Leveringen - 112848-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Bulgarije-Radnevo: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2018/S 051-112848

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Radnevo
000817956
ul. „Mitjo Stanev“ No. 1
Radnevo
6260
Bulgarije
Contactpersoon: Dimitar Dimitrov; Nikolay Dobrev
Telefoon: +359 41781235
E-mail: obshtina@obshtina.radnevo.net
Fax: +359 41782280
NUTS-code: BG344

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://obshtina.radnevo.net;http://radnevo.acstre.com

Adres van het kopersprofiel: http://46.40.124.24:81/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на употребявана специализирана техника за нуждите на община Раднево

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на обществената поръчка е доставка на употребявана специализирана техника за нуждите на община Раднево по следните обособени позиции:

— Обособена позиция № 1: Доставка на употребявана специализирана машина за събиране на листа, окосена трева и други дребни растителни отпадъци (мотометачка) за обслужване на системата за организирано разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от растителен произход на община Раднево,

— Обособена позиция № 2: Доставка на употребяван мултифункционален автомобил с допълнително оборудване.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на употреб. спец. машина за събиране на листа, окос. трева и др. дребни раст. отпадъци (мотометачка) за обсл. на системата за организ. разд. събиране и оползотв. на биоразгр. отпадъци от раст. произход

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

Франко склад гр. Раднево.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Подробно описание на изискваните технически характеристики на употребяваната специализирана машина се съдържа в Техническите спецификации — неразделна част от документацията за обществена поръчка (Приложение № 1).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за доставка / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— минимум 3 външни огледала за обр. виждане,

— прозорец в пода на кабината за наблюдение на вакуумния отвор.

4. Спирачна система:

— хидравлична двукръгова спирачна с-ма със сервоусилвател,

— дискови спирачки на всички колела,

— ръчна спирачка за паркиране с хидравл. управление.

5. Кормилно управление:

1) управл-е с 2 режима на работа:

— управл-е само на предните коле.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на употребяван мултифункционален автомобил с допълнително оборудване

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

Франко склад гр. Раднево.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Подробно описание на изискваните технически характеристики на употребявания мултифункционален автомобил се съдържа в Техническите спецификации — неразделна част от документацията за обществена поръчка (Приложение № 1).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за доставка / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 009-015500
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на употреб. спец. машина за събиране на листа, окос. трева и др. дребни раст. отпадъци (мотометачка) за обсл. на системата за организ. разд. събиране и оползотв. на биоразгр. отпадъци от раст. произход

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на употребяван мултифункционален автомобил с допълнително оборудване

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 108, т. 4 от ЗОП е издадено Решение № 424/27.2.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на употребявана специализирана техника за нуждите на община Раднево“ в частта по ОП № 1 и 2, поради това че не е подадена нито една оферта по обособените позиции.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018