Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 113269-2017

28/03/2017    S61

Πολωνία-Βαρσοβία: Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ για το Eurosur

2017/S 061-113269

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)
Ταχ. διεύθυνση: Plac Europejski 6
Πόλη: Warsaw
Κωδικός NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Ταχ. κωδικός: 00-844
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Frontex Procurement Team
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@frontex.europa.eu
Τηλέφωνο: +48 222059500
Φαξ: +48 222059501
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2323
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2323
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ για το Eurosur.

Αριθμός αναφοράς: Frontex/RP/159/2017/AH.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
48000000 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι μια σύμβαση-πλαίσιο για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ για το Eurosur.

Η σύμβαση-πλαίσιο που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία υποβολής προσφορών αφορά την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών για την υποστήριξη και συντήρηση του δικτύου Eurosur και την πραγματοποίηση αλλαγών στις λειτουργίες του και στην υποκείμενη τεχνική υποδομή προκειμένου να ανταποκριθεί στα μεταβαλλόμενα νομικά, πολιτικά, οργανωτικά ή τεχνικά περιβάλλοντα.

Ειδικότερα, η σύμβαση-πλαίσιο θα καλύψει τους ακόλουθους βασικούς τομείς:

α. Εξέλιξη του Eurosur,

β. Υποστήριξη και συντήρηση του Eurosur.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Εγκαταστάσεις του Frontex, Βαρσοβία, Πολωνία.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι μια σύμβαση-πλαίσιο για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ για το Eurosur.

Η σύμβαση-πλαίσιο που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία υποβολής προσφορών αφορά την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών για την υποστήριξη και συντήρηση του δικτύου Eurosur και την πραγματοποίηση αλλαγών στις λειτουργίες του και στην υποκείμενη τεχνική υποδομή προκειμένου να ανταποκριθεί στα μεταβαλλόμενα νομικά, πολιτικά, οργανωτικά ή τεχνικά περιβάλλοντα.

Το ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης των συνόρων (Eurosur) θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22.10.2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) για την υποστήριξη της ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος μεταξύ των αντίστοιχων εθνικών κέντρων συντονισμού των συμμετεχόντων κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των εθνικών κέντρων συντονισμού και του Frontex.

Το δίκτυο επικοινωνιών του Eurosur (ECN) επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το Eurosur. Εφαρμόζεται ως ένα κατανεμημένο, διαδικτυακό, επεκτάσιμο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, με εντατική χρήση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), το οποίο βασίζεται σε τεχνολογίες Java και OSS και χρησιμοποιεί ένα σύνολο ασφαλών ομότιμων (peer-to-peer) συνδέσεων στο διαδίκτυο για την ανταλλαγή δεδομένων.

Το δίκτυο επικοινωνιών του Eurosur αποτελείται από 31 κόμβους, έκαστος με το αντίστοιχο υλισμικό και λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου ενός τοπικού αντιγράφου της βάσης δεδομένων πληροφοριών. Πρόσθετοι κόμβοι αναπτύσσονται για σκοπούς προεργασίας και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής στην έδρα του Frontex και στο εφεδρικό κέντρο δεδομένων.

Το σύστημα τεχνικής διαχείρισης του Eurosur, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, κατανομή των κεντρικά εξυπηρετούμενων υπηρεσιών χαρτογράφησης και υποστήριξη του δικτύου επικοινωνιών του Eurosur και των κόμβων του, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ECN.

Η συντήρηση και η υποστήριξη του ECN καθώς και η εξέλιξή του αποτελούν στόχους του παρόντος πλαισίου. Η εξέλιξη του δικτύου θα πρέπει να νοείται ως δραστηριότητες που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την εξέλιξη των νέων λειτουργιών και της υποκείμενης υποδομής.

Επιπλέον, ο Frontex ενδέχεται να ζητήσει υπηρεσίες που απαιτούνται για την επέκταση του οικοσυστήματος του ECN μέσω της ανάπτυξης νέων κατηγοριών πηγών πληροφοριών, της ανάπτυξης ή επέκτασης εφαρμογών και λύσεων που παρέχουν ή χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με το Eurosur ή για την εισαγωγή κάθε είδους ενσωμάτωσης με εξωτερικά συστήματα και εφαρμογές.

Ειδικότερα, η σύμβαση-πλαίσιο θα καλύψει τους ακόλουθους βασικούς τομείς:

α. Εξέλιξη του Eurosur:

— επέκταση του δικτύου επικοινωνιών του Eurosur σε νέους κόμβους για τη συμπερίληψη επιπλέον υφιστάμενων και μελλοντικών κρατών μελών, των συνδεδεμένων χωρών του Σένγκεν και επιλεγμένων οργανισμών της ΕΕ,

— βελτίωση της συστημικής σταθερότητας και της αξιοπιστίας των κόμβων του Eurosur και της ομάδας εφαρμογών,

— επέκταση της προσβασιμότητας των κόμβων του Eurosur από τοπικούς χρήστες και συστήματα,

— ανάπτυξη περιβαλλόντων κατάρτισης σχετικά με το Eurosur,

— βελτίωση της εφαρμογής του Eurosur,

— βελτίωση και εξορθολογισμός της υποδομής του Eurosur,

β. Υποστήριξη και συντήρηση του Eurosur:

— καθημερινή λειτουργία του δικτύου Eurosur,

— συντήρηση και υποστήριξη του δικτύου Eurosur συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης του υλισμικού,

— συντήρηση και υποστήριξη της ομάδας εφαρμογών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση-πλαίσιο θα συναφθεί για αρχική περίοδο 1 έτους με δυνατότητα 3 ανανεώσεων κατ' ανώτατο όριο για περιόδους 12 μηνών. Η ανώτατη διάρκεια της σύμβασης-πλαίσιο δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.

II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος αριθμός υποψηφίων: 5
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν ότι νομιμοποιούνται να εκτελέσουν τη σύμβαση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όπως προκύπτει από την εγγραφή τους σε εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο, από ένορκη δήλωση ή πιστοποιητικό, από την ιδιότητα μέλους σε ειδικό οργανισμό, από ρητή άδεια, ή από την εγγραφή τους στο μητρώο ΦΠΑ.

Απαιτούμενα αποδεικτικά:

ο υποψήφιος θα πρέπει να παράσχει ένα δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο νομικής οντότητας (βλέπε σύνδεση κατωτέρω) συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Ο υποψήφιος θα προσκομίσει στοιχεία που θα αποδεικνύουν τη χρηματοοικονομική ικανότητά του να εκτελέσει τη σύμβαση ως εξής:

— ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη πρέπει να ισούται με ή να υπερβαίνει τα 4 000 000 EUR για κάθε έτος ξεχωριστά,

— το μέσο ετήσιο κέρδος προ φόρων των τελευταίων 3 οικονομικών ετών για τα οποία έχουν κλείσει επισήμως οι λογαριασμοί πρέπει να είναι θετικό. Η απαίτηση αυτή πρέπει να ικανοποιείται για κάθε μέλος της κοινοπραξίας, κατά περίπτωση.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Ως ανωτέρω.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Η εν λόγω ικανότητα θα αξιολογηθεί βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α) κατάλογος των σχεδίων που έχουν εκτελεστεί κατά τα προηγούμενα 3 έτη, όπου κάθε σχέδιο πρέπει να πληροί από κοινού όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

— παροχή δυνατοτήτων ανταλλαγής πληροφοριών,

— διαδικτυακή βάση,

— ανάπτυξη κυρίως σε τεχνολογίες Java και λογισμικού ανοικτού κώδικα,

— εντατική χρήση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS),

— τιμή ίση η υψηλότερη από 500 000 EUR

με σύντομη περιγραφή και αναφορά σε ποσά, ημερομηνίες και αποδέκτες, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, από τα οποία αποδεικνύεται η πρακτική εμπειρία στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών,

β) κατάλογος των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων του υποψήφιου, όπως ορίζεται στο παράρτημα V περί απαιτήσεων προσωπικού.

Ο κατάλογος βασίζεται στο «πρότυπο καταλόγου διαθέσιμου προσωπικού» το οποίο συνοδεύεται από τις απαιτούμενες πληροφορίες και την υποβληθείσα τεκμηρίωση, όπου είναι δυνατόν, μέσω των προτύπων που παρέχει ο Frontex.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Πρέπει να τεκμηριωθεί η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 3 σχεδίων που πληρούν όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο σημείο β) ανωτέρω τα οποία παρασχέθηκαν σε πελάτες κατά τα τελευταία 3 έτη.

Οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι του υποψήφιου πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των προφίλ και ο ελάχιστος αριθμός τους πρέπει να αντιστοιχεί στον ορισμό της βασικής ομάδας.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 28/04/2017
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/03/2017