Leveringen - 112870-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Award Aankondiging - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Denemarken-Aarhus: Machines voor dataprocessing (hardware)

2018/S 051-112870

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Aarhus Kommune
55133018
Rådhuspladsen 2
Aarhus
8000
Denemarken
Contactpersoon: Anna H. Mortensen
E-mail: manh@aarhus.dk
NUTS-code: DK042

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.aarhus.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveringsaftale iht. SKI rammeaftale 02.02 Computere — Chrome.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30210000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ordregiver agter at indgå leveringsaftale efter gennemførelsen af tildeling iht. SKI rammeaftale 02.02 Computere. Tildelingen er gennemført iht. de retningslinjer for anvende af rammeaftalen, som fremgår af rammeaftalen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 466 050.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK042
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aarhus Kommune agter at indgå leveringsaftale iht. rammeaftale 02.02 Computere. Leveringsaftalen omfatter indkøb af pc'er — chromeboxe til komme-gå registrering i dagsinstitutioner.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Ordregiver agter at indgå leveringsaftale efter gennemførelsen af tildeling iht. SKI rammeaftale 02.02.

Computere. Tildelingen er gennemført iht. de retningslinjer for anvende af rammeaftalen, som fremgår af rammeaftalen.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dustin A/S
Michael Drewsens Vej 23
Højbjerg
8270
Denemarken
NUTS-code: DK042
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 466 050.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Denemarken
Telefoon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018