Diensten - 113077-2022

04/03/2022    S45

Nederland-Petten: NL-Petten: Diensten kadercontract voor onderhoud en kleine werken betreffende werktuigbouwkundige installaties van het GCO Petten, inclusief levering van materiaal

2022/S 045-113077

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R - Support Services (Brussels), JRC.R.2 - Support Services Petten
Postadres: PO Box 2
Plaats: Petten
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
Postcode: 1755 ZG
Land: Nederland
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10319
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NL-Petten: Diensten kadercontract voor onderhoud en kleine werken betreffende werktuigbouwkundige installaties van het GCO Petten, inclusief levering van materiaal

Referentienummer: JRC/PTT/2022/OP/0571-PIN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Betreffende werktuigbouwkundige installaties van het GCO Petten waaronder sanitair, verwarming en ventilatie is er behoefte aan ondersteuning door een monteur op locatie Petten voor dagelijks onderhoud en kleine werken. De monteur zal worden ondersteund door een werkvoorbereider voornamelijk op de locatie van de toekomstige contractant en indien nodig door een hulpmonteur of een monteur voor koelinstallaties. Levering van materiaal ten behoeve van het onderhoud en de kleine werken is ook onderdeel van het contract.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 850 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45330000 Loodgieterswerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
Voornaamste plaats van uitvoering:

Postbus 2, 1755 ZG Petten, NEDERLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NL-Petten: Diensten kadercontract voor onderhoud en kleine werken betreffende werktuigbouwkundige installaties van het GCO Petten, inclusief levering van materiaal.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
29/03/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

In deze vooraankondiging wordt het voornemen van de aanbestedende dienst aangekondigd om een toekomstige aanbesteding te publiceren. In dit stadium is er geen andere informatie of documenten beschikbaar. Belangstellende ondernemers worden verzocht zich te registreren op het in punt I.3) vermelde adres om in kennis te worden gesteld van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht en van alle aanbestedingsstukken, met inbegrip van het bestek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/02/2022