Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 113269-2017

28/03/2017    S61

Polen-Warszawa: Enskilt ramavtal för tillhandahållande av IKT-produkter och IKT-tjänster för Eurosur

2017/S 061-113269

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
Postadress: Plac Europejski 6
Ort: Warsaw
Nuts-kod: PL127 Miasto Warszawa
Postnummer: 00-844
Land: Polen
Kontaktperson: Frontex Procurement Team
E-post: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadress(er):
Allmän adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2323
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2323
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Enskilt ramavtal för tillhandahållande av IKT-produkter och IKT-tjänster för Eurosur

Referensnummer: Frontex/RP/159/2017/AH.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48000000 Programvara och informationssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Föremålet för denna upphandling är ett ramavtal för IKT-produkter och IKT-tjänster för Eurosur.

Det ramavtal som följer av detta upphandlingsförfarande avser tillhandahållande av produkter och tjänster till stöd för och för att upprätthålla Eurosur-nätet och att tillhandahålla ändringar av dess funktioner och av dess underliggande tekniska infrastruktur som svar på förändrade rättsliga, politiska, organisatoriska eller tekniska miljöer.

Mer specifikt ska ramavtalet omfatta följande huvudsakliga områden:

a. Utveckling av Eurosur.

b. Stöd till och underhåll av Eurosur.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PL127 Miasto Warszawa
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Frontex lokaler, Warszawa, Polen.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Föremålet för denna upphandling är ett ramavtal för IKT-produkter och IKT-tjänster för Eurosur.

Det ramavtal som följer av detta upphandlingsförfarande avser tillhandahållande av produkter och tjänster till stöd för och för att upprätthålla Eurosur-nätet och att tillhandahålla ändringar av dess funktioner och av dess underliggande tekniska infrastruktur som svar på förändrade rättsliga, politiska, organisatoriska eller tekniska miljöer.

Det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 av den 22.10.2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) till stöd för säkert utbyte av gränsrelaterade uppgifter, inbegripet irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet, mellan de motsvarande nationella samordningscentrumen i de deltagande medlemsstaterna och mellan de nationella samordningscentrumen och Frontex.

Eurosurs kommunikationsnät (Eurosur communication network – ECN) möjliggör säkert utbyte av Eurosur-uppgifter. Det implementeras i form av ett webbaserat, GIS-intensivt, distribuerat, utbyggbart system för informationsutbyte baserat på Java och teknik för öppen programvara (open source software – OSS) och där en uppsättning säkra peer-to-peer-internetanslutningar för datautbyte används.

Eurosurs kommunikationsnät består för närvarande av 31 noder, var och en med sin motsvarande maskinvara och programvara, inbegripet en lokal kopia av informationsdatabasen. Ytterligare noder inrättas i staging- och katastrofåterhämtningsyfte vid Frontex huvudkontor och vid reservdatacentrumet.

Eurosurs tekniska ledningssystem, som tillhandahåller huvudsakliga tjänster, fördelar centralt tillhandahållna karttjänster och stöder Eurosurs kommunikationsnät och dess noder, utgör en integrerad del av ECN.

Underhållet av och stödet till ECN samt dess utveckling utgör mål för föreliggande ramavtal. Utvecklingen av nätet ska förstås som verksamheter som omfattar, men inte är begränsade till, utformning, utveckling, implementering och införande av de nya funktionerna och den underliggande infrastrukturen.

Dessutom kan Frontex komma att begära tjänster som behövs för att utvidga ECN-ekosystemet genom att ta fram nya kategorier av informationskällor, utveckla eller bygga ut applikationer och lösningar som tillhandahåller eller utnyttjar information från Eurosur eller för att införa någon slags integrering med externa system och applikationer.

Mer specifikt ska ramavtalet omfatta följande huvudsakliga områden:

a. Utveckling av Eurosur:

— Utvidgning av Eurosurs kommunikationsnät till nya noder i syfte att omfatta ytterligare nuvarande och framtida medlemsstater, Schengenanslutna länder samt utvalda EU-byråer.

— Förbättring av systemstabiliteten och systemtillförlitligheten hos Eurosurs noder och applikationsuppsättning.

— Utökning av tillgängligheten till Eurosurs noder för lokala användare och system.

— Utveckling av Eurosurs utbildningsmiljöer.

— Förbättring av Eurosur-applikationen.

— Förbättring och rationalisering av Eurosur-infrastrukturen.

b. Stöd till och underhåll av Eurosur:

— Daglig drift av Eurosur-nätet.

— Underhåll och stöd till Eurosur-nätet, inbegripet underhåll av maskinvara.

— Underhåll av och stöd till applikationsuppsättningen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet ska slutas för en inledande period på 1 år med möjlighet till högst 3 förlängningar på 12-månadersperioder. Ramavtalets sammanlagda löptid ska inte överstiga 48 månader.

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 5
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivare ska styrka sin behörighet att genomföra kontraktet enligt nationell lagstiftning, genom inskrivning i ett handels- eller yrkesregister eller genom en försäkran under ed eller ett intyg, medlemskap i en branschorganisation, uttryckligt tillstånd eller inskrivning i momsregistret (value added tax – VAT).

Följande bevis krävs:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett vederbörligen ifyllt och undertecknat formulär för juridiska personer (se länken nedan) tillsammans med de handlingar som efterfrågas däri.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska styrka sin ekonomiska och finansiella kapacitet att genomföra kontraktet enligt följande:

— Årsomsättningen för de 3 senaste räkenskapsåren ska separat för varje år motsvara eller överstiga 4 000 000 EUR.

— Den genomsnittliga årliga vinsten före skatt för de 3 senaste räkenskapsår för vilka årsbokslut formellt har upprättats ska vara positiv. Detta krav ska uppfyllas av varje medlem av konsortiet, i tillämpliga fall.

Eventuella minimistandardnivåer:

Se ovan.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska bevisa att denne har teknisk och yrkesmässig kapacitet att fullgöra kontraktet. Denna kapacitet kommer att utvärderas med utgångspunkt i följande kriterier:

(a) En förteckning över de projekt som utförts under de senaste 3 åren, där varje projekt gemensamt ska uppfylla alla följande kriterier:

— Levererar kapacitet avseende informationsutbyte.

— Är webbaserat.

— Är till stor del utvecklat med hjälp av Java och teknik för programvara med öppen källkod.

— Är GIS-intensivt.

— Har ett pris som motsvarar eller överstiger 500 000 EUR.

Förteckningen ska innefatta en kort beskrivning, med angivande av belopp, datum och mottagare, offentliga eller privata, som påvisar praktisk erfarenhet avseende föremålet för denna anbudsinfordran.

(b) En förteckning över den sökandes tillgängliga personalresurser, enligt definitionen i bilaga V – personalkrav.

Förteckning baserad på mallen för förteckning över tillgänglig personal åtföljd av erfordrad information och dokumentation, inlämnad, närhelst så är möjligt, med hjälp av mallar som tillhandahålls av Frontex.

Eventuella minimistandardnivåer:

Framgångsrikt slutförande av minst 3 projekt som uppfyller samtliga de kriterier som anges i punkt b ovan och som levererats till kunder under de 3 senaste åren ska styrkas.

Den sökandes tillgängliga personalresurser ska uppfylla profilkraven och deras minimiantal ska motsvara definitionen av kärngruppen.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/04/2017
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/03/2017