Diensten - 113204-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Almelo: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2018/S 051-113204

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Waterschap Vechtstromen
58972676
Kooikersweg 1, Almelo, Postbus 5006, 7600 GA Almelo
Almelo
7609 PZ
Nederland
Contactpersoon: Maaike Blaas
Telefoon: +317 03819724
E-mail: ea@pro10.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vechtstromen.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=83129

I.1)Naam en adressen
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Postbus 60
Zwolle
8000 AB
Nederland
Contactpersoon: Maaike Blaas
Telefoon: +317 03819724
E-mail: ea@pro10.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.wdodelta.nl/

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=83129

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=83129
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Waterschap
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterbeheer

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Industriële reiniging

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Let op: op 20 maart om 10:00 vindt er een kijkdag plaats bij RWZI Emmen. Inschrijvers hebben tot 19 maart 15:00 de tijd om zich hiervoor aan te melden via de berichtenmodule van Negometrix.

Dit betreft een Europese openbare aanbesteding voor Waterschap Vechtstromen (perceel 1) en Waterschap Drents Overijsselse Delta (perceel 2). Het doel van deze aanbesteding is het per perceel sluiten van een Raamovereenkomst met één (1) primaire Opdrachtnemer en twee (2) secundaire Opdrachtnemers, die voorzien in industriële reinigingswerkzaamheden. De Raamovereenkomst wordt afgesloten voor een looptijd van 24 maanden met de mogelijkheid voor de betreffende Opdrachtgever om de Raamovereenkomst tweemaal met 12 maanden te verlengen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Waterschap Vechtstromen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
90470000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel betreft industriële reinigingswerkzaamheden voor Waterschap Vechtstromen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomst kan tweemaal tegen dezelfde voorwaarden worden verlengd voor een periode van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Inschrijvers krijgen de mogelijkheid om een Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI Emmen) te bezoeken. Deze kijkdag zal plaatsvinden op dinsdag 20 maart om 10.00 uur. Inschrijvers kunnen zich tot en met maandag 19 maart 15.00 hiervoor aanmelden via de berichtenmodule van Negometrix.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90470000
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel betreft industriële reinigingswerkzaamheden voor Waterschap Drents Overijsselse Delta.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomst kan tweemaal tegen dezelfde voorwaarden worden verlengd voor een periode van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Inschrijvers krijgen de mogelijkheid om een Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI Emmen) te bezoeken. Deze kijkdag zal plaatsvinden op dinsdag 20 maart om 10.00 uur. Inschrijvers kunnen zich tot en met maandag 19 maart 15.00 hiervoor aanmelden via de berichtenmodule van Negometrix.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Almelo
Egbert Gorterstraat 5
Almelo
7607 GB
Nederland
Telefoon: +31 883615555
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018