Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 112987-2018

14/03/2018    S51

België-Brussel: Oceanografische en hydrologische diensten

2018/S 051-112987

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17200
Postadres: Koning Albert-II-laan 35, bus 10
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1030
Land: België
Contactpersoon: Veerle Lories
E-mail: veerle.lories@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302570
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302570
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Precommerciële aankoop (PCP) van diensten voor O&O om gebiedsdekkende digitale hoogtemodellen in kustgebieden (Digital Elevation Model of Coastal Areas DEMCA) mbv een innovatief sensorplatform

Referentienummer: Maritieme Toegang-01239-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351920 Oceanografische en hydrologische diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze vooraankondiging dient om een reeks van 3 informele workshops aan te kondigen ter voorbereiding van de precommerciële aanbesteding (PCP) DEMCA, die:

1) zich richt op de uitdaging om een innovatie methode te ontwikkelen om bathymetrische peilingen in ondiepe troebele wateren en topografische metingen van de aanliggende intergetijdengebieden uit te voeren, waarbij:

(a) een uitgestrekt gebied (meer dan 10 km2);

(b) ‘ogenblikkelijk’ (in verhouding tot het ruimtelijk bereik, te interpreteren als ‘in eenzelfde meetinspanning’);

(c) met een gelijkaardig ruimtelijke resolutie als de actuele hydrografische en topografische peilmethoden;

2) en om het resulterende digitale hoogtemodel (DEM) binnen 1 week te verwerken en aan te leveren als een webservice aan een GIS-applicatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351921 Diensten voor estuariumoceanografie
71351922 Diensten voor fysische oceanografie
71351923 Diensten voor bathymetrische metingen
71352300 Magnetometrische onderzoeksdiensten
71353000 Oppervlakteonderzoek
71353100 Hydrografisch onderzoek
71354100 Digitale kartering
71355100 Fotogrammetriediensten
71355200 Topografische opmetingen
72212324 Diensten voor ontwikkeling van karteringssoftware
72212326 Diensten voor ontwikkeling van cartografiesoftware
72212328 Diensten voor ontwikkeling van beeldverwerkingssoftware
72212460 Diensten voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
73100000 Onderzoek en experimentele ontwikkeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze vooraankondiging dient om een reeks van 3 informele workshops aan te kondigen ter voorbereiding van de precommerciële aanbesteding (PCP) DEMCA, die:

1) zich richt op de uitdaging om een innovatie methode te ontwikkelen om bathymetrische peilingen in ondiepe troebele wateren en topografische metingen van de aanliggende intergetijdengebieden uit te voeren, waarbij:

(a) een uitgestrekt gebied (meer dan 10 km2);

(b) ‘ogenblikkelijk’ (in verhouding tot het ruimtelijk bereik, te interpreteren als ‘in eenzelfde meetinspanning’);

(c) met een gelijkaardig ruimtelijke resolutie als de actuele hydrografische en topografische peilmethoden;

2) en om het resulterende digitale hoogtemodel (DEM) binnen 1 week te verwerken en aan te leveren als een webservice aan een GIS-applicatie;

Informatie over de pre-commerciële aankoop.

Deze vooraankondiging betreft de uitnodiging voor een reeks van 3 informele workshops. De eerste workshop vindt plaat op vrijdag 16.3.2018 in Brussel (Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, Brussel), zie bijgevoegde uitnodiging voor meer informatie. De 2e workshop is ingepland op dinsdag 24.4.2018 (Virginie Loveling-gebouw, Gent). Gelieve u te registreren via Demca.Info.BE@anteagroup.com

How verloopt een PCP? De aankoop gebeurt onder de vorm van een pre-commerciële aankoop (PCP) van diensten voor onderzoek en ontwikkeling, waarbij de opdracht aan meerdere dienstverleners tegelijk wordt toegewezen volgens een gefaseerde aanpak. Hierdoor is het mogelijk om competitieve alternatieve oplossingen met elkaar te vergelijken.

Elke geselecteerde dienstverlener krijgt een raamovereenkomst toegewezen over de 3 fasen van het O&O-traject. Deze 3 fasen zijn:

— uitwerken van het principe van de oplossing,

— uitwerken van het prototype,

— validatie en uitvoeren van testen.

Aan het einde van elke fase volgt een beoordeling van de resultaten, de dienstverlener met de beste oplossing wordt geselecteerd voor de volgende fase.

De testen in fase 3 worden in principe uitgevoerd in het Schelde-estuarium en/of de Belgische kustzone.

De communicatie tijdens het aanbestedingsproces gebeurt in het Nederlands en het Engels.

Meer informatie: DEMCA PCP project website.

II.2.14)Nadere inlichtingen

1.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/01/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018