Diensten - 113633-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Cyprus-Limassol: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2018/S 051-113633

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 013-025926)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Sewerage Board Of Limassol - Amathus
PO Box 50622
Limassol
3608
Cyprus
Contactpersoon: General Manager
Telefoon: +357 25881888
E-mail: info@sbla.com.cy
Fax: +357 25881777
NUTS-code: CY

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eprocurement.gov.cy

Adres van het kopersprofiel: https://www.eprocurement.gov.cy

I.1)Naam en adressen
Sewerage Board of Limassol-Amathus
76, Franklin Roosevelt Avenue, Block A
Limassol
3012
Cyprus
Contactpersoon: Viktor Konstantinidis
Telefoon: +357 25881730
E-mail: info@sbla.com.cy
Fax: +357 25881777
NUTS-code: CY000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sbla.com.cy

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tender No. 2/2018 for the provision of services for the Operation and Maintenance of the Wastewater Treatment Plant (WwTP) of SBLA at Moni

Referentienummer: 2/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Provision of services for the operation and maintenance of the Wastewater Treatment Plant (WWTP) of SBLA at Moni for a period of 5 years which may be extended up to 10 years at the employer’s discretion as identified in detail in the tender documents

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 013-025926

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 26/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 20/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 26/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 20/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Afdelingsnummer: VI.3.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: VI.3) Additional information: Time of second site inspection
In plaats van:
Te lezen:
Datum: 15/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: VI.3.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: VI.3) Additional information: Place of second site inspection
In plaats van:
Te lezen:

At Wastewater Treatment Plant at Moni

VII.2)Overige nadere inlichtingen: