Diensten - 113274-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bielsk Podlaski: Adviezen inzake techniek en bouw

2018/S 051-113274

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
Bielsk Podlaski
17-100
Polen
Contactpersoon: Halina Szatyłowicz
Telefoon: +48 857318100
E-mail: hszatylowicz@bielsk-podlaski.pl
Fax: +48 857318150
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bielsk-podlaski.pl

Adres van het kopersprofiel: www.bielsk-podlaski.pl

I.1)Naam en adressen
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
Bielsk Podlaski
17-100
Polen
Contactpersoon: Anna Bazyluk
Telefoon: +48 857302322
E-mail: przetargi@pkbielsk.pl
Fax: +48 857302322
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pkbielsk.pl

Adres van het kopersprofiel: www.pkbielsk.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bielsk-podlaski.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Biuro Podawcze
ul. Kopernika 1
Bielsk Podlaski
17-100
Polen
Contactpersoon: Halina Szatyłowicz
Telefoon: +48 857318100
E-mail: hszatylowicz@bielsk-podlaski.pl
Fax: +48 857318150
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bielsk-podlaski.pl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pełnienia funkcji Inżynier Kontraktu w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

Referentienummer: Izp.271.8.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski, w tym nadzór nad robotami budowlanymi zgodnie z:

• Warunkami Kontraktu dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC),

• Warunkami Kontraktu dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC) – 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79111000
71311300
71520000
71340000
71540000
71541000
79200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bielsk Podlaski.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zakres rzeczowy projektu do realizacji w ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający jako Beneficjent Projektu realizować będzie 5 Kontraktów, których przedmiotem będą roboty budowlane. Zakres robót jest następujący.

a. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj”

b. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieć wodociągowa w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

c. Wykonanie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim, w których realizowana była infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i „wybuduj”

d. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim oraz przebudowa przepompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie systemu wizualizacji, monitoringu i sterowania pracą 11 szt. lokalnych przepompowni ścieków położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski

e. Remont kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski metodami bezwykopowymi

Przewidywane długości sieci.

a. Długość przebudowanej sieci wodociągowej ok.0,28 km

b. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej ok.14,28 km

c. Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej ok.1,23 km

Numeracja zadań może ulec zmianie w związku z prowadzonymi działaniami związanymi z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla zakresu robót budowlanych.

2. Zadania Wykonawcy w ramach niniejszej umowy będą obejmować następujące czynności

a. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz pełnienie funkcji koordynatora czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia przepisami polskiego prawa, w szczególności Ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017 poz.1332 z późń.zm)

b. weryfikacja, sprawdzanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”

c.czynny udział w postępowaniach o udzielenie zamówień, których przedmiotem będą roboty budowlane w tym udział w komisji przetargowej jako członek lub biegły, pomoc przy odpowiadaniu na pytania Wykonawców, analizie ofert itp.

d. zarządzanie i administrowanie umowami na roboty budowlane w ścisłej współpracy z Zamawiającym

e. monitoring postępu umowy na roboty, łącznie z comiesięcznym raportowaniem, biorąc pod uwagę wskaźniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportów powinna być uzgodniona z Zamawiającym

f. sprawowanie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na terminowość i jakość wykonywanych robót

g. nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi ze szczególnym uwzględnieniem rozruchu technologicznego urządzeń

h. zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego oraz przepisów branżowych przez Wykonawców

i. zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami umów na roboty

j. rozliczenie rzeczowe i finansowe umów na roboty

k. przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do dokonania przez Zamawiającego rozliczenia z jednostkami współfinansującymi

l. inne konieczne działania dla prawidłowej i terminowej realizacji Projektu

Wykonawca będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi przez Zamawiającego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 5 do SIWZ

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia

— czynności administracyjne,

— czynności związane z rozliczeniem projektu,

— czynności związane z koordynowaniem realizacji usługi, której przedmiotem jest pełnienie funkcji Kierownika Zespołu/Inżyniera Rezydenta.

5. Okres rękojmi 60 m-cy od daty zakończenia przedmiotu zamówienia (Wykonawca będzie zobowiązany brać udział w przeglądach gwaranc. oraz odbiorach robót usterkowych)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie Kierownika Zespołu/Inżyniera Rezydenta / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowi specjaliści / Weging: 30
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Numer umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0082/17-00 z dnia 19.12.2017 r.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nie dotyczy.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości min. 500 000 PLN

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca ma przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczące posiadania doświadczenia, podane w walutach obcych, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia wysłania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca powinien wykazać, że.

1. posiada doświadczenie zawodowe, wyrażające się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 1 usługi, podobnej do przedmiotu zamówienia, która obejmowała pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/nadzoru inwestorskiego wielobranżowego lub podobnej funkcji dla zadania/projektu, którego przedmiotem były roboty budowlane w sektorze wodno-ściekowym, o wartości robót budowlanych co najmniej 20 000 000,00 PLN netto. Za usługę podobną należy uznać pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, Nadzoru Inwestorskiego wielobranżowego, Inwestora Zastępczego itp.

2. że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

a) Kierownik Zespołu/Inżynier Rezydent - wymagane wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako Kierownik Zespołu/Dyrektor Kontraktu/Przedstawiciel Wykonawcy, Inżynier Rezydent, Menager Projektu w ramach nadzoru inwestorskiego z zakresu gospodarki wodno–ściekowej (sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej; oczyszczalnie ścieków, Stacje uzdatniania Wody, Hydrofornie), w tym co najmniej:

— zakończonej inwestycji w sektorze wodno-ściekowym, której przedmiotem była budowa, modernizacja lub rozbudowa oczyszczalni ścieków o wartości robót budowlanych co najmniej 15 000 000 PLN netto,

— zakończonej inwestycji w sektorze wodno-ściekowym, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej o wartości robót budowlanych co najmniej 15 000 000 PLN netto,

— 1 zakończonej inwestycji realizowanej w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe.

Pod pojęciem „inne standardowe warunki kontraktowe” należy rozumieć np. warunki kontraktowe VOB/B (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen; znormalizowane warunki zlecenia i wykonania robót budowlanych), stosowane w Niemczech; wzory tworzone przez Joint Contract Tribunal (JCT) i Federation of Masters Builders (FMB), funkcjonujące w Wielkiej Brytanii; kontrakty NEC (New Engineering Contracts), wykorzystywane w Wielkiej Brytanii i innych krajach anglosaskich, a także wzory opracowane przez Institution of Civil Engineers (ICE). Umowa której postanowienia regulowane są wyłącznie przez Kodeks Cywilny nie jest umową zawartą w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe.

b) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej (1 osoba), wymagane:

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru i/lub Kierownik budowy/robót z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym co najmniej:

— zakończonej inwestycji w sektorze wodno-ściekowym, której przedmiotem była budowa, modernizacja lub rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 4 000 m3/d,

— zakończonej inwestycji w sektorze wodno-ściekowym, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej o długości co najmniej 5 000 mb,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz.1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.

Cd. w pkt. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

Eventuele minimumeisen:

Cd. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba), wymagane:

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru i/lub Kierownik budowy/robót z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym co najmniej:

— zakończonej inwestycji w sektorze wodno-ściekowym, której przedmiotem była budowa, modernizacja lub rozbudowa oczyszczalni ścieków,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.

d) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej i AKPIA (1 osoba), wymagane:

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru i/lub kierownik robót sieci elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych wewnętrznych i układów AKPiA,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późn. zm) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.

e) Inspektor nadzoru w branży drogowej (1 osoba), wymagane:

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru i/lub kierownik robót drogowych,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późn. zm) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.

f) Technolog oczyszczania ścieków (1 osoba) wymagane

— wykształcenie wyższe techniczne,

— posiada co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie oczyszczania ścieków oraz rozruchów – w tym rozruchu co najmniej jednej oczyszczalni ścieków – o przepustowości średniej dobowej nie mniejszej niż 4 000 m3 oraz doświadczeniem w rozruchu oczyszczalni z zastosowaniem instalacji ATSO.

Uwaga.

Nie dopuszcza się wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko w ramach Personelu Wykonawcy.

Lista wymienionych specjalistów stanowi minimum osobowe. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo z przedmiotem zamówienia, tak aby zapewnić na stanowiskach kluczowych specjalistów osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w branżach i zakresie gwarantującym wykonanie wszelkich robót ujętych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca powinien zapewnić kluczowym specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do wykonania kontraktu na usługi, np. poza wskazanymi w ofercie kluczowymi specjalistami należy zapewnić m.in. projektanta w branży i sanitarnej i drogowej oraz innych koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, specjalistę ds. zamówień publicznych, specjalistę ds. BHP, specjalistę ds. rozliczeń, geodetę itp. Wynagrodzenie ww. personelu musi zostać uwzględnione w cenie ofertowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór personelu dodatkowego.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój Nr 111.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Andrzej Andrzejuk – tel. +48 857318155, fax: +48 857318150, Barbara Niezbecka – tel. +48 857302813, fax: +48 857304216

2) w zakresie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych: Halina Szatyłowicz, Ewa Nowicka – tel. +48 857318129, fax: +48 857318150, Anna Bazyluk – tel/fax. +48 857302322

Otwarcie ofert jest jawne.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów

2. Zamawiający nie ustanawia systemu kwalifikowania Wykonawców

3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 Pzp

4. Nie przeprowadzono dialogu technicznego, o którym mowa w przepisie art. 31a ust.1 Pzp

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN

6. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury „odwróconej” (art. 24aa ust.1 Pzp)

7. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust.1 pkt.12-23 Pzp

8. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z art. 24 ust.5 pkt.1, 4, 8 Pzp

9. Dokumenty i oświadczenia które należy złożyć wraz z ofertą

1) Formularz ofertowy

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), dla każdego Wykonawcy i podmiotów na których zasobach Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

3) dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy

4) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie – jeżeli dotyczy

5) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia– jeżeli dotyczy.

6) Dowód wniesienia wadium

10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert ma złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa)

12. Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć Wykonawca na wezwanie Zamawiającego – dot. Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 Pzp

2) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków

4) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

6) wykaz wykonanych usług

7) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

8) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

Dokumenty ww. należy złożyć zgodnie z zapisem dz.X SIWZ.

13. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się zgodnie z art.114 Kc – miesiąc liczy się za dni 30

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisany na listę, o której mowa w art.154 pkt. 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art.180-198 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugi ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp..

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3-4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.

6. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a-198g ustawy Pzp.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018