Diensten - 113302-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Diensten voor het organiseren van evenementen

2018/S 051-113302

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
188675190
Gedimino pr. 19
Vilnius
LT-01103
Litouwen
Contactpersoon: Dalia Sereikaitė
Telefoon: +370 2391209
E-mail: dalia.sereikaite@zum.lt
Fax: +370 2391212
NUTS-code: LT01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zum.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4900

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kinijos ir 16 Centrinės ir Rytų Europos šalių žemės ūkio prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo forumo ir su juo susijusių renginių organizavimo paslaugų pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79952000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija perka Kinijos ir 16 Centrinės ir Rytų Europos šalių žemės ūkio prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo forumo ir su juo susijusių renginių organizavimo paslaugas.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 130 532.85 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT01
NUTS-code: LT0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vilnius, Lietuvos Respublika.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija perka Kinijos ir 16 Centrinės ir Rytų Europos šalių žemės ūkio prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo forumo ir su juo susijusių renginių organizavimo paslaugas.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Renginio vieta / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Viešbučių skaičius / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 206-426192
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Kinijos ir 16 Centrinės ir Rytų Europos šalių žemės ūkio prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo forumo ir su juo susijusių renginių organizavimo paslaugų pirkimas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
UAB „Propeller“
Traidenio g. 6-1
Vilnius
LT-08119
Litouwen
NUTS-code: LT
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 130 532.85 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 140/1
Vilnius
LT-01501
Litouwen
Telefoon: +370 52688037
E-mail: vilnius.apygardos@teismas.lt

Internetadres: www.vat.lt

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/03/2018