Доставки - 112982-2020

Submission deadline has been amended by:  212328-2020
09/03/2020    S48

България-София: Измервателни уреди

2020/S 048-112982

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Университет за архитектура, строителство и геодезия
Национален регистрационен номер: 000670616
Пощенски адрес: 1752
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1046
Държава: България
Лице за контакт: доц. д-р инж. Георги Иванов
Електронна поща: george@at-equipment.com
Телефон: +359 885465535
Факс: +359 28656863
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.uacg.bg
Адрес на профила на купувача: https://uacg.nit.bg/op/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://uacg.nit.bg/op/2020gi.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: публичен възложител съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лабораторно оборудване към съществуващата Университетска научно-приложна лаборатория „Нанонаука и нанотехнологии“ (Нанолаборатория) по 2 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
38550000 Измервателни уреди
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка и гаранционна поддръжка (гаранционно обслужване) на научна апаратура, както следва:

— обособена позиция 1 „Атомно-силов микроскоп“ — 1 брой,

— обособена позиция 2 „Кварцова микровезна с възможност за измерване и на дисипацията, принадлежности и консумативи“ — 1 бр.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 34 339.79 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и гаранционно обслужване на атомно-силов микроскоп

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38550000 Измервателни уреди
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Университетска лаборатория по нанонаука и нанотехнологии, бул. „Др. Цанков“ № 2, партерен етаж

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и гаранционно обслужване на следната апаратура — атомно-силов микроскоп — 1 бр.

Подробно описание на минималните технически изисквания за апаратурата са описани в техническата спецификация, приложение към документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически показател / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 29 174.79 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Фонд „Научни изследвания“, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства — 2018 г., договор № КП-06-ОПР 03/9 от 18.12.2018 г. Наименование: „Нови ефекти в нанотънки подредени органични филми (Лангмюир и Лангмюир—Блоджетови) и използването им за концептуално разработване на ново поколение биосензори за работа в течна среда“.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и гаранционно обслужване на кварцова микровезна с възможност за измерване и на дисипацията, принадлежности и консумативи

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38550000 Измервателни уреди
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Университетска лаборатория по нанонаука и нанотехнологии, бул. „Др. Цанков“ № 2, партерен етаж

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка и гаранционна поддръжка (гаранционно обслужване) на кварцова микровезна с възможност за измерване и на дисипацията, принадлежности и консумативи — 1 бр. Подробно описание на минималните технически изисквания за доставената апаратура се намира в техническата спецификация към документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 165.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договор за безвъзмездна финансова помощ № КП-06-ОПР 03/9 с фонд „Научни изследвания“ със заглавие „Нови ефекти в нанотънки подредени органични филми (Лангмюир и Лангмюир—Блоджетови) и използването им за концептуално разработване на ново поколение биосензори за работа в течна среда“.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят няма изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания по отношение на техническите и професионални възможности на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят няма изисквания по отношение на техническите и професионални възможности на участниците.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят не поставя изискване за представяне на гаранция за участие или изпълнение на поръчката.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/04/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 07/07/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 09/04/2020
Местно време: 11:00
Място:

Университет за архитектура, строителство и геодезия — София, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, ректорат, голяма заседателна зала, 2 ет.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Място за получаване на офертите: в деловодството на УАСГ с адрес гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, втори етаж

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. (чл. 54, ал. 1 от ППЗОП).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява участници от процедурата на основание чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 1—5 от ЗОП.

2. Други основания за отстраняване от участие:

Съгласно чл. 107 от ЗОП освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 1—5 от ЗОП възложителят отстранява:

1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица;

5. кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част 6, глава 27, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Жалба може да се подава в сроковете по чл. 197 от ЗОП — 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/03/2020