Leveringen - 112888-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Militaire uniformen

2018/S 051-112888

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 023-047827)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Jednostka Wojskowa nr 6021
ul. Żwirki i Wigury 9/13
Warszawa
00-909
Polen
Contactpersoon: Kancelaria Jednostki
E-mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261847577
NUTS-code: PL7

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ozgst.wp.mil.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Jednostki Wojskowej nr 6021.

Referentienummer: 07/2018/PN/M
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35811300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Jednostki Wojskowej nr 6021.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

35811300-5 Mundury wojskowe

18212000-8 Płaszcze

18443320-5 Czapki

18420000-9 Dodatki odzieżowe

18423000-0 Krawaty

18323000-9 Szelki

39561130-2 Odznaki i etykiety z tworzyw włókienniczych

18815200-7 Buty z cholewami

03419100-1 Produkty z drewna ciętego

18815000-5 Buty

18332000-5 Koszule

18910000-1 Wyroby rymarskie

18425000-4 Paski

18424000-7 Rękawice

18235300-8 Swetry

18422000-3 Szale

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku Nr 1 do SIWZ (tj.: Opis przedmiotu zamówienia).

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez Zamawiającego oddzielnie, według zasad opisanych w SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 3.1 oraz Nr 3.10 do SIWZ. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/03/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 023-047827

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości:

Część I – 25 500,00 PLN,

Część II – 6 900,00 PLN,

Część III – 13 200,00 PLN,

Część IV – 1 900,00 PLN,

Część V – 5 000,00 PLN,

Część VI – 2 500,00 PLN,

Część VII – 1 000,00 PLN,

Część VIII – 2 700,00 PLN,

Część IX – 2 400,00 PLN,

Część X – 700,00 PLN.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 2-5, należy zdeponować przed upływem terminu składania ofert w Kancelarii Jawnej Jednostki Wojskowej Nr 6021, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 z dokładnym opisem w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie „WADIUM – SPRAWA NUMER: 07/2018/PN/M”

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank NBP O/Warszawa, konto Nr 38 1010 1010 0037 7913 9120 0000

6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie, tj.: 14.3.2018 r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.