Diensten - 113197-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Dienstverlening voor wegenbouwtechniek

2018/S 051-113197

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
Dúbravská cesta 14
Bratislava-Karlova Ves
841 04
Slovakije
Contactpersoon: JUDr. Andrej Záhorec
Telefoon: +421 258311049
E-mail: andrej.zahorec@ndsas.sk
NUTS-code: SK010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ndsas.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18, DÚR, DSZ, Oznámenie 8a po DÚR, DSP, Oznámenie 8a po DSP, DP, AD, KD

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71311220
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a po DÚR) po vypracovaní DÚR, dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a po DSP) po vypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh - križovatka I/18.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK010
Voornaamste plaats van uitvoering:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a po DÚR) po vypracovaní DÚR, dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a po DSP) po vypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh - križovatka I/18.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO).

1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 28.4.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona - že nie je v reštrukturalizácií predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace alebo doplní tento údaj do zoznamu hospodárskych subjektov.

5. Uchádzač, ktorý je právnickou osobou a nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov), prípadne je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 30.6.2016 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona, má povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, nie starší ako tri mesiace, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov.

6. Podmienka účasti podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 40 ods. 6 písm. g) ZVO. Uchádzač nesmie v tomto verejnom obstarávaní uzavrieť s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Nesplnenie podmienky účasti § 40 ods. 6 písm. g) zákona preukazuje verejný obstarávateľ.

Ostatné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v časti A3 Podmienky účasti uchádzačov Zväzku 1 Súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie podľa ustanovenia § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie k ekonomickému a finančnému postaveniu uchádzača sú uvedené v časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

Ustanovenie § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať doklady na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a to vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Verejný obstarávateľ požaduje uchádzača, ktorý je schopný plniť si svoje finančné záväzky. Z tohto dôvodu sa od uchádzača vyžaduje preukázanie vyjadrenia banky. Vyžadované vyjadrenie banky je v súlade s rozsahom a náročnosťou predmetu zákazky.

Eventuele minimumeisen:

Uvedená v Súťažných podkladoch.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí preukázať technickú a odbornú spôsobilosť podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a), g), § 34 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

Ustanovenie § 34 ods. 1 písm. a) a g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať doklady na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti zoznamom poskytnutých služieb a údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje skúseného uchádzača a aby realizoval predmet zákazky prostredníctvom kvalitných a dostatočne skúsených odborníkov. Z tohto dôvodu sa od uchádzača vyžaduje preukázanie, referenčných projektov a že má odborné kapacity pre poskytnutie služby a že majú potrebnú odbornú prax. V záujme získania relevantných a overiteľných informácií verejný obstarávateľ stanovil doklady, ktoré svojim obsahom potvrdia požadované údaje. Vyžadované referencie a podmienky účasti u všetkých kľúčových odborníkov sú v súlade s rozsahom a náročnosťou predmetu zákazky.

Eventuele minimumeisen:

Uvedená v Súťažných podkladoch.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otvárania ponúk v sídle verejného obstarávateľa sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk zastúpení štatutárnym orgánom alebo osobou poverenou na zastupovanie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1/. Verejné obstarávanie je realizované podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, .t.j. verejnou reverznou súťažou.

2/ Bod II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:

Termín dodania predmetu zákazky:

DÚR - do 150 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,

DSZ- do 170 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,

Oznámenie 8a po DÚR -do 170 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,

DSP- do 160 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa,

Oznámenie 8a po DSP -do 180 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa,

DP - do 150 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa,

AD -do 24 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa ako objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie AD,

KD -do 24 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa ako objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie KD.

3/ Spôsob prevzatia súťažných podkladov:

— e-mailom;súťažné podklady bude verejný obstarávateľ zasielať na základe emailovej žiadosti záujemcu z dôvodu obmedzenej kapacity e-mailovej správy poštou,

— osobne, súťažné podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať po predbežnom (napr. telefonickom) dohovore v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod.; dňa 2.5.2018 od 8.00 do 9.00 hod. na adrese: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava a

— poštou na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Náležitosti kompletnej písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov:

— žiadosť záujemcu o poskytnutie súťažných podkladov musí byť predložená v slovenskom jazyku,

— žiadosť musí obsahovať obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania,

— určenie kontaktnej osoby, telefón, e-mailovú adresu osoby zodpovednej za komunikáciu,

— podpis oprávnenej osoby.

Registrácia oprávneného záujemcu nastane po doručení kompletnej žiadosti.

4/ Povinnosť odôvodniť nerozdelenie zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:

Zákazku podľa § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nedelí, nakoľko stavba tvorí v úseku Ružomberok križovatka s cestou I/18 jeden funkčný celok ohraničený mimoúrovňovými križovatkami na začiatku a na konci úseku. Stavbu technicky nie je možné rozdeliť tak, aby jej časť tvorila samostatný funkčný celok a z toho dôvodu je potrebná aj jednotná dokumentácia od jedného dodávateľa - zvyšok odôvodnenia v SP.

5/ Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy uvedenú v bode 29. v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6/ V dôsledku legislatívnej úpravy zákona č. 91/2016 Z.z o trestnej zodpovednosti právnických osôb vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

7/ Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1, pričom tieto doklady predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

8/ Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018