Tjenesteydelser - 113779-2019

12/03/2019    S50

Grækenland-Maroussi: Støtteaktiviteter for informationssikkerhed i energisektoren

2019/S 050-113779

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed
Postadresse: 1 Vasilissis Sofias Street
By: Maroussi
NUTS-kode: EL30 Aττική
Postnummer: 15124
Land: Grækenland
Kontaktperson: Procurement Officer
E-mail: procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409711
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.enisa.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4559
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4559
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Netværksinformationssikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Støtteaktiviteter for informationssikkerhed i energisektoren

Sagsnr.: ENISA F-COD-19-T14
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

ENISA ønsker at indhente tjenesteydelser fra mindst 2 og maksimalt 5 tjenesteudbydere, der kan levere støtte til aktiviteter vedrørende sikkerhedstiltag i energisektoren. De valgte tilbudsgivere skal kunne påvise betydelig erfaring og evner inden for dette område med fokus på de aspekter, der behandles i Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerheds årlige arbejdsprogram.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: EL30 Aττική
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vi forventer at tilbudsgivere har ekspertise og viden inden for følgende emner.

— sikkerhedsproblemer inden for energiinformation, med særlig fokus på el-, olie- og/eller gasindustrien

— ICS-SCADA-sikkerhedsspørgsmål, f.eks. OT-sikkerhed, IT/OT-konvergens, scanning i stor skala (såsom SHODAN) osv.

— politiske og lovgivningsmæssige spørgsmål i forbindelse med modstandsdygtigheden i kritiske infrastrukturer og tjenester på nationalt og/eller europæisk niveau inklusive aktiviteter vedrørende beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur (CIIP — Critical Information Infrastructure Protection) samt ICS-SCADA-sikkerhed

— strategi og politik for CIIP og cybersikkerhed på nationalt og/eller europæisk niveau, f.eks direktivet om europæisk kritisk infrastruktur (2008/114/EC), den europæiske strategi for cybersikkerhed

— afgørende driftspræstationer (med særlig fokus på energisektoren) og sikkerhedsadfærd samt kendskab til de lovgivningsmæssige rammer som f.eks. direktivet om net- og informationssikkerhed, den generelle forordning om databeskyttelse og EU's telekommunikationspakke

— hændelsesrapportering og relevante ordninger for hændelsesrapportering inden for kritiske sektorer, f.eks telekommunikation (artikel 13, litra a), i telekommunikationspakken)

— gode retningslinjer for praksis og standarder inden for CIIP, f.eks. ENISA-vejledninger for god praksis, CPNI's vejledninger om god praksis vedrørende sikkerhed for industrielle styringssystemer, ANSSI ICS-sikkerhedsdokumenter (»klassificeringsmetode og hovedtiltag« og »detaljerede tiltag«) IEC 62351. IEC 62443, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27019, NERC CIP-standarder, ANSI/ISA 99 osv.

— problemstillinger vedrørende netværks- og informationssikkerhed, f.eks. internet- og websikkerhed, kryptografi, testning, sikkerhedsstyring osv.

— infrastruktursikkerhed og -modstandsdygtighed samt spørgsmål relateret til CIIP og energi såsom offentlige nøgleinfrastrukturer (PKI) og kerneprotokoller.

Flere specifikke kontrakter baseret på Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerheds årlige arbejdsprogram, især inden for energisektorområdet, vil blive indgået periodisk med de valgte rammekontrahenter på baggrund af proceduren for »genåbning af konkurrence«. Afhængigt af det disponible budget og den ordregivende myndigheds behov kan det samlede

budget øges med op til 50 % ved hjælp af en »procedure med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse«.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

De efterfølgende rammeaftaler indgås for en indledende periode på 12 måneder, med mulighed for en årlig forlængelse på op til højst 3 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som angivet i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/04/2019
Tidspunkt: 18:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/04/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

ENISA Athens office, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, GRÆKENLAND.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 1 juridisk repræsentant pr. deltagende tilbudsgiver må overvære åbningen. Tilbudsgivere skal underrette agenturet skriftligt om deres hensigt om at deltage pr. e-mail til procurement@enisa.europa.eu senest 3 arbejdsdage forud for åbningen. I mangel heraf forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at nægte adgang til sine lokaler.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2019