Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Bauleistung - 113703-2022

04/03/2022    S45

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2022/S 045-113703

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 018-042440)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie - Państwowy Instytut Badawczy
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. W. K. Roentgena 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-781
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zbigniew Skrzypek
E-Mail: zbigniew.skrzypek@pib-nio.pl
Telefon: +48 225709463
Fax: +48 225709463
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pib-nio.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.pib-nio.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania z kotłowni na funkcję biurową, techniczną i warsztatową części budynku kotłowni na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Pa

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-6/22/ZS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: obejmujących:

1.1. wykonanie robót budowlanych szczegółowo określonych:

a) Dokumentacją Projektową (Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi) - Załącznik nr 2 do SWZ;

b) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (dalej: „STWiOR") - Załącznik nr 3 do SWZ;

c) Przedmiarami - Załącznik nr 4 do SWZ;

d) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym technicznych i Prawa budowlanego;

e) warunkami wynikającymi z pozwoleń administracyjnych;

f) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;

1.2 zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób, badań i odbiorów, w tym również zorganizowanie i udział w odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne (np. Inspektor Nadzoru Budowlanego, Inspektor Sanitarny, Urząd Dozoru Technicznego itd.), w tym w szczególności zorganizowaniu i przeprowadzeniu procedury dopuszczenia

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/02/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 018-042440

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2
Anstatt:

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

muss es heißen:

Sytuacja ekonomiczno-finansowa

"Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

Wymagany podmiotowy środek dowodowy:

"informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;"

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 14/03/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 28/03/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 10/06/2022
muss es heißen:
Tag: 25/06/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 14/03/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 28/03/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: