Diensten - 113289-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Kobierzyce: Sneeuwruimingsdiensten

2018/S 051-113289

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Urząd Gminy Kobierzyce
0223052
al. Pałacowa 1
Kobierzyce
55-040
Polen
Contactpersoon: Angelika Pucek
Telefoon: +48 713698161
E-mail: apucek@ugk.pl
Fax: +48 713111252
NUTS-code: PL518

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ugk.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych sprzętem meechanicznym na terenie Gminy Kobierzyce

Referentienummer: RŚZiZP.271.0064.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w wielkości ok. 209 km, w tym:

— dróg gminnych (ok. 156 km),

— dróg powiatowych (ok. 53 km).

Sprzętem mechanicznym na terenie Gminy Kobierzyce. Szczegółowy opis standardu zimowego utrzymania dróg zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ. Wykaz dróg gminnych i powiatowych opisany jest w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 156 700.00 PLN / Hoogste offerte: 156 700.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90630000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL518
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Kobierzyce.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2. Wykonawca powinien posiadać wystarczającą ilość pojazdów przystosowanych do odśnieżania, usuwania oblodzeń dróg w celu zapewnienia ciągłości prac związanych ze świadczeniem usług odśnieżania, minimalne wymagania to: 2 zestawy: ciągnik + pług, 4 zestawy: ciągnik + pług + rozrzutnik o ładowności 6-7 ton, Ładowarka

Pojazdy używane do realizacji umowy, takie jak ciągniki z pługiem i rozrzutnikiem winy być wyposażone w satelitarny system monitorowania pracy sprzętu (GPS) bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego,umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów.

Powyższy sprzęt monitorujący winien być zamontowany maksymalnie 5 dni po podpisaniu umowy i udostępniony Zamawiającemu do wglądu.

3.Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu bieżących i archiwalnych odczytów wskazanych przez monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego.

4. Materiał do posypywania: na jeden sezon utrzymania zimowego dróg o dł. ok. 209 km należy przewidzieć ok.2000 ton mieszanki soli z piachem (płukanym).

Proporcja materiału do posypywania powinna wynosić: 30 % soli, 70 % piachu - dla głównych ciągów komunikacyjnych i dróg osiedlowych.

5.Baza materiałowa Wykonawcy winna być usytuowana w odległości nie większej niż 20 km od granic Gminy Kobierzyce i wyposażona w pomieszczenia do przechowywania materiałów do akcji zima (sól i piasek) 6.Wykonawca na własny koszt zabezpieczy miejsce, w kt

7.Wykonawca na własny koszt zapewni piasek i sól do posypywania dróg, oraz załadunek piasku i soli naposypywarki.

8.Wykonawca w pełni odpowiada za utrzymanie zimowe dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Kobierzyce, ma obowiązek zapewnienia dyspozytora na terenie Gminy, który oceniać będzie potrzebę realizacji utrzymania zimowego dróg oraz kierować odpowiednią ilość sprzętu celem wykonania usługi.

Każdorazowe wykonanie poszczególnych czynności powinno zostać potwierdzone poprzez bieżące:

— wysłanie informacji SMS na telefon alarmowy Gminy Kobierzyce: tel. nr 602-72-77-48 oraz e-mailem na adres: jnajmrodzka@ugk.pl z podaniem godziny wyjazdu, oraz rodzaju sprzętu przewidzianego dla realizacji prawidłowego utrzymania stanu dróg a następnie sms oraz e-mailem na adres: jnajmrodzka@ugk.pl z godziną powrotu, jeśli czynności prowadzone są poza godz. pracy pracownika urzędu odpowiedzialnego za realizację.

Umowy (przed godz. 7.30 i po godz. 15.30 od poniedziałku do piątku oraz przez całą dobę w soboty, niedziele i święta).

10.Jeden sezon zimowego utrzymania dróg to okres od 01 listopada włącznie do 30 kwietnia włącznie.

11.Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie jeśli rzeczywista długość dróg do utrzymania zimowego będzie odbiegała od szacunku ilości kilometrów dróg, wskazanego w pkt. 1 w ilości do 5 % ze względu np. na możliwość przejęcia lub wybudowania nowych dróg, które miałyby być ujęte w utrzymaniu zimowym, prowadzone roboty drogowe, wyznaczone objazdy dróg.

12. Poza obowiązkami Wykonawcy określonymi w punktach od 1 – 11. Wykonawca ma także obowiązek wykonywać tzw. awaryjne utrzymanie zimowe dróg zlecane przez Zamawiającego na jego dyspozycję, wydaną telefonicznie, smsem lub w innej formie. Awaryjne utrzymanie dróg to zimowe utrzymanie dróg np. poza wskazanym sezonem lub inne pilne potrzeby utrzymania zimowego, a nie ujęte w podstawowym, ryczałtowym utrzymaniu zimowym.

13. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki realizacji zamówienia, w zakresie zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawcę:

a) Zamawiający wymaga, aby czynności związane z odśnieżaniem tj. operatorzy sprzętu tj. ciągnika, pługu oraz ładowarki oraz dyspozytor były wykonywane przez osoby tj. pracowników minimum 6 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: czas reakcji podjęcia sprzętem / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RŚZiZP.271.0064.2017
Benaming:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych sprzętem mechanicznym na terenie Gminy Kobierzyce

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/10/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Porządkowych i Pielęgnacyjnych Stanisław Falkowski
8971141492
Kuklice, ul. Kasztanowa 15
Kobierzyce
55-040
Polen
Telefoon: +48 713111613
NUTS-code: PL518
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 614 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza, Sekretariat Biura Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018