Diensten - 113011-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Stettin: Medische software

2018/S 051-113011

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Arkońska 4
Szczecin
71-455
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Bulanda
Telefoon: +48 918139076
E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl
Fax: +48 918139079
NUTS-code: PL424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spwsz.szczecin.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.spwsz.szczecin.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Broniewskiego 2
Szczecin
71-460
Polen
Contactpersoon: Kancelaria Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 311 – II piętro
E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl
Fax: +48 91-8139079
NUTS-code: PL424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spwsz.szczecin.pl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa Systemu Radiologicznego RIS/PACS w SPWSZ wraz z dostarczeniem niezbędnego sprzętu i kompletnego rozwiązania przechowywania danych radiologicznych oraz objęcie czasowym serwisem, nadzorem...

Referentienummer: EP/220/12/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48180000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Systemu Radiologicznego RIS/PACS w SPWSZ wraz z dostarczeniem niezbędnego sprzętu i kompletnego rozwiązania przechowywania danych radiologicznych oraz objęcie czasowym serwisem, nadzorem autorskim oraz wsparciem technicznym (dla lokalizacji Szczecin, ul. Arkońska 4, oraz ul. Sokołowskiego 11), obejmująca:

1) Obsługę serwisową systemów RIS/PACS obecnie zainstalowanego u Zamawiającego w lokalizacji przy ul. Arkońskiej, nowo wdrożonych funkcjonalności systemów RIS/PACS po okresie ich wdrożenia;

2) Serwis towarzyszącego sprzętu posiadanego przez Zamawiającego oraz nowo dostarczonych urządzeń;

3) Nadzór autorski i wsparcie techniczne systemów RIS/PACS obecnie zainstalowanego u Zamawiającego w lokalizacji przy ul. Arkońskiej, nowo wdrożonych funkcjonalności systemów RIS/PACS po okresie ich wdrożenia;

4) Integrację systemu RIS z systemem HIS Infomedica;

5) Archiwizację danych.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
72263000
72268000
79632000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, przy ul. Arkońskiej 4.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Systemu Radiologicznego RIS/PACS w SPWSZ wraz z dostarczeniem niezbędnego sprzętu i kompletnego rozwiązania przechowywania danych radiologicznych oraz objęcie czasowym serwisem, nadzorem autorskim oraz wsparciem technicznym (dla lokalizacji Szczecin, ul. Arkońska 4, oraz ul. Sokołowskiego 11), obejmująca:

1) Obsługę serwisową systemów RIS/PACS obecnie zainstalowanego u Zamawiającego w lokalizacji przy ul. Arkońskiej, nowo wdrożonych funkcjonalności systemów RIS/PACS po okresie ich wdrożenia;

2) Serwis towarzyszącego sprzętu posiadanego przez Zamawiającego oraz nowo dostarczonych urządzeń;

3) Nadzór autorski i wsparcie techniczne systemów RIS/PACS obecnie zainstalowanego u Zamawiającego w lokalizacji przy ul. Arkońskiej, nowo wdrożonych funkcjonalności systemów RIS/PACS po okresie ich wdrożenia;

4) Integrację systemu RIS z systemem HIS Infomedica;

5) Archiwizację danych - wykonywanie kopii zapasowej danych gromadzonych w systemach na dyskach, na streamerach LTO oraz w rozwiązaniu typu „chmura danych”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1, 2, 3,4,5,6,6A, 6B,6C,6D do SIWZ

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dniu składania oferty posiadał ważne certyfikaty w zakresie:

— certyfikat ISO 9001 : 2009,

— certyfikat ISO 13485 : 2012,

— certyfikat ISO 27001 : 2013,

— rozwiązanie zarejestrowane/zgłoszone jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIb lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIb stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC,

— oświadczenie producenta oprogramowania na wyrażenie zgody na świadczenie usług serwisowych.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1,2,3,4,5,6,6A- 6D do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 48 750,00 PLN.

2. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % maksymalnego wynagrodzenia brutto.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał należycie co najmniej jedną usługę podobną o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto.

Pod pojęciem „usługi podobnej” Zamawiający rozumie usługę spełniającą łącznie następujące kryteria:

1) przedmiotem usługi było/jest pełnienie nadzoru autorskiego wraz z obsługą serwisową systemów dotyczących rejestracji, archiwizacji danych radiologicznych RIS i PACS,

2) usługa świadczona w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,

3) czynności w zakresie nadzoru autorskiego i obsługi serwisowej wykonywane były nie tylko w sposób zdalny, ale również „na miejscu” (tj. w obiektach i budynkach podmiotu, na rzecz którego usługa podobna była świadczona), przez co najmniej jedną osobę wydelegowaną przez Wykonawcę i stale przebywającą „na miejscu”;

W zakresie wykształcenia kwalifikacji zawodowych:

Opis warunku.

Wykonawca winien dysponować:

1) co najmniej jedną osobą dedykowaną na stanowisko kierownika wdrożenia posiadającą minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie minimum:

— instalowanie modułów systemu,

— wrażanie modułów systemu,

— szkolenia użytkowników systemu,

— serwis systemu,

— konfiguracja baz danych,

— administracja baz danych,

— administrowanie serwerami,

— administrowanie środowiskiem,

— pomoc użytkownikom w obsłudze oprogramowania aplikacyjnego,

— zarządzanie kontami użytkowników,

— wsparcie w budowie i procesie integracji systemów RIS/PACS/ z HIS.

2) co najmniej czterema osobami dedykowanymi do prowadzenia szkoleń, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w zakresie minimum:

— obsługi modułów systemu,

— obsłudze oprogramowania aplikacyjnego,

— integracji systemów RIS/PACS/ z HIS.

3) co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za uruchomienia systemów oraz ich konfigurację – posiadająca certyfikat Microsoft Certified Professional Transcript oraz co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w zakresie

— instalowanie modułów systemu,

— wrażanie modułów systemu,

— serwis systemu,

— konfiguracja baz danych,

— administracja baz danych,

— administrowanie serwerami,

— administrowanie środowiskiem,

— zarządzanie kontami użytkowników,

— wsparcie w budowie i procesie integracji systemów RIS/PACS/ z HIS.

4) co najmniej 7 osobami odpowiedzialnymi za wsparcie dla użytkowników oraz serwis systemów RIS i PACS– posiadającymi minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie:

— obsługi modułów systemu,

— pomoc użytkownikom w obsłudze oprogramowania aplikacyjnego.

W przypadku wymiany personelu, Zamawiający wymaga, aby każda z osób spełniała określone warunki.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

W siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 328 - II piętro budynku przy ulicy Broniewskiego 2 w Szczecinie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2022 rok

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej według wzoru stanowiącego załączniki nr 19 do SIWZ):

1) odpowiednie pełnomocnictwa lub dokumenty (np. odpis z rejestru)

2) Oświadczenie, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy. Oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 20 do SIWZ.

3) Zobowiązania podmiotów trzecich – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu; wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 21 do SIWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ, o którym mowa w rozdz. VI. pkt 1 ppkt 2) niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

4. Zamawiający nie wymaga składania osobnego formularza JEDZ przez każdego ze wskazanych podwykonawców.

5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1) w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 litera c) niniejszej SIWZ:

a) dowodów określających, czy usługa podobna wskazana przez wykonawcę (usługi podobne wskazane przez wykonawcę) w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2 lit. c-1) powyżej, została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dowody, o których mowa powyżej należy złożyć w odniesieniu do każdej usługi wskazanej przez Wykonawcę w Części IV Kryteria kwalifikacji, lit. C Zdolność techniczna i zawodowa, wiersz trzeci (oznaczony jako 1b).

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy Pzp,

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

5)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu

6)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

7)oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

8)oświadczenia Wykonawcy o grupie kapitałowej.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018