Leveringen - 112853-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Duitsland-Berlijn: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2018/S 051-112853

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Deutsche Rentenversicherung Bund Zentraler Einkauf
Ruhrstraße 2
Berlin
10704
Duitsland
Telefoon: +49 30-865-84710
E-mail: beate.gutsche@DRV-Bund.de
Fax: +49 30-865-84790
NUTS-code: DE300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.Deutsche-Rentenversicherung-Bund.de/Einkaufskoordination/NetServer

Adres van het kopersprofiel: www.Deutsche-Rentenversicherung-Bund.de/Einkaufskoordination/NetServer

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kauf von Behandlungsliegen für die Reha-Zentren der DRV-Bund

Referentienummer: FV-1253-17-0452-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Abschluss eines Rahmenvertrags über die Lieferung von Untersuchungs-und Therapieliegen für die Reha-Zentren der Deutschen Rentenversicherung Bund.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300
Voornaamste plaats van uitvoering:

Reha-Zentren der Deutschen Rentenversicherung Bund

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Abschluss eines Rahmenvertrags über die Lieferung von Untersuchungs-und Therapieliegen für die Reha-Zentren der Deutschen Rentenversicherung Bund.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Mit dem Angebot vorzulegende Nachweise:

— Datenbätter und Abbildungen der angebotenen Liegen,

— GS-Zeichen,

— VDE-Kennzeichen.

Sollte die Bieterin / Bietergemeinschaft diese Zertifizierung nicht nachweisen können, erwartet die Auftraggeberin auf gesonderter Anlage eine Beschreibung der Maßnahmen im Unternehmen der Auftragnehmerin, die geeignet sind, die Zertifizierung zu substituieren.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Kauf von Behandlungsliegen für die Reha-Zentren der DRV-Bund

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SCHUPP GmbH & Co.KG
Glattalstr. 78
Dornstetten
72280
Duitsland
Telefoon: +49 7443243-0
E-mail: ingrid.katz@schupp-gmbh.de
Fax: +49 7443243255
NUTS-code: DE3
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundeskartellamt, Vergabekammer des Bundes
Villemombler Str. 76
Bonn
53123
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018