Diensten - 113709-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Letland-Riga: Reinigingsdiensten

2018/S 051-113709

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Nodrošinājuma valsts aģentūra
90009112024
Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2
Rīga
LV-1026
Letland
Contactpersoon: Administratīvi juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas Iepirkumu sektora vecākā referente Alīna Bogdanova-Uzkliņģe
Telefoon: +371 67829070
E-mail: iepirkumi@agentura.iem.gov.lv
Fax: +371 67829076
NUTS-code: LV00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nva.iem.gov.lv

Adres van het kopersprofiel: http://nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Rīgas un Zemgales reģionā uz trīs gadiem

Referentienummer: IeM NVA 2016/172
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Par telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem Rīgas un Zemgales reģionā uz trīs gadiem

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Rīgas un Zemgales reģionā uz trīs gadiem.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 36
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 067-126739

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
24/03/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
SIA "Info Serviss"
40003272854
Biksēres iela 6
Rīga
LV-1073
Letland
NUTS-code: LV00
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 2 644 288.38 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
90910000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rīgas un Zemgales reģionā.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Par telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem Rīgas un Zemgales reģionā uz trīs gadiem.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 36
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 2 644 288.38 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
SIA "Info Serviss"
40003420349
Biksēres iela 6
Rīga
LV-1073
Letland
NUTS-code: LV00
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Nepieciešamas izmaiņas, jo mainījies objektu skaits.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Nākuši klāt papildu objekti.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 2 644 288.38 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 2 729 283.17 EUR