Diensten - 113192-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Bayeux: Diensten voor afvalvervoer

2018/S 051-113192

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
SEROC
25140503100062
1 rue Marcel Fauvel — ZAC de Bellefontaine — BP 18118
Bayeux
14401
Frankrijk
Telefoon: +33 231516960
E-mail: accueil@seroc14.fr
Fax: +33 231516961
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.seroc-bayeux.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.centraledesmarches.com/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://demat.centraledesmarches.com/7037667
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://demat.centraledesmarches.com/7037667
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
SEROC
25140503100062
1 rue Marcel Fauvel — ZAC de Bellefontaine — BP 18118
Bayeux
14401
Frankrijk
Telefoon: +33 231516960
E-mail: accueil@seroc14.fr
Fax: +33 231516961
NUTS-code: FRD11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.seroc-bayeux.fr

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Syndicat
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Syndicat

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mise à disposition de remorques FMA et transport de déchets vers les exutoires de traitement

Referentienummer: 2018-002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90512000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La collectivité mettra en service mi-juin 2018 une unité de transfert de déchets ménagers à Bayeux (14). Le SEROC prévoit d'exploiter cette unité de transfert en régie et souhaite externaliser la prestation de mise à disposition de remorques et de transport des déchets. Dans ce cadre, elle souhaite confier la rotation et le transport des déchets jusqu'aux centres de traitement. Cette prestation comprend:

— la fourniture et la mise à disposition de remorques de transfert FMA,

— le transport des déchets jusqu'aux exutoires de traitement.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90512000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cette prestation a pour objet le transport des déchets de l'unité de transfert de Bayeux et comprend:

— la fourniture et la mise à disposition de remorques FMA,

— le transport des déchets jusqu'aux exutoires de traitement.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 604 240.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/06/2018
Einde: 14/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Durée initiale de 3 ans à compter de juin 2018 puis marché reconductible 2 fois pour une année, soit un marché d'une durée maximum de 5 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ce marché est conforme au dispositif d'expérimentation MPS (Marché public simplifié), et permet aux entreprises de candidater sur la base de leur seul numéro de SIRET. Le mode de transmission des éléments de la candidature et de l'offre est dématérialisé. La réponse électronique est indispensable mais aucune signature n'est exigée (La signature sera dans ce cas demandée à posteriori à la seule entreprise retenue). Voir les détails dans le règlement de la consultation. Le dossier est téléchargeable sur la plateforme: www.lacentraledesmarches.com.

Les questions devront être posées via la plateforme: www.lacentraledesmarches.com. Une visite de l'unité de transfert de Bayeux obligatoire est organisée le 27.3.2018 sur rendez-vous (voir règlement de consultation).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Caen
3 rue Arthur Leduc
Caen Cedex 4
14050
Frankrijk
Telefoon: +33 231707272
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Fax: +33 231524217

Internetadres: http://caen.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Caen
3 rue Arthur Leduc
Caen Cedex 4
14050
Frankrijk
Telefoon: +33 231707272
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Fax: +33 231524217

Internetadres: http://caen.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018