Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 113269-2017

28/03/2017    S61

Polen-Warszawa: Enkelt rammekontrakt om levering af ikt-produkter og -tjenesteydelser til Eurosur

2017/S 061-113269

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
Postadresse: Plac Europejski 6
By: Warsaw
NUTS-kode: PL127 Miasto Warszawa
Postnummer: 00-844
Land: Polen
Kontaktperson: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2323
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2323
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Enkelt rammekontrakt om levering af ikt-produkter og -tjenesteydelser til Eurosur.

Sagsnr.: Frontex/RP/159/2017/AH.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er en rammekontrakt om ikt-produkter og -tjenester for Eurosur.

Rammekontrakten, der indgås i forbindelse med denne udbudsprocedure, vedrører levering af produkter og tjenesteydelser til støtte og vedligeholdelse af Eurosur-netværket og til gennemførelse af ændringer i dets funktioner og den underliggende tekniske infrastruktur som reaktion på ændrede retlige, politiske, organisatoriske eller tekniske miljøer.

Mere specifikt skal rammekontrakten omfatte følgende hovedområder:

a. videreudvikling af Eurosur

b. support til og vedligeholdelse af Eurosur.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: PL127 Miasto Warszawa
Hovedudførelsessted:

Frontex, Warszawa, Polen.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er en rammekontrakt om ikt-produkter og -tjenester for Eurosur.

Rammekontrakten, der indgås i forbindelse med denne udbudsprocedure, vedrører levering af produkter og tjenesteydelser til støtte og vedligeholdelse af Eurosur-netværket og til gennemførelse af ændringer i dets funktioner og den underliggende tekniske infrastruktur som reaktion på ændrede retlige, politiske, organisatoriske eller tekniske miljøer.

Det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur) blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 af 22.10.2013 om oprettelse af det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur) til støtte af en sikker udveksling af grænserelaterede oplysninger, inklusive ulovlig migration og grænseoverskridende kriminalitet mellem de deltagende medlemsstaters nationale koordineringscentre og mellem de nationale koordineringscentre og Frontex.

Eurosur-kommunikationsnetværket muliggør sikker udveksling af Eurosur-data. Det implementeres som et webbaseret, GIS-intensivt, distribueret informationsudvekslingssystem, der kan udvides, og som er baseret på Java og OSS-teknologier samt bruger et sæt sikre »peer to peer«-internetforbindelser til dataudveksling.

Eurosur-kommunikationsnetværket består aktuelt af 31 knudepunkter, hver med deres egen tilhørende hardware og software, herunder en lokal kopi af informationsdatabasen. Yderligere knudepunkter er etableret i Frontex-hovedsædet med opsætnings- eller genopretningsformål og i backup-datacenteret.

Eurosurs tekniske forvaltningssystem, der udfører hovedtjenesteydelser, distribution af kort fra centrale servere og støtte til Eurosurs kommunikationsnetværk og dets knudepunkter, er en integreret del af Eurosur-kommunikationsnetværket.

Vedligeholdelsen af og support til Eurosur-kommunikationsnetværket samt dets videreudvikling er målet for denne rammekontrakt. Videreudviklingen af netværket skal forstås som aktiviteter, som omfatter, men er ikke begrænset til, design, udvikling, implementering og udbredelse af nye funktioner og den underliggende infrastruktur.

Frontex kan desuden anmode om tjenesteydelser, der kræves for at udvide Eurosur-kommunikationsnetværkets økosystem ved at udvikle nye kategorier af informationskilder, udvikling eller udvidelse af applikationer og løsninger, som leverer eller bruger Eurosur-data, eller kræves for foretage enhver form for integration med eksterne systemer og applikationer.

Mere specifikt skal rammekontrakten omfatte følgende hovedområder:

a. videreudvikling af Eurosur:

— udvidelse af Eurosur-kommunikationsnetværket til nye knudepunkter, der skal dække yderligere nuværende og fremtidige medlemsstater, Schengenlande og udvalgte EU-agenturer

— forbedring af Eurosur-knudepunkternes og applikationssuitens systemstabilitet og pålidelighed

— udvidelse af lokale brugeres og systemers adgang til Eurosur-knudepunkterne

— udvikling af efteruddannelsesordninger vedrørende Eurosur

— forbedring af Eurosur-applikationen

— forbedring og rationalisering af Eurosurs infrastruktur

b. support til og vedligeholdelse af Eurosur:

— daglig drift af Eurosur-netværket

— vedligeholdelse af og support til Eurosur-netværket, herunder vedligeholdelse af hardware

— vedligeholdelse af og support til applikationssuiten.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammekontrakten skal indgås for en indledende periode på 1 år med mulighed for højst 3 forlængelser på hver 12 måneder. Rammekontraktens maksimale varighed må ikke overstige 48 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

En tilbudsgiver skal bevise, at vedkommende er autoriseret til at udføre kontrakten i henhold til national lov, som godtgjort ved optagelse i et erhvervs- eller handelsregister eller en erklæring eller et certifikat afgivet under ed, medlemskab af en specifik organisation, udtrykkelig autorisation eller optagelse i momsregistret.

Krævet dokumentation:

Tilbudsgiveren skal fremlægge en korrekt udfyldt og underskrevet formular om retslig status (se nedenstående link) vedlagt de krævede dokumenter.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal fremlægge bevis for sin økonomiske og finansielle kapacitet til at udføre kontrakten som følger:

— Årlig omsætning i de seneste 3 regnskabsår skal være på eller overstige 4 000 000 EUR i hvert af årene.

— Det gennemsnitlige overskud før skat i de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være positivt. Dette krav skal, i givet fald, være opfyldt for hver deltager i konsortiet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se ovenfor.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal bevise sin tekniske og faglige kapacitet til at udføre kontrakten. Denne kapacitet vil blive evalueret på grundlag af følgende kriterier:

a) en liste over projekter udført i løbet af de seneste 3 år, hvor hvert af projekterne i fællesskab skal opfylde alle følgende kriterier:

— leverer informationsudvekslingskapacitet

— er webbaseret

— er hovedsageligt udviklet i softwareteknologier fra Java og Open Source

— er GIS-intensiv

— har en værdi på eller over 500 000 EUR

med en kort beskrivelse, beløb, datoer og offentlige eller private modtagere, som viser praktisk erfaring med genstanden for udbuddet

b) en liste over det personale, som ansøgeren råder over, jf. bilag V, personalemæssige krav.

Liste baseret på »skabelon til liste over personale, der rådes over«, der er vedlagt de krævede oplysninger og den fremlagte dokumentation, så vidt muligt ved hjælp af skabeloner leveret af Frontex.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal føres dokumentation for vellykket afslutning af mindst 3 projekter, der opfyldte alle kriterier anført i litra b) ovenfor og blev leveret til 2 kunder inden for de seneste 3 år.

Det personale, som ansøgeren råder over skal opfylde kravene til profiler, og der skal rådes over mindst det antal, der svarer til definitionen af kerneteamet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/04/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/03/2017