Diensten - 113499-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Rotherham: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2018/S 051-113499

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Rotherham MBC
Riverside House, Main Street
Rotherham
S60 1AE
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mrs Louise Hayter
Telefoon: +44 1709334173
E-mail: louise.hayter@rotherham.gov.uk
Fax: +44 1709376285
NUTS-code: UKE3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rotherham.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.rotherham.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

17-110 Legionella Control & Associated Works

Referentienummer: DN309557
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Rotherham Metropolitan Borough Council (RMBC) is seeking an organisation that has the capability to carry out long-term works relating to their Legionella Control and Monitoring Programme which includes risk assessments, remedial works and training.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 900 000.00 GBP / Hoogste offerte: 1 100 000.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71600000
38910000
24962000
71632000
44212233
44161200
44611500
45232430
71632100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rotherham Metropolitan Borough Council (RMBC) is seeking an organisation that has the capability to carry out long-term works relating to their Legionella Control and Monitoring Programme which includes risk assessments, remedial works and training.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Method statements questions / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentation / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 236-490289
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
hsl Compliance Limited
2425951
Alton House, Alton Business Park, Alton Road, Ross-on-Wye
Herefordshire
HR9 5BP
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKG1

Internetadres: www.hsltd.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 900 000.00 GBP / Hoogste offerte: 1 100 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rotherham Metropolitan Borough Council
Riverside House, Main Street
Rotherham
S60 1AE
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018