Diensten - 113560-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2018/S 051-113560

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
ul. Modlińska 197
Warszawa
03-122
Polen
Contactpersoon: Zbigniew Dymowski Wydział Zamówień Publicznych, pok. 232
Telefoon: +48 225103261
E-mail: bialoleka.zp@um.warszawa.pl
Fax: +48 225103189
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bialoleka.waw.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełniania dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody, usuwania p...

Referentienummer: UD-II-WZP-271.63.2017.ZDY/PNzAU-u
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są: roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełniania dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody, usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 772 070.32 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 1 - W zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90600000
34928480
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres i rodzaj prac porządkowych dla poszczególnych części obejmuje:

Część 1 - W zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody.

a) Opróżnianie 333 szt. koszy ulicznych z miejscem określonym w załączniku do umowy, w tym:

— opróżnianie koszy ulicznych z częstotliwością 1 raz na dobę przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota – z wyłączeniem dni świątecznych do godziny 9oº), liczba opróżnień do 103 896.

b) opróżnianie interwencyjne koszy ulicznych w przypadku przepełnionego kosza, na wezwanie Zamawiającego, w czasie reakcji zgodnym z ofertą Wykonawcy, liczba opróżnień do 440.

c) utrzymanie w należytej czystości koszy ulicznych, zwłaszcza pod wkładem metalowym, oraz ich otoczenia w promieniu 1,5 m,

— zmianę lokalizacji kosza ulicznego na polecenie Zamawiającego,

— bezzwłoczne powiadomienie Zamawiającego o kradzieży lub dewastacji kosza bądź wkładu.

d) uzupełnienie dystrybutorów o worki biodegradowalne na psie odchody po 100 szt. na dystrybutor z częstotliwością 1 raz na dobę przez 3 dni w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek - z wyłączeniem dni świątecznych do godziny 9 o o) liczba uzupełnień do 3 900.

Opis przedmiotu zamówienia i termin jego realizacji.

Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w SIWZ. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający informuje, że: Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarty zostały w dokumentacji postępowania - w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejski.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 2 - W zakresie usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90600000
34928480
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 2 - W zakresie usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów.

a) sprzątanie niezagospodarowanych terenów wskazanych przez Zamawiającego wraz z wywozem odpadów na wysypisko, w szacowanej przez Zamawiającego ilości do 780 m3.

b) usuwania padłych zwierząt:

— usuwanie padłych zwierząt z terenów wskazanych przez Zamawiającego będących w zarządzie dzielnicy (kod odpadu 16 81 01). Wykonawca usunie padłe zwierzę w czasie reakcji zgodnym z ofertą Wykonawcy, przewidziana przez Zamawiającego ilość do 140 kzg.

c) likwidacji dzikich wysypisk:

— likwidacji dzikich wysypisk oraz odpadów wskazanych przez Zamawiającego, tj. załadunek i wywiezienie na wysypisko odpadów komunalnych przewidziana przez Zamawiającego ilość do 700 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia i termin jego realizacji.

Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w SIWZ. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: czas reakcji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający informuje, że: Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarty zostały w dokumentacji postępowania - w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejski.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 225-468736
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Część 1 - W zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PARTNER Dariusz Apelski
Płytowa 1
Warszawa
03-046
Polen
Telefoon: +48 228110853
Fax: +48 224688406
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PARTNER Sp. z o.o.
Płytowa 1
Warszawa
03-046
Polen
Telefoon: +48 228110853
Fax: +48 224688406
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 740.74 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 530 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Część 2 - W zakresie usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PARTNER Dariusz Apelski
Płytowa 1
Warszawa
03-046
Polen
Telefoon: +48 228110853
Fax: +48 224688406
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PARTNER Sp. z o.o.
Płytowa 1
Warszawa
03-046
Polen
Telefoon: +48 228110853
Fax: +48 224688406
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 321 329.58 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 347 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium zgodnie z art.45.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości:

Część 1 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Część 2 – 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych).

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na obydwie części, to wysokość wadium równa jest sumie wadiów tych części, w takim przypadku wadium wynosi: 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. w jednej lub kilku formach, zgodnie z pkt 4 SIWZ.

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

a) Formularz oferty na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający żąda, żeby Wykonawca w formularzu oferty w szczególności:

— wskazał cenę (dla każdej części przedmiotu zamówienia), za którą zobowiązuje się do wykonania zamówienia w zakresie objętym SIWZ,

— wskazał czas reakcji -dla każdej części przedmiotu zamówienia)w pełnych godzinach (w przedziale od 1 godz. (czas reakcji minimalny) 1,5 godziny (czas pośredni) do 2 godz. (czas reakcji maksymalny).

b) Formularz cenowy – załącznik nr 2 i 2a do SIWZ;

c) Kserokopię wniesienia wadium (zgodnie z pkt 4 SIWZ).

d) Dokument (np. pełnomocnictwo, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami w pkt 3.6. SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy.

e) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych dostaw dla zamówienia podstawowego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnie z pkt 1.6 SIWZ.

Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w SIWZ. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018