Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 113274-2018

14/03/2018    S51

Polska-Bielsk Podlaski: Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

2018/S 051-113274

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bielsk Podlaski
Adres pocztowy: ul. Kopernika 1
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 17-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Halina Szatyłowicz
E-mail: hszatylowicz@bielsk-podlaski.pl
Tel.: +48 857318100
Faks: +48 857318150
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bielsk-podlaski.pl
Adres profilu nabywcy: www.bielsk-podlaski.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Studziwodzka 37
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 17-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bazyluk
E-mail: przetargi@pkbielsk.pl
Tel.: +48 857302322
Faks: +48 857302322
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkbielsk.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkbielsk.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bielsk-podlaski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Biuro Podawcze
Adres pocztowy: ul. Kopernika 1
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kod pocztowy: 17-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Halina Szatyłowicz
Tel.: +48 857318100
E-mail: hszatylowicz@bielsk-podlaski.pl
Faks: +48 857318150
Kod NUTS: PL POLSKA
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bielsk-podlaski.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienia funkcji Inżynier Kontraktu w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

Numer referencyjny: Izp.271.8.2018
II.1.2)Główny kod CPV
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski, w tym nadzór nad robotami budowlanymi zgodnie z:

• Warunkami Kontraktu dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC),

• Warunkami Kontraktu dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC) – 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79111000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego
71311300 Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71540000 Usługi zarządzania budową
71541000 Usługi zarządzania projektem budowlanym
79200000 Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bielsk Podlaski.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres rzeczowy projektu do realizacji w ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający jako Beneficjent Projektu realizować będzie 5 Kontraktów, których przedmiotem będą roboty budowlane. Zakres robót jest następujący.

a. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „wybuduj”

b. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieć wodociągowa w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

c. Wykonanie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim, w których realizowana była infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i „wybuduj”

d. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim oraz przebudowa przepompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie systemu wizualizacji, monitoringu i sterowania pracą 11 szt. lokalnych przepompowni ścieków położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski

e. Remont kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski metodami bezwykopowymi

Przewidywane długości sieci.

a. Długość przebudowanej sieci wodociągowej ok.0,28 km

b. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej ok.14,28 km

c. Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej ok.1,23 km

Numeracja zadań może ulec zmianie w związku z prowadzonymi działaniami związanymi z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla zakresu robót budowlanych.

2. Zadania Wykonawcy w ramach niniejszej umowy będą obejmować następujące czynności

a. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz pełnienie funkcji koordynatora czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia przepisami polskiego prawa, w szczególności Ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017 poz.1332 z późń.zm)

b. weryfikacja, sprawdzanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”

c.czynny udział w postępowaniach o udzielenie zamówień, których przedmiotem będą roboty budowlane w tym udział w komisji przetargowej jako członek lub biegły, pomoc przy odpowiadaniu na pytania Wykonawców, analizie ofert itp.

d. zarządzanie i administrowanie umowami na roboty budowlane w ścisłej współpracy z Zamawiającym

e. monitoring postępu umowy na roboty, łącznie z comiesięcznym raportowaniem, biorąc pod uwagę wskaźniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportów powinna być uzgodniona z Zamawiającym

f. sprawowanie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na terminowość i jakość wykonywanych robót

g. nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi ze szczególnym uwzględnieniem rozruchu technologicznego urządzeń

h. zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego oraz przepisów branżowych przez Wykonawców

i. zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami umów na roboty

j. rozliczenie rzeczowe i finansowe umów na roboty

k. przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do dokonania przez Zamawiającego rozliczenia z jednostkami współfinansującymi

l. inne konieczne działania dla prawidłowej i terminowej realizacji Projektu

Wykonawca będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi przez Zamawiającego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 5 do SIWZ

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia

— czynności administracyjne,

— czynności związane z rozliczeniem projektu,

— czynności związane z koordynowaniem realizacji usługi, której przedmiotem jest pełnienie funkcji Kierownika Zespołu/Inżyniera Rezydenta.

5. Okres rękojmi 60 m-cy od daty zakończenia przedmiotu zamówienia (Wykonawca będzie zobowiązany brać udział w przeglądach gwaranc. oraz odbiorach robót usterkowych)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika Zespołu/Inżyniera Rezydenta / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowi specjaliści / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Numer umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0082/17-00 z dnia 19.12.2017 r.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości min. 500 000 PLN

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca ma przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczące posiadania doświadczenia, podane w walutach obcych, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia wysłania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca powinien wykazać, że.

1. posiada doświadczenie zawodowe, wyrażające się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 1 usługi, podobnej do przedmiotu zamówienia, która obejmowała pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/nadzoru inwestorskiego wielobranżowego lub podobnej funkcji dla zadania/projektu, którego przedmiotem były roboty budowlane w sektorze wodno-ściekowym, o wartości robót budowlanych co najmniej 20 000 000,00 PLN netto. Za usługę podobną należy uznać pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, Nadzoru Inwestorskiego wielobranżowego, Inwestora Zastępczego itp.

2. że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

a) Kierownik Zespołu/Inżynier Rezydent - wymagane wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako Kierownik Zespołu/Dyrektor Kontraktu/Przedstawiciel Wykonawcy, Inżynier Rezydent, Menager Projektu w ramach nadzoru inwestorskiego z zakresu gospodarki wodno–ściekowej (sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej; oczyszczalnie ścieków, Stacje uzdatniania Wody, Hydrofornie), w tym co najmniej:

— zakończonej inwestycji w sektorze wodno-ściekowym, której przedmiotem była budowa, modernizacja lub rozbudowa oczyszczalni ścieków o wartości robót budowlanych co najmniej 15 000 000 PLN netto,

— zakończonej inwestycji w sektorze wodno-ściekowym, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej o wartości robót budowlanych co najmniej 15 000 000 PLN netto,

— 1 zakończonej inwestycji realizowanej w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe.

Pod pojęciem „inne standardowe warunki kontraktowe” należy rozumieć np. warunki kontraktowe VOB/B (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen; znormalizowane warunki zlecenia i wykonania robót budowlanych), stosowane w Niemczech; wzory tworzone przez Joint Contract Tribunal (JCT) i Federation of Masters Builders (FMB), funkcjonujące w Wielkiej Brytanii; kontrakty NEC (New Engineering Contracts), wykorzystywane w Wielkiej Brytanii i innych krajach anglosaskich, a także wzory opracowane przez Institution of Civil Engineers (ICE). Umowa której postanowienia regulowane są wyłącznie przez Kodeks Cywilny nie jest umową zawartą w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe.

b) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej (1 osoba), wymagane:

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru i/lub Kierownik budowy/robót z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym co najmniej:

— zakończonej inwestycji w sektorze wodno-ściekowym, której przedmiotem była budowa, modernizacja lub rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 4 000 m3/d,

— zakończonej inwestycji w sektorze wodno-ściekowym, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej o długości co najmniej 5 000 mb,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz.1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.

Cd. w pkt. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba), wymagane:

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru i/lub Kierownik budowy/robót z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym co najmniej:

— zakończonej inwestycji w sektorze wodno-ściekowym, której przedmiotem była budowa, modernizacja lub rozbudowa oczyszczalni ścieków,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.

d) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej i AKPIA (1 osoba), wymagane:

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru i/lub kierownik robót sieci elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych wewnętrznych i układów AKPiA,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późn. zm) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.

e) Inspektor nadzoru w branży drogowej (1 osoba), wymagane:

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru i/lub kierownik robót drogowych,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późn. zm) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym także posiadającą uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.

f) Technolog oczyszczania ścieków (1 osoba) wymagane

— wykształcenie wyższe techniczne,

— posiada co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie oczyszczania ścieków oraz rozruchów – w tym rozruchu co najmniej jednej oczyszczalni ścieków – o przepustowości średniej dobowej nie mniejszej niż 4 000 m3 oraz doświadczeniem w rozruchu oczyszczalni z zastosowaniem instalacji ATSO.

Uwaga.

Nie dopuszcza się wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko w ramach Personelu Wykonawcy.

Lista wymienionych specjalistów stanowi minimum osobowe. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo z przedmiotem zamówienia, tak aby zapewnić na stanowiskach kluczowych specjalistów osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w branżach i zakresie gwarantującym wykonanie wszelkich robót ujętych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca powinien zapewnić kluczowym specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do wykonania kontraktu na usługi, np. poza wskazanymi w ofercie kluczowymi specjalistami należy zapewnić m.in. projektanta w branży i sanitarnej i drogowej oraz innych koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, specjalistę ds. zamówień publicznych, specjalistę ds. BHP, specjalistę ds. rozliczeń, geodetę itp. Wynagrodzenie ww. personelu musi zostać uwzględnione w cenie ofertowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór personelu dodatkowego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ na podst. art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/04/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/04/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój Nr 111.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Andrzej Andrzejuk – tel. +48 857318155, fax: +48 857318150, Barbara Niezbecka – tel. +48 857302813, fax: +48 857304216

2) w zakresie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych: Halina Szatyłowicz, Ewa Nowicka – tel. +48 857318129, fax: +48 857318150, Anna Bazyluk – tel/fax. +48 857302322

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów

2. Zamawiający nie ustanawia systemu kwalifikowania Wykonawców

3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 Pzp

4. Nie przeprowadzono dialogu technicznego, o którym mowa w przepisie art. 31a ust.1 Pzp

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN

6. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury „odwróconej” (art. 24aa ust.1 Pzp)

7. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust.1 pkt.12-23 Pzp

8. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z art. 24 ust.5 pkt.1, 4, 8 Pzp

9. Dokumenty i oświadczenia które należy złożyć wraz z ofertą

1) Formularz ofertowy

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), dla każdego Wykonawcy i podmiotów na których zasobach Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

3) dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy

4) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie – jeżeli dotyczy

5) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia– jeżeli dotyczy.

6) Dowód wniesienia wadium

10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert ma złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa)

12. Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć Wykonawca na wezwanie Zamawiającego – dot. Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 Pzp

2) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków

4) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

6) wykaz wykonanych usług

7) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

8) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

Dokumenty ww. należy złożyć zgodnie z zapisem dz.X SIWZ.

13. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się zgodnie z art.114 Kc – miesiąc liczy się za dni 30

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisany na listę, o której mowa w art.154 pkt. 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art.180-198 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugi ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp..

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3-4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.

6. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a-198g ustawy Pzp.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2018