Diensten - 113605-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Kopersprofiel - Niet van toepassing 

Spanje-Madrid: Gespecialiseerd ontwerpen

2018/S 051-113605

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Deze aankondiging heeft betrekking op het volgende: Vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
S2812001B
Plaza de la Provincia, 1
Madrid
28071
Spanje
Contactpersoon: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Telefoon: +34 913799292
E-mail: junta.contratacion@maec.es
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ry8%2F2tKUmQwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=20Nphnexz1MQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elaboración de contenidos audiovisuales para los medios de comunicación digital

Referentienummer: 201822000005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79930000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79415200
79933000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elaboración de contenidos audiovisuales para los medios de comunicación digital.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018