Diensten - 113432-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Award Aankondiging - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Keulen: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2018/S 051-113432

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Universität zu Köln
Köln
Duitsland
E-mail: d.nenno@verw.uni-koeln.de
NUTS-code: DEA23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uni-koeln.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

UzK, Freianlagenplanung Neubau Chemie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Planung der Außenanlagen, Leistungsphasen 2-9 HOAI, ca. 16 000 m2 gesamt, Innenhöfe, Außenflächen, Treppenanlagen, Vegetationsflächen, befestigte Flächen, Baukonstruktion in Außenanlagen, technische Anlagen in Außenanlagen (Schrankenanlagen), Einbauten (Fahrradstellplätze), Stellplatznachweis.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 317 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA23
Voornaamste plaats van uitvoering:

DEA23

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zu planen ist das Gelände innerhalb der Baugrenze bis zum Gebäude. (inkl. Traufstreifen, Roste etc., Schnittstelle gesamter Aufbau Oberbelag), Außenflächen auf Decken über Sockelgeschoss (Schnittstelle ab Dichtungsebene) und Treppenanlagen der Außenanlagen.

Planung der Vegetationsflächen, befestigten Flächen, Baukonstruktionen in Außenanlagen, technische Anlagen in Außenanlagen (Schrankenanlagen etc., Schnittstelle zum Tiefbauplaner/TGA), Einbauten in Außenanlagen (z.B. Fahrradstellplätze etc.)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Projektleitung Planung / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Projektleitung Objektüberwachung / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Projektteam / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Örtliche Präsenz / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Termineinhaltung / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kostenkontrolle / Weging: 20
Prijs - Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mit Vertragsschluss wird die erste Stufe, bestehend aus den Leistungsphasen 2 und 3 beauftragt. Weitere Stufen sind:

Stufe 2: Leistungsphasen 4-7 und,

Stufe 3: Leistungsphasen 8-9.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 001-190733
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 330-F-17-001
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Club L94
Köln
Duitsland
NUTS-code: DEA2
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 318 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Bezirksregierung Köln
Köln
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018