Lieferungen - 112887-2018

14/03/2018    S51    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Toner für Laserdrucker/Fax-Geräte

2018/S 051-112887

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 014-028195)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Jednostka Wojskowa nr 6021
ul. Żwirki i Wigury 9/13
Warszawa
00-909
Polen
Kontaktstelle(n): Kancelaria Jednostki
E-Mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261847577
NUTS-Code: PL7

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ozgst.wp.mil.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021.

Referenznummer der Bekanntmachung: 01/2018/PN/KO/Ł
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30125110
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 z podziałem na dwie części:

I część zamówienia - materiały eksploatacyjne dla Służby KO,

II część zamówienia - materiały eksploatacyjne dla Służby Łączności i Informatyki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Rozdział III SIWZ oraz załączniki Nr 1.1 i 1.2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez Zamawiającego oddzielnie, według zasad opisanych w SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 1.1 oraz Nr 1.2 do SIWZ. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/03/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 014-028195

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości:

Dla części I - 600,00 PLN.

Dla części II - 43 500,00 PLN.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej;

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 2-5, należy zdeponować przed upływem terminu składania ofert w Kancelarii Jawnej Jednostki Wojskowej Nr 6021, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 z dokładnym opisem w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie „WADIUM – SPRAWA NUMER: 01/2018/PN/KO/Ł”

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank NBP O/WARSZAWA, konto Nr 38 1010 1010 0037 7913 9120 0000

Sprawa nr: 01/2018/PN/KO/Ł

14

6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 14.3.2018 r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.