Diensten - 113164-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Hagen: Wassen van ramen

2018/S 051-113164

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Hagen, Zentraler technischer Service
Rathausstr. 11
Hagen
58095
Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle
Telefoon: +49 2331-2073342
E-mail: sybille.kriewaldt@stadt-hagen.de
Fax: +49 2331207-2477
NUTS-code: DEA53

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hagen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/notice/CXPSYYCYNRC
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Glas-und Rahmenreinigung

Referentienummer: 25/10-297
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Glas-und Rahmenreinigung nach folgenden Losen:

Los 1: Glasreinigung in 16 Objekten (16 330,22 m2).

Los 2: Glasreinigung in 18 Objekten (11 059,58 m2).

Los 3: Glasreinigung in 25 Objekten (16 646,53 m2).

Los 4: Glasreinigung in 38 Objekten (13 796,64 m2).

Los 5: Glasreinigung in 26 Objekten (12 112,39 m2).

Los 6: Glasreinigung in 37 Objekten (12.953,87 m2).

Los 7: Glasreinigung in 38 Objekten (18 941,91 m2).

Der Auftrag gilt zunächst für 1 Jahr für den Zeitraum 1.7.2018-30.6.2019 mit der Option auf Verlängerung um jeweils ein Jahr bis zu einem Gesamtzeitraum von insgesamt 3 Jahren (bis 30.6.2021).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigung in 16 Objekten (16 330,22 m2)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA53
Voornaamste plaats van uitvoering:

Die einzelnen zu reinigenden Objekte sind der Leistungsbeschreibung (Anlage 2) zu entnehmen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasreinigung in 16 Objekten (16 330,22 m2):

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es besteht die Option der Verlängerung um jeweils ein Jahr bis zu einem Gesamtzeitraum von insgesamt 3 Jahren (bis 30.6.2021).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigung in 18 Objekten (11 059,58 m2)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA53
Voornaamste plaats van uitvoering:

Die einzelnen zu reinigenden Objekte sind der Leistungsbeschreibung (Anlage 2) zu entnehmen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasreinigung in 18 Objekten (siehe Leistungsbeschreibung Anlage 2).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es besteht die Option der Verlängerung um jeweils ein Jahr bis zu einem Gesamtzeitraum von insgesamt 3 Jahren (bis 30.6.2021).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigung in 25 Objekte (16 646,53 m2)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA53
Voornaamste plaats van uitvoering:

Die einzelnen zu reinigenden Objekte sind der Leistungsbeschreibung (Anlage 2) zu entnehmen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasreinigung in 25 Objekten (siehe Leistungsbeschreibung Anlage 2).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es besteht die Option auf Verlängerung um jeweils ein Jahr bis zu einem Gesamtzeitraum von insgesamt 3 Jahren (bis 30.6.2021).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigung in 38 Objekten (13.796,64 m2)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA53
Voornaamste plaats van uitvoering:

Die einzelnen zu reinigenden Objekte sind der Leistungsbeschreibung (Anlage 2) zu entnehmen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasreinigung in 38 Objekten (siehe Leistungsbeschreibung, Anlage 2).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es besteht die Option auf Verlängerung um jeweils ein Jahr bis zu einem Gesamtzeitraum von insgesamt 3 Jahren (bis 30.6.2021).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigung in 26 Objekten (12 112,39 m2)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA53
Voornaamste plaats van uitvoering:

Die einzelnen zu reinigenden Objekte sind der Leistungsbeschreibung (Anlage 2) zu entnehmen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasreinigung in 26 Objekten siehe Leistungsbeschreibung (Anlage 2)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es besteht die Option auf Verlängerung um jeweils ein Jahr bis zu einem Gesamtzeitraum von insgesamt 3 Jahren (bis 30.6.2021).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigung in 37 Objekten (12 953,87 m2)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA53
Voornaamste plaats van uitvoering:

Die einzelnen zu reinigenden Objekte sind der Leistungsbeschreibung (Anlage 2) zu entnehmen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasreinigung in 37 Objekten siehe Leistungsbeschreibung (Anlage 2)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es besteht die Option auf Verlängerung um jeweils ein Jahr bis zu einem Gesamtzeitraum von insgesamt 3 Jahren (bis 30.6.2021).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigung in 38 Objekten (18 941,91 m2)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA53
Voornaamste plaats van uitvoering:

Die einzelnen zu reinigenden Objekte sind der Leistungsbeschreibung (Anlage 2) zu entnehmen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasreinigung in 38 Objekten siehe Leistungsbeschreibung (Anlage 2)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Einde: 30/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es besteht die Option auf Verlängerung um jeweils ein Jahr bis zu einem Gesamtzeitraum von insgesamt 3 Jahren (bis 30.06.2021).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Elektronische einheitliche Europäische Eigenerklärung (eEEE) wird nach der Bekanntmachung der Veröffentlichungsnummer auf der Vergabeplattform nachveröffentlicht (siehe Hinweis im Anschreiben).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Referenzliste

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

— Nachweis über die erfolgte Objektbesichtigung (Anlage 5),

— Preisblätter (Anlage 7),

— Aufstellung Stundenverrechnungssätze (Anlage 8),

— Allgemeine Bedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B)- Teil B der Verdingungsordnung für Leistungen, ausgenommen Bauleistungen,

— die Lieferungs-und Zahlungsbedingungen der Stadt Hagen (Anlage 1),

— die Objektliste (Anlage 3),

— Verpflichtungserklärung zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Dienst- und Bauleistungen unter Berücksichtigung der Vorgaben des Tariftreue-und Vergabegesetzes NRW (Anlage 9) und die Verpflichtungserklärung nach § 19 Tariftreue- und Vergabegesetz NRW zur Frauenförderung und Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Anlage 10). Diese werden gesondert vom Bestbieter mit einer Fristsetzung von 4 Werktagen im weiteren Verfahren nachgefordert.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/04/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/06/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXPSYYCYNRC

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer bei der Bezirksregierung
Albrecht-Thaer-Str. 9
Münster
47147
Duitsland
Telefoon: +49 251-4111691
E-mail: vergabekammer@bezreg-muenster.de
Fax: +49 251-4112165

Internetadres: www.bezirksregierung-muenster.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ein Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer in innerhalb von 10 Kalendertagen nach Eingang der zurückweisenden Mitteilung einer Rüge zu stellen, da die Mitteilung nach § 134 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen per Fax oder auf elektronischem Weg erfolgt.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018