Leveringen - 112940-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Waiblingen: Personal computers

2018/S 051-112940

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 032-069458)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Landratsamt Rems-Murr-Kreis
Alter Postplatz 10
Waiblingen
71332
Duitsland
Contactpersoon: Amt für Schulen, Bildung und Kultur
Telefoon: +49 71515011085
E-mail: b.stanke@rems-murr-kreis.de
NUTS-code: DE116

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rems-murr-kreis.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferleistung Desktop-PCs, Notebooks & Monitore

Referentienummer: 20180212
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferleistung Desktop-PCs, Notebooks & Monitore

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 032-069458

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 20/03/2018
Te lezen:
Datum: 04/04/2018
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 23/03/2018
Plaatselijke tijd: 11:57
Te lezen:
Datum: 05/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: