Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 113398-2021

05/03/2021    S45

België-Aartselaar: Coördinatie van bouwwerkzaamheden

2021/S 045-113398

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 030-073943)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aquafin nv
Nationaal identificatienummer: BE 0440.691.388
Postadres: Dijkstraat 8
Plaats: Aartselaar
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Postcode: 2630
Land: België
Contactpersoon: de heer Frans Giele
E-mail: frans.giele@aquafin.be
Telefoon: +32 34504341
Fax: +32 34583020
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aquafin.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de veiligheidscoördinatie van projectwerken

Referentienummer: CA/FG/2020/00233
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71540000 Coördinatie van bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het leveren van veiligheidscoördinatiediensten met betrekking tot het ontwerp, de voorafgaandelijke nutswerken en de verwezenlijking van projecten om afvalwaterinfrastructuur te bouwen en aan te passen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/03/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 030-073943

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Q&A + aangepaste inventaris opgeladen.