Diensten - 113559-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Portugal-Lissabon: Reiniging van gebouwen

2018/S 051-113559

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Instituto Superior de Economia e Gestão
502488603
Rua do Quelhas, 6
Lisboa
1200-781
Portugal
Contactpersoon: Presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão
Telefoon: +351 213925800
E-mail: dlat@iseg.ulisboa.pt
NUTS-code: PT17

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.iseg.ulisboa.pt

Adres van het kopersprofiel: https://www.iseg.ulisboa.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de serviços de limpeza para os edifícios do ISEG

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de serviços de limpeza para os edifícios do ISEG.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 212 628.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Edifício do Quelhas 2, 4, 6, anexo, biblioteca e cantina velha

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT17
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lisboa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de serviços de limpeza para os edifícios do ISEG.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Edifícios escolares das francesinhas I e II e edifício Bento de Jesus Caraça

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lisboa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de serviços de limpeza para os edifícios do ISEG.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 196-403010
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 20
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 20
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
JMC- Serviço de Limpeza, Unipessoal, Lda.
Rua da Fé, Lote 55, Cave B, Bairro da Esperança, São João da Talha
Lisboa
2695-140
Portugal
Telefoon: +351 210994930
NUTS-code: PT17
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 255 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 212 628.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Instituto Superior de Economia e Gestão
Rua do Quelhas, 6
Lisboa
1200-781
Portugal
E-mail: presidencia@iseg.ulisboa.pt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018