Върху плика следва да се посочи наименованието на участника.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Не се изискват.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.
2. Декларация (по образец), че разполагат с изискуемия технически и изпълнителски екип.
3. Декларация (по образец), че разполагат с изискуемото техническо оборудване.
4. Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват озеленяване и поддържане на зелени площи (или еквивалентни)-копие, заверено от участника;
5. Сертификат на участника за въведена система за управление по отношение на опазване на околната среда, съгласно ISO 14001:2004 с обхват озеленяване и поддържане на зелени площи (или еквивалентни)-копие, заверено от участника;
6. Декларация(по образец), че преди конкретния договор ще представят и поддържат за целия срок на действие на договора валиден регистрационен документ за изпълнение на дейността по събиране и транспортиране на растителни отпадъци до посоченото от Възложителя депо, издаден на основание на чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, по реда на гл. 5, раздел II от същия закон.
Забележка:
В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, с изключение на изискването по 4 и 5, които се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, което ще извършва дейности по озеленяване и поддържане на зелени площи.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Участниците следва да имат минимум 1 услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката (озеленяване и поддържане на зелени площи), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участниците следва да декларират, че разполагат със следния технически и изпълнителски екип:
1. 1 техник — озеленител;
2. 1 ландшафтен архитект или един инженер озеленител;
3. изпълнителски състав — 20 човека.
3. Участниците следва да разполагат със следното минимално техническо оборудване:
1. Моторни косачки с дву- или четиритактов двигател, задвижвани на колела:
— по 3 бр. за район с площ до 200 дка;
— по 5 бр. за район с площ до 500 дка;
— по 10 бр. за район с площ над 1 000 дка.
2. Моторна резачка:
— по 3 бр. минимум.
3. Дробилна машина за клони с входен диаметър (за материала) минимум Ф 110 мм:
— по 1 бр. минимум.
4. Товарно МПС камион до 3,5 тона:
— по 2 бр.
5. Автовишка:
— по 1 бр. минимум.
6. Фреза за раздробяване на дънери:
— по 1 бр.
4. Участникът да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват озеленяване и поддържане на зелени площи.
Забележка: Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството.
5. Участникът да има въведена внедрена система за управление по отношение на опазване на околната среда, съгласно ISO 14001:2004 с обхват озеленяване и поддържане на зелени площи (или еквивалентна).
Забележка: Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за управление по отношение на опазване на околната среда.
6. Да декларира, че преди конкретния договор ще представят и поддържат за целия срок на действие на договора валиден регистрационен документ за изпълнение на дейността по събиране и транспортиране на растителни отпадъци до посоченото от Възложителя депо, издаден на основание на чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, по реда на гл. 5, раздел II от същия закон.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Качество на техническото предложение. Тежест 30

2. Максимална обща цена за месечна поддръжка /по приложени примерни манипулационни планове/. Тежест 21

3. Максимални единични цени за видове работи. Тежест 24

4. Максимални единични цени за посадъчен материал. Тежест 10

5. Максимални единични цени за видове механизация. Тежест 10

6. Максимални стойности за показатели на ценообразуване. Тежест 5

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
Обявлението и документацията за участие са одобрени с Решение №1018/29.03.2016г. на Кмета на Община Варна.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 13.5.2016 - 17:30
Платими документи: да
Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане: (1) Документацията за участие е публикувана и достъпна в деня на публикуване на обявлението в Регистъра на АОП, на адресите, посочени в Раздел I) от обявлението.
(2) Комплектът офертни документи може да бъде получен и на място в отдел „Обществени Поръчки“, Общинско предприятие „Инвестиционна политика“– гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ № 92, ет. 5, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. от всяко лице, поискало това или да бъде изпратен по пощата за негова сметка само след заплащане цената за документацията за участие.
(3) Стойността на документацията за участие се превежда с платежно нареждане по IBAN: BG72CECB97903124129200 и BIC: CECBBGSF, на Общинско предприятие „Инвестиционна политика“ — Община Варна в „Централна кооперативна банка“ АД — гр. Варна.
Лицата отправят писмено своето искане за закупуване на документацията с посочени данни за издаване на фактура, телефон, адрес за кореспонденция и данни за контакт и приложен платежен документ за преведена сума за документацията за участие.
(4) Закупуването на документация за участие не е задължително условие за участие в настоящата процедура.
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
13.5.2016 - 17:30
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 150 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.5.2016 - 10:00

Място:

Общинско предприятие „Инвестиционна политика“ — при община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ № 92, ет. 5.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: На публичните заседания на комисията могат да присъстват управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: — За участници в процедурата — представляващ/и участника представят документ за самоличност — За упълномощените представители на участниците — документ за самоличност и пълномощно — За представителите на средствата за масова информация — служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие — За други лица — при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
(1) За всяко заседание на Комисията по ОбП, за което ЗОП позволява да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП, последните ще могат да получат информация в профила на купувача на посочените в Раздел I). (2) В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП датата, часът и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени в профила на купувача на посочените в Раздел I, не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти. (3) Срок за искане на разяснения по документацията за участие — до 10 дни преди изтичане срока за получаване на оферти. (4) Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са посочили електронен адрес за кореспонденция в деня на публикуването им в профила на купувача, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други участници. (5) Всички решения по чл. 27а от ЗОП, както и променената документация, в случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП, съобщения, включително отговори по поискани от участниците разяснения, ще бъдат публикувани в профила на купувача на посочените в Раздел I). (6) Комуникацията между Възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона заелектронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства. (7) Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на ОП „Инвестиционна политика“– при община Варна, на адрес: гр. Варна, бул.„Ген. Колев“ № 92, ет. 5. При приемане на офертни документи в деловодството върху плика се регистрира входящият архивен номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на вносителя се дава талон, отразяващ тези данни. При изпращане по пощата на офертни документи за участие в процедура, за дата на подаването им се счита датата на получаване в деловодството на отдел „Обществени Поръчки“, Общинско предприятие „Инвестиционна политика“ — гр. Варна, а не датата на изпращане, отбелязана на пощенското клеймо. (8) Основания за отстраняване на участник от процедурата: съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗОП, включително наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 (с изключение на т. 2, т. 2а, и т. 6) от ЗОП. По отношение на участника да не са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. (9) Съгласно чл. 71, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП в случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни при избран критерий за „икономически най-изгодна оферта“, то за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий „икономически най-изгодна оферта“, но тази оферта не може да се определи по реда посочен по-горе. (10) На жребия могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва жребия.(11) Възложителят уведомява лицата, за датата, часа със съобщение публикувано в Профила на купувача, на адресите посочени в Раздел I) от обявлението, най-малко два работни дни преди провеждане на жребия.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29.3.2016