Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 113269-2017

28/03/2017    S61

Puola-Varsova: Yksittäinen puitesopimus tieto- ja viestintäteknisten tuotteiden ja palvelujen toimittamisesta Euroopan rajavalvontajärjestelmää (Eurosur) varten

2017/S 061-113269

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)
Postiosoite: Plac Europejski 6
Postitoimipaikka: Warsaw
NUTS-koodi: PL127 Miasto Warszawa
Postinumero: 00-844
Maa: Puola
Yhteyshenkilö: Frontex Procurement Team
Sähköpostiosoite: procurement@frontex.europa.eu
Puhelin: +48 222059500
Faksi: +48 222059501
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2323
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2323
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Yksittäinen puitesopimus tieto- ja viestintäteknisten tuotteiden ja palvelujen toimittamisesta Euroopan rajavalvontajärjestelmää (Eurosur) varten

Viitenumero: Frontex/RP/159/2017/AH.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön kohteena on puitesopimus tieto- ja viestintäteknisistä tuotteista ja palveluista Euroopan rajavalvontajärjestelmää (Eurosur) varten.

Tämän tarjousmenettelyn perusteella tehtävän puitesopimuksen tarkoituksena on tuotteiden ja palvelujen toimittaminen Eurosur-verkostoa koskevaa tukea ja ylläpitoa varten sekä muutosten toimittaminen kyseisen verkoston toimintoihin ja sen taustalla olevaan tekniseen infrastruktuuriin vastauksena muuttuviin oikeudellisiin, poliittisiin, organisatorisiin tai teknisiin ympäristöihin.

Tarkemmin eriteltynä puitesopimus kattaa seuraavat keskeisimmät alueet:

a. Eurosurin kehittäminen,

b. Eurosuria koskeva tuki ja ylläpito.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: PL127 Miasto Warszawa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Frontexin toimitilat, Varsova, Puola.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän tarjouspyynnön kohteena on puitesopimus tieto- ja viestintäteknisistä tuotteista ja palveluista Euroopan rajavalvontajärjestelmää (Eurosur) varten.

Tämän tarjousmenettelyn perusteella tehtävän puitesopimuksen tarkoituksena on tuotteiden ja palvelujen toimittaminen Eurosur-verkostoa koskevaa tukea ja ylläpitoa varten sekä muutosten toimittaminen kyseisen verkoston toimintoihin ja sen taustalla olevaan tekniseen infrastruktuuriin vastauksena muuttuviin oikeudellisiin, poliittisiin, organisatorisiin tai teknisiin ympäristöihin.

Euroopan rajavalvontajärjestelmä (Eurosur) perustettiin Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamisesta 22.10.2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1052/2013. Järjestelmän tarkoituksena on rajoihin liittyvien tietojen (muun muassa laiton muuttoliike ja rajat ylittävä rikollisuus) turvallisen vaihdon tukeminen osallistuvien jäsenvaltioiden asiaankuuluvien kansallisten koordinointikeskusten kesken sekä kansallisten koordinointikeskusten ja Frontexin välillä.

Eurosurin viestintäverkko (Eurosur communication network – ECN) mahdollistaa Eurosurin tietojen turvallisen vaihdon. Se on toteutettu verkkopohjaisena, paikkatietojärjestelmää (GIS) hyödyntävänä, hajautettuna ja laajennettavissa olevana tietojenvaihtojärjestelmänä. Järjestelmä perustuu Java-tekniikkaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoon (open source software – OSS) perustuvaan tekniikkaan, ja siinä käytetään useita suojattuja vertaisverkkoyhteyksiä tietojenvaihtoa varten.

Eurosurin viestintäverkko koostuu tällä hetkellä 31 solmupisteestä, joissa kussakin on vastaavat laitteistot ja ohjelmistot, mukaan luettuna paikallinen kopio tietoja koskevasta tietokannasta. Täydentäviä solmupisteitä käytetään testaamiseen ja häiriötilanteesta toipumiseen liittyviin tarkoituksiin Frontexin päätoimipaikassa sekä varatietokeskuksessa.

Eurosurin tekninen hallintajärjestelmä, jonka avulla toimitetaan tärkeimpiä palveluja, karttapalvelujen jakelua keskitetyltä palvelimelta ja tukea Eurosurin viestintäverkkoa ja sen solmupisteitä varten, on keskeinen osa Eurosurin viestintäverkkoa.

Eurosurin viestintäverkkoa koskeva ylläpito ja tuki sekä verkon kehittäminen ovat tämän puitesopimuksen tavoitteita. Verkon kehittäminen on ymmärrettävä toimina, joihin kuuluvat muun muassa uusien toimintojen ja taustalla olevan infrastruktuurin suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen ja käyttöönotto.

Lisäksi Frontex saattaa pyytää palveluja, joita tarvitaan Eurosurin viestintäverkon ekosysteemin laajentamista varten (kehittämällä uusia tietolähteiden luokkia, kehittämällä tai laajentamalla sovelluksia ja ratkaisuja, joiden avulla toimitetaan tai käytetään Eurosuriin liittyviä tietoja) tai minkä tahansa ulkoisten järjestelmien tai sovellusten kanssa tehtävän integraation käytäntöön saattamista varten.

Tarkemmin eriteltynä puitesopimus kattaa seuraavat keskeisimmät alueet:

a. Eurosurin kehittäminen:

— Eurosurin viestintäverkon laajentaminen uusiin solmupisteisiin niin, että se kattaa entistä useamman nykyisen ja tulevan EU:n jäsenvaltion, Schengenin säännöstöön osallistuvan maan sekä valitun EU:n viraston,

— Eurosurin solmupisteiden ja sovellussarjan järjestelmän vakauden ja luotettavuuden parantaminen,

— Eurosurin solmupisteiden saavutettavuuden laajentaminen paikallisten käyttäjien ja järjestelmien osalta,

— Eurosurin koulutusympäristöjen kehittäminen,

— Eurosurin soveltamisen parantaminen,

— Eurosurin infrastruktuurin parantaminen ja järkeistäminen,

b. Eurosuria koskeva tuki ja ylläpito:

— Eurosur-verkoston päivittäinen käyttö,

— Eurosur-verkostoa koskeva ylläpito ja tuki (mukaan luettuna laitteistojen ylläpito),

— sovellussarjan ylläpito ja tuki.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus tehdään alustavasti 1 vuodeksi, ja se voidaan uusia enintään 3 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan. Puitesopimuksen enimmäiskestoaika on 48 kuukautta.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 5
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajaa pyydetään todistamaan, että sillä on kansallisen lainsäädännön mukaiset valtuudet suorittaa sopimus. Osoituksena voidaan toimittaa todistus kirjoittautumisesta kauppa- tai ammattirekisteriin tai valaehtoinen ilmoitus tai todistus, osoitus kuulumisesta alan järjestöön tai nimenomainen valtuutus tai todistus kuulumisesta alv-rekisteriin.

Vaaditut todisteet:

tarjoajan on toimitettava asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu oikeushenkilölomake (katso jäljempänä oleva internetosoite), jonka liitteenä toimitetaan lomakkeessa vaaditut asiakirjat.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on toimitettava sopimuksen suorittamista varten tarvittavaa taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskevat todisteet seuraavasti:

— vuotuisen liikevaihdon 3:n viime tilikauden ajalta on oltava vähintään 4 000 000 euroa erikseen kunakin vuonna,

— keskimääräisen vuotuisen voiton ennen veroja on oltava positiivinen 3:n viimeksi virallisesti päättyneen tilikauden ajalta. Konsortion ollessa kyseessä konsortion jokaisen jäsenen on täytettävä tämä vaatimus.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

kuten edellä.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on todistettava, että sillä on sopimuksen suorittamista varten riittävät ammatilliset valmiudet ja tekninen suorituskyky. Kyseiset valmiudet arvioidaan käyttämällä seuraavia perusteita:

(a) Sellainen luettelo 3:n viime vuoden aikana toimitetusta hankkeista, jossa kunkin hankkeen on yhdessä täytettävä kaikki seuraavat perusteet:

— hankkeen yhteydessä on toimitettu tietojenvaihtovalmiuksia,

— hanke on ollut verkkopohjainen,

— hanke on kehitetty pitkälti Java-teknologian ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoon perustuvan teknologian avulla,

— hankkeessa on hyödynnetty paikkatietojärjestelmää (GIS),

— hankkeen hinta on ollut vähintään 500 000 euroa.

Luettelossa on oltava lyhyt kuvaus hankkeista sekä tiedot niiden arvoista, päivämääristä ja julkisista tai yksityisistä toimeksiantajista, ja siinä on osoitettava käytännön kokemus tämän tarjouspyynnön alalta.

(b) Luettelo hakijan käytettävissä olevista henkilöstöresursseista liitteessä V (henkilöstövaatimukset) määritellyn mukaisesti.

Kyseessä on luettelo, joka perustuu malliin käytettävissä olevaa henkilöstöä koskevasta luettelosta ja jonka liitteenä toimitetaan vaaditut tiedot ja asiakirjat (mahdollisuuksien mukaan Frontexin tarjoamien mallien avulla).

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Hakijan on todistettava, että se on saattanut menestyksekkäästi päätökseen vähintään 3 hanketta, jotka täyttävät kaikki edellä kohdassa b luetellut ominaisuudet ja jotka on toimitettu asiakkaille 3:n viime vuoden aikana.

Hakijan käytettävissä olevien henkilöstöresurssien on täytettävä tehtävänkuvaa koskevat vaatimukset ja henkilöstön jäsenten vähimmäismäärän on vastattava ydintyöryhmän määritelmää.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 28/04/2017
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/03/2017