Leveringen - 112921-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Denemarken-Kopenhagen: Identiteitskaarten

2018/S 051-112921

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 034-073588)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Danske Regioner
Dampfærgevej 22
Copenhagen Ø
2100
Denemarken
Contactpersoon: Sarah Maria Friis Steine
E-mail: ssh@amgros.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regioner.dk

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/284126

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Production and delivery of Health Insurance Cards

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22455000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Production and delivery of health insurance cards.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 034-073588

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 20/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 04/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 20/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:01
Te lezen:
Datum: 04/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:01
Afdelingsnummer: VI
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: VI.3
In plaats van:

Questions must be submitted not later than 6.3.2018 at 23:59.

Te lezen:

Questions must be submitted not later than 20.3.2018 at 12:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Due to the large amount of questions shortly before the expiry of the deadline for questions and due to the nature of the questions asked, the deadline for submission of tender is postponed until 4.4.2018 at 12:00. The deadline for submission of questions has also been postponed until 20.3.2018 at 12:00.