Bauleistung - 113703-2022

04/03/2022    S45

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2022/S 045-113703

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 018-042440)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie - Państwowy Instytut Badawczy
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. W. K. Roentgena 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-781
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zbigniew Skrzypek
E-Mail: zbigniew.skrzypek@pib-nio.pl
Telefon: +48 225709463
Fax: +48 225709463
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pib-nio.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.pib-nio.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania z kotłowni na funkcję biurową, techniczną i warsztatową części budynku kotłowni na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Pa

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-6/22/ZS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: obejmujących:

1.1. wykonanie robót budowlanych szczegółowo określonych:

a) Dokumentacją Projektową (Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi) - Załącznik nr 2 do SWZ;

b) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (dalej: „STWiOR") - Załącznik nr 3 do SWZ;

c) Przedmiarami - Załącznik nr 4 do SWZ;

d) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym technicznych i Prawa budowlanego;

e) warunkami wynikającymi z pozwoleń administracyjnych;

f) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;

1.2 zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób, badań i odbiorów, w tym również zorganizowanie i udział w odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne (np. Inspektor Nadzoru Budowlanego, Inspektor Sanitarny, Urząd Dozoru Technicznego itd.), w tym w szczególności zorganizowaniu i przeprowadzeniu procedury dopuszczenia

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/02/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 018-042440

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2
Anstatt:

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

muss es heißen:

Sytuacja ekonomiczno-finansowa

"Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

Wymagany podmiotowy środek dowodowy:

"informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;"

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 14/03/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 28/03/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 10/06/2022
muss es heißen:
Tag: 25/06/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 14/03/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 28/03/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: