W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 113673-2021

Submission deadline has been amended by:  176755-2021
05/03/2021    S45

Rumunia-Bacău: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

2021/S 045-113673

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 27429315
Adres pocztowy: Str. Henri Coandă nr. 2
Miejscowość: Bacău
Kod NUTS: RO211 Bacău
Kod pocztowy: 600302
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Nina Chiper în atenția: Daniela Costras/Mihaela Ichim
E-mail: achizitii@apabacau.ro
Tel.: +40 0234550023/+40 0234208801-19
Faks: +40 0234551175/+40 0234550023
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apabacau.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100114640
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

BC-CL-01 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din municipiul Bacău

Numer referencyjny: 27429315_2021_PAAPD1181066
II.1.2)Główny kod CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Executie lucrari aferente contractului „BC-CL-01 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din municipiul Bacău”.

Note:

1. Numarul de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 19;

2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificari/informaţii suplimentare:

— 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise cu minimum 34 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

— 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise cu minimum 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 81 975 697.00 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO211 Bacău
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Municipiul Bacau

II.2.4)Opis zamówienia:

Executie lucrari aferente contractului „BC-CL-01 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din Municipiul Bacău”, incluzând:

— Extindere retea de alimentare cu apa pe o lungime L=20.189 m, 172 hidranti supraterani si 708 bransamente, 68 camine de vane,

— Reabilitarea retelei de apa pe o lungime de L=53.753 m, 398 hidranti supraterani si 2954 bransamente, 241 camine de vane

— Extinderea retelei de canalizare cu L= 11.117 m, 437 de racorduri si 255 camine de vizitare,

— Reabilitarea retelei de canalizare cu L = 7.694 m, 533 de racorduri si 334 camine de vizitare,

— Realizare 4 staţii de pompare apa uzata noi si a conductele de refulare aferente cu o lungime totala de 1.212 m,

— Reabilitare statie pompare apa uzata Bacau si conducta de refulare aferenta statiei de pompare cu o lungime de 27 m,

— 2 statii de pompare ape uzate existente propuse pentru retehnologizare prin prevederea echipamentelor de proces si de automatizare/SCADA.

Contractul include:

a) Lucrari de constructie;

b) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

c) Testare si punere in functiune;

d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.

Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor – 29 luni.

Se va avea in vedere ca executia lucrarilor, pentru reabilitarea retelelor de apa pe zonele mentionate mai jos, sa se realizeze in primele maximum 24 de luni:

1.Cartier Serbanesti – 5.256,00 m;

2.Zona C-lea Moldovei-Stefan cel Mare-9 Mai-B-dul Unirii – 5.177,00 m;

3.Zona Oituz-Energiei-Garii – 3.538,00 m;

4.C-lea Republicii – 5.268,00 m

5.Alecu Russo-Stadionului-E.C.Pintea – 1.954,00 m;

6.Spiru Haret-C-tin Musat – 1.291,00 m.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica – Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice, resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor / Waga: 15
Cena - Waga: 85
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 65
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie. A se vedea condiția din secțiunea III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale si respectiv VI.3) Informatii suplimentare.

Procentul minim de lucrari/servicii... detalii pe www.e-licitatie.ro

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Cerinţa nr.1: Neîncadr.in sit.prev.la art.177 din Legea 99/2016. Cond,de calificare: Ofert, in nume propriu sau in asoc., tertii sust. si subcontr. nu trebuie sa se reg,in sit.prev.la art.177 alin.(1) şi (2) din Legea 99/2016. Modalitatea de indeplinire: - se va completa si prez. DUAE- "Motive de excludere"-Sect.A "Motive referitoare la condamnarile penale". Inainte de atrib. contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea crit.de atrib. va prez,, la sol. Ent. Contr,, urmat.doc.edificat.care prob./conf.neincadr. in sit.prev.la art.177 din Legea 99/2016, atat pentru ofert.unic/ofert.asociat, cat si pentru subcontr./tert sust. declarati in oferta: - Cazierul jud. al op.ec.; - Cazierul jud.al pers.care sunt membri ai org.de admin., de conducere sau de suprav.al respect.op.ec.sau au putere de reprez., de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certif.constat. emis de ONRC/actul constit.; -alte doc. edif., după caz. Cerinţa nr.2: Neîncadr. in sit.prev.la art.178 din Legea 99/2016. Cond.de calificare: Ofert.in nume propriu sau in asoc., tertii sust.si subcontr.nu trebuie sa se reg.in sit.prev.la art.178 alin.(1) şi (2) din Legea 99/2016. Modal. de indeplinire: -se va compl. si prez.DUAE-"Motive de excludere"-Sect.B "Motive legate de plata impoz. sau a contrib.la asig.sociale". La solicit.ent.contract., ofert.sit.pe primul loc dupa aplicarea crit.de atrib.asupra ofertelor admisibile, prez. doc. justif. actualiz.prin care sa demonstreze indepl.tuturor crit.de calif., in conf.cu inf.cuprinse in DUAE, atat pentru ofert.unic/ofert.asociat, cat si pentru subcontr./tert sust. declarati in oferta:(a) Pers.jur.române vor prez.certif. de atest. fiscală cu sit.oblig.de plată către bug.gen.conso., eliberat de ANAF, şi certificat de atestare fiscală privind sit.oblig. de plată către bug.local, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prez.acestora. (b) Pers.jur.străine vor prez.orice doc. edific. (certif.de atestare fiscală, caziere fiscale, alte doc.echivalente) eliberate de autorit.competente ale tarii de origine, prin care sa doved.faptul ca si-au indeplinit oblig.de plata a impoz., taxelor si a contrib.la bug. gen.consol. (de stat si local), in conf. cu legislatia nat. a tarii de rezidenta a ofert.unic/ oferta.asociat/subcontr./tertului sust. sau a tarii in care ofert. unic/ofert.asociat/subcontr./tertul sust. este stabilit. Din doc.edif.prez. trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prez. acestora. NOTE:1.Certif. se vor prez. pentru toate punctele de lucru si sediile principale si secund.pentru care exista obligatii fiscale;2.Ent. contractanta va exclude din proced.de atrib. orice op.ec. despre care are cunostinta ca si-a incalcat oblig. privind plata impoz., taxelor sau a contrib.la bug.gen.consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarâre jud.sau decizie administr.având caracter definitiv si oblig.in conf.cu legea statului in care respect.op.ec.este infiintat, sau cu cele ale statului membru al ent.contractante. 3. Ent. contr. va exclude din proced.de atrib. un op.ec.in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respect. op. ec. si-a incalcat oblig.privind plata impoz., taxelor sau a contrib. la bug.gen.consolidat. 4. Op.ec.nu este exclus din proced.de atrib. daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste oblig. prin plata impoz., taxelor sau contrib.la bug.gen. consol. datorate ori prin alte modal.de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acest., inclusiv, dupa caz, a event. dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor. 5. Op.ec. nu este exclus din proced.de atrib. atunci când cuantumul impoz., taxelor şi contrib. la bug.gen. consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 RON.Cerinţa nr.3: Neîncadr.in sit.prev.la art.180 din Legea 99/2016. Cond.de calificare: Ofert.in nume propriu sau in asociere, tertii sust. si subcontr.nu trebuie sa se reg.in sit.prev. la art. 180 alin. (1) din Legea 99/20.Modal. de indeplinire: -se va completa DUAE-"Motive de excludere"- Sect.C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri prof.". Nota: In sensul dispoz.art.73, alin.(2) din Legea 99/2016, prin actionar sau asociat semnif. se intelege pers. care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprez.cel putin 10 % din capitalul social sau ii confera detinat.cel putin 10 % din totalul drepturilor de vot in adun.gen. Inainte de atrib. contr., Ofert.clasat pe primul loc dupa aplicarea crit.de atrib. va prez.,la sol.Ent. Contractante, urmat. doc. edif. care probeaza/ confirma neincadr.in sit.prev.la art. 180 de mai sus, atat pentru ofert.unic/ofert.asociat, cat si pentru subcontr./tert sust. declarati in oferta:- certificate, caziere, doc.prin care se demonstr.faptul ca op.ec. poate beneficia de derog.prev.la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016;-alte doc. edif., dupa caz. NOTE: 1:Ent.contr. nu exclude din proced.de atrib.un op.ec. impotriva caruia s-a deschis proced. gen. de insolventa atunci când, pe baza informatiilor si/sau doc.prez.de op.ec.in cauza, stabileste ca acesta are capacit. de a executa contr.de achiz. sectoriala.Aceasta pres.ca respectivul op.ec.se afla fie in faza de obs.si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorg.fezabil, ce permite contin.,de o maniera susten., a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorg.jud.si respecta integral graficul de implem.a planului de reorg. aprobat de instanta. 2: Se consid. ca ent.contr.are suficiente indicii plauzibile pentru a consid. ca op.ec.a incheiat cu alti op.ec.acorduri care vizeaza denat. concur. in cadrul sau in legatura cu aceasta proced. in sit. in care in cadrul org. de conducere a 2 sau mai multor op.ec. particip. la proced.de atrib. se reg. aceleasi pers. sau pers. care sunt sot/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura pers., financ. sau ec. sau de orice alta natura. 3: Se considera ca ent. contr.are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca op. ec. a incheiat cu alti op.ec. acorduri care vizeaza denat.concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta proced. in sit. in care un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual, cat si in comun cu alti op.ec.sau doar in comun cu alti op.ec.. 4: Se considera ca ent. contr. are suficiente indicii plauz. pentru a considera ca op.ec.a incheiat cu alti op. ec.acorduri care vizeaza denat. concur.in cadrul sau in legatura cu aceasta proced.in sit.in care un ofert.a depus oferta individ./in comun cu alti op. ec.si este nominal.ca subcontr. in cadrul unei alte oferte. 5: Ent. contractanta va exclude un op. ec.in orice moment al proced.de atrib. in care ia la cunostinta ca op.ec. se afla, având in vedere actiunile sau in actiunile savârsite inainte sau in cursul proced., in una dintre sit.prev. la art. 177,178,180 din Legea 99/2016, de natura sa atraga excluderea din proced. de atrib. Cerinţa nr.4:Neîncadr.in sit.prev.la art.72 si 73 din Legea 99/ 2016.Cond.de calificare:Ofert.in nume propriu sau in asoc., tertii sust.si subcontr.nu treb. sa se reg.in sit.de conflict de interese prev.la art.72 si 73 alin.(1) din Legea 99/2016.Modalitatea de indeplinire: -se va completa DUAE -"Motive de excludere"- Sect.C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profes.".-Ofert. unic /Ofert.asociat/ Subcontr./ Tertul sust.trebuie sa prezinte,,Declaratie privind neincadr. in prev. art.73 alin (1) din Legea 99/ 2016". Formularul va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SICAP. Pers.care deţin funcţii de decizie în cadrul Ent.Contr.,în ceea ce priveşte org., derularea şi finalizarea proced.de atrib. sunt: Chiper Nina-Dir.Gen.,Popescu Eduard Marian–Dir.Teh.,Gherasim Gabriela-Luiza-Dir.ec.,Raluca Popa–Dir.dez.prog.,Luca Monica -Elena-Sef Serv.Jur., Costras Daniela–Man.achiz.POIM, Ifrim Gabriela–Man.financiar POIM, Tomozei Ionel-resp.contr. lucr.POIM, Florea Constantin-Mugurel–resp.contr.lucr.POIM, Nechifor Gabriela -resp.contr.lucr.POIM, Nechifor Nicolae-resp.contr.lucr.POIM, Ichim Mihaela–resp.achiz.POIM, Diaconu Mihaela-Crina-resp. achiz.POIM, Morozan Nicoleta–resp.achiz. POIM, Calin Claudia–resp.achiz.POIM, Beta Adriana–of.plati POIM, Rotaru Marilena-of. cont. POIM, Beta Izabela–of.viza CFP POIM. NOTA-Modal. prin care se demonstr.indep. cerint.privind neincadr.Ofert.,ofert. asociat/ subcontr./ tert. sust. in sit.de exclud. prev.de dispoz. art.177, art.178, art.180, art.72 si art.73 din Legea 99/2016:- Op.ec.care participa in nume propriu vor depune un singur DUAE Se va completa Formularul nr.5-Decl. privind neîncadr.în sit.prev.la art.72 și 73 din Legea 99/2016 si va fi prez. odata cu dep. DUAE;-Op. ec. care se baz. pe capacit.altor entitati (terti sust./subcontr.)vor dep.un DUAE propriu si câte un DUAE sep.pentru fiecare dintre entit.pe care se bazeaza-Op.ec.care depun oferta in asoc./grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asoc./grupului.-La sol.ent. contract, ofert.sit.pe primul loc dupa aplic.crit.de atrib.asupra ofert.admisibile, prez.doc.justif.actualizate prin care sa demonstr. indeplinirea tuturor crit. de calif., in conf.cu inf. cuprinse in DUAE. -Doc. dov.vor fi prez.în original/copie legal./copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de trad.autoriz. în limba româna.- Nedep.DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asoc./tert sust.) atrage resping. acesteia ca inaccept..- Nedep., odata cu DUAE, a angajam.ferm al tert.sust., din care rezulta modul efectiv în care se va mater. sust.acestuia, a acord. de subcontr.si/sau a acord.de asociere,dupa caz, constit.temei pentru sol.de clarif.pentru event. inadvertente de formă ale inf.cuprinse în sect.DUAE, atât ale ofert., cât si ale subcontr./tert.sust.,acest lucru fiind necesar pentru a asigura desf. coresp... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Cifra de afaceri medie anuala, calculata pe ultimii trei ani financiari (2017, 2018, 2019) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin 70.000.000 RON (sau echivalent)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Se va completa si prezenta DUAE - Criterii de selectie" – Sectiunea B. Capacitatea economica si financiara. Subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala” Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala, sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit) din care sa rezulte informatiile solicitate. Pentru operatorii economici nerezidenti, în masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind "cifra de afaceri” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. Pentru conversia în RON, dacă situaţiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, completat conform Formularului nr. 6 - Angajament privind sustinerea economico-financiara - experienta similara a ofertantului/grupului de operatori economici si Formularului 6A – Declaratie tert sustinator economic si financiar, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art.57 din HG 394/2016. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Odata cu depunerea DUAE operatorii economici vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii susinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia/acestora) si acordul de asociere, dupa caz. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta 1 – Experienta similara Ofertantul trebuie sa demonstreze ca în ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, a executat in conformitate cu normele profesionale in domeniu si a dus la bun sfarsit lucrari de infrastructura de apa / apa uzata similare celor care fac obiectul contractului, in valoare cumulata de minim 60.000.000 RON, la nivelul a maximum 3 contracte. Prin ”lucrari similare” se intelege: lucrări de construire / reabilitare / modernizare / extindere rețele de apă / canalizare si/sau aducțiuni de apă si/sau retele de fluide / lucrari de retele tehnice edilitare supraterane/subterane. Note: 1. Prin sintagma „dus la bun sfarsit” se intelege: lucrari receptionate pe obiecte, insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie finala. 2. Daca Entitatea Contractanta este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, termenului de raportare a experienţei similare (ultimii 5 ani, calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor) se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada ca lucrarile aferente contractelor de experienţă similară prezentate au fost duse la bun sfarsit în intervalul de timp nou rezultat.

Numarul membrilor personalului de conducere Cerinta 2 – Numarul membrilor personalului de conducere - Declaratie privind numarul membrilor personalului de conducere din ultimii 3 ani

Efectivele medii anuale de personal Cerinta 3 – Efectivele medii anuale de personal - Declaratie privind numarul mediu anual de personal al operatorului economic, care executa lucrari din ultimii 3 ani

Utilaje, instalatii si echipament tehnic Cerinta 4 – Utilaje, instalatii si echipament tehnic Declaratie privind dotarile specifice pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.

Proportia de subcontractare 1.Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze În cazul în care o parte din contract va fi subcontractata, ofertantul va furniza informatii privind partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinite de subcontractanti, denumirea si specializarea subcontractantilor. Subcontractantii nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 73, 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. 2.Informatii privind asociatii In cazul depunerii unei oferte de catre un grup de operatori economici, se vor furniza informatii privind asocierea.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Se va completa si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" - Sect. C. Capacitatea tehnica si profesionala.Op.economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. Op.economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sust., subcontr.) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. La sol.ent.contractante, ofert.situat pe primul loc în clasam.realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conf.crit.de atrib., va prez., in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmat.doc.doved.:- copii ale unor părti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit / recomandari / procese-verbale de receptie finala / certificari de buna executie / certificate constat. / orice tip de certificat sau doc. de buna executie datate, semnate şi parafate de către beneficiar (o autor.contractantă sau un beneficiar privat), care sa ateste faptul ca lucrarile similare au fost executate în conf. cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit, si din care sa reiasă: beneficiarul, perioada (inclusiv data încheierii contr.) si locul executiei lucrărilor (inclusiv tipul lucrarilor similare executate. Aceste doc.enumerate mai sus, nu sunt nici limitative, nici cumulative.Ent. contractantă isi rezerva dreptul de a se adresa inclusiv benefi. final al lucrărilor care fac obiectul contr.prez.drept experienţă similară, pentru conf. celor prez.de ofertant, in conf. cu prev.art.12, alin.(5) din Instr.ANAP nr.2/2017.Doc. doved. vor fi prez.în original/copie legal./copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.In cazul contr.semnate in alta moneda, conversia în RON se va face luand in considerare cursul de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru ziua semnarii contractului. In cazul in care un grup de op. economici depune oferta comuna, atunci ind...

Se va completa DUAE "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, cu informatiile solicitate.

Se va completa DUAE "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, cu informatiile solicitate.

Se va completa DUAE "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, cu informatiile solicitate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Documentele justificative reprezinta orice document/certificat din care rezulta faptul ca ofertantul dispune de respectivele utilaje/echipamente. Nota: In cazul unei asocieri, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.

1.Ofertantul va include în DUAE informatiile cu privire la subcontractantii propusi. Subcontractantii vor completa DUAE, in conformitate cu ceea ce implica participarea lor la indeplinirea contractului. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 73, 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare. (Formular nr. 3A) Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire. 2.1. Se va prezenta Acordul de asociere (model - Formular nr. 3); 2. Se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare membru al grupului de operatori economici. NOTA: Acordul de asociere nu poate sa prevada clauze contrare contractului de achizitie sectoriala. Acordul de asociere trebuie sa mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele asocierii pentru indeplinirea contractului. Acordul trebuie sa stipuleze ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga desfasurare a contractului. Acordul de asociere va deveni anexa la contractul incheiat intre Entitatea Contractanta si Asociere.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Ofertantul va constitui in favoarea ent. contr. o gar.de part. în cuantum de 819.756,97 RON. Gar. de part. se constit.in conf.cu prev.art.42 din HG 394/2016, prin instrum.de gar. emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o soc. de asig., în condiţiile legii - Formularul nr. 2. In cazul in care ofert. opteaza pentru constit. gar.de part. prin virament bancar, suma aferenta garantiei trebuie virata in contul S.C. CRAB S.A., nr. RO66 RNCB 0026 1182 2767 0001, deschis la Banca Comerciala Romana sucursala Bacau, cod fiscal RO 27429315.Perioada de valabilitate a gar.pentru part.: 270 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Instrum. de gar. trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Instrum. de gar. trebuie: - sa contina in clar denumirea ent. contr. in favoarea careia s-a constituit;- sa faca referire expresa la procedura org. de ent. contr.;- sa fie constituita in cuantumul precizat mai sus;- sa aiba inscrisa perioada de valabilitate pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus;- sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata;In cazul depunerii de oferte în asociere, gar. de par.trebuie constituitain numele asocierii si sa ment. ca acoperain mod solidar toti membrii grupului de op. ec.. Gar. de part. emisa in alta limba decat româna va fi insotita de traducerea autorizata in limba româna.Dovada constit.gar. de part. va fi transmisă în format electronic (scanata în format .jpg sau .pdf, rezolutie minim 200 dpi), in SICAP, sectiunea „Documente de calificare”, pâna la pâna la data si ora-limita de depunere a ofert..Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantum. gar. de part., echivalenta pentru o gar. de part.depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din d... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/04/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

— Ofertantii au obligatia sa pregateasca oferta conform instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie,

— Ofertantii pot sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta,

— Entitatea contractanta poate organiza o sedinta de informare si vizita la amplasamentele contractului. Operatorii economici interesati sa participe la vizitarea amplasamentelor vor informa, în scris Entitatea contractanta, asupra intentiei de a participa, cu 27 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor..Pentru vizitarea amplasamentelor, Entitatea contractanta va stabili data exacta,care va fi facuta publica in sectiunea “ Lista clarificari,notificari, decizii” a anuntului de participare,

— Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic,

— Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SICAP,

— Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana,

— Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro,

— Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari”. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro,

— Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia/ mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei,

— În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute Entitatea contractanta poate solicita direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute si poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative,

— Ofertanţii (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, vor transmite documentele în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română,

— In cazul in care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică,

— Deoarece incepand cu 08.04.2019 in SICAP a fost integrat Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti vor completa individual DUAE in SICAP, conform instructiunilor ANAP si a Ghidului de utilizare; Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE”–Ghid de completare DUAE”. In vederea respectarii prevederilor legale cu privire la semnatura electronica, dupa completarea acestuia in SICAP, formularul DUAE va fi printat in format PDF, va fi semnat cu semnatura electronica si incarcat in SICAP, alaturi de documentele ofertei

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucureşti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. – Serviciul Juridic
Adres pocztowy: Str. Henri Coandă nr. 2
Miejscowość: Bacău
Kod pocztowy: 600302
Państwo: Rumunia
E-mail: poimcrab@gmail.com
Tel.: +40 372401301
Faks: +40 234551175
Adres internetowy: www.apabacau.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2021