Услуги - 113782-2019

12/03/2019    S50    агенции - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Обединено кралство-Лондон: Консултантски услуги в областта на имуществото

2019/S 050-113782

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 046-104546)

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски банков орган
Пощенски адрес: One Canada Square
Град: London
код NUTS: UKI4
Пощенски код: E14 5AA
Държава: Обединено кралство
Лице за контакт: Procurement Team
Електронна поща: tenders@eba.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://eba.europa.eu

Адрес на профила на купувача: http://eba.europa.eu

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Консултантски услуги в областта на имуществото

Референтен номер: EBA/2018/15/CSU/SER/OP
II.1.2)Основен CPV код
70000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предоставяне на услуги за подпомагане на Европейския банков орган при разпореждане с наетите от него офис площи на адрес: One Canada Square, London E14 5AA, и възможните преговори с наемодателя относно имуществените щети.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/03/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 046-104546

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.14)
Част от текста, която трябва да се промени: Допълнителна информация
Вместо:

Задължително посещение на място в офисите на ЕБО в Лондон ще се проведе на 12.3.2019 г. с начало 10:00 ч. местно време в Обединеното кралство. Оферентите трябва да резервират времеви интервал за посещението на място с писмена заявка на адрес tenders@eba.europa.eu до 8.3.2019 г. в 12:00 ч. местно време в Обединеното кралство, като посочат лицето, което ще присъства на посещението на място. Броят на лицата, които ще присъстват на посещението на място, ще бъде ограничен до 2-ма души на оферент.

Да се чете:

Задължително посещение на оферентите на място в Европейския банков орган (EBA), Floor 46 and 45, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ще се проведе на 19.3.2019 г. с начало 10:00 ч. От оферентите се изисква да резервират времеви интервал за посещението на място с писмена заявка на адрес tenders@eba.europa.eu до 12:00 ч. на 12.3.2019 г., като посочат лицето, което ще присъства. Броят на лицата, които ще присъстват на посещението, ще бъде ограничен до 2-ма за всеки оферент.

VII.2)Друга допълнителна информация: