Werken - 113784-2018

14/03/2018    S51    - - Werken - Award Aankondiging - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Frankrijk-Rijsel: Bouwen van opslagloodsen

2018/S 051-113784

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
ports de Lille — cci Hauts de France
place Leroux de Fauquemont, CS 91394
Lille Cedex
59014
Frankrijk
Telefoon: +33 320227380
E-mail: contact@portsdelille.com
NUTS-code: FRE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.portsdelille.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de travaux de construction d'un bâtiment logistique no37 de 41 500 m² au Port de Santes (1ère avenue)

Referentienummer: 2018-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45213220
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de Travaux pour la construction d'un bâtiment logistique no37 de 41 500 m² au Port de Santes (1ère avenue).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Terrassements -VRD

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no1 porte sur les prestations relatives aux terrassements - VRD.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Renforcement de sols

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no2 porte sur des travaux de renforcement de sols.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fondations - Gros œuvres - Maçonnerie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no3 porte sur des travaux relatifs aux fondations, gros œuvre, maçonnerie.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Charpentier BA - Murs CF

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no4 porte sur des travaux relatifs aux charpentier BA, murs CF.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dallages

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no5 porte sur des travaux de dallages.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Couverture - Etanchéité

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no6 porte sur des travaux de couverture et d'étanchéité.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bardage

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262650
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no7 porte sur des travaux de bardage.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ménuiseries extérieures

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no8 porte sur des travaux relatifs aux menuiseries extérieures.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Métallurgie serrurerie

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no9 porte sur des travaux relatifs à la métallurgie serrurerie.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fermetures industrielles et équipements de quais

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45213300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no10 porte sur des travaux de fermetures industrielles et équipements de quais.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Courants forts - courants faibles

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no11 porte sur des travaux relatifs aux courants forts - courants faibles.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chauffage - ventilation - climatisation

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232141
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no12 port sur des travaux relatifs au chauffage, à la climatisation, ventilation.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plomberie - sanitaires - extincteurs

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no13 porte sur des travaux relatifs à la plomberie, aux sanitaires et extincteurs.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Protection incendie - Sprinkler - RIA

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45343000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no14 porte sur des travaux relatifs à la protection incendie, au sprinkler et RIA.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Portes coupe feu coulisantes

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44221220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no15 porte sur des portes coupe feu coulissantes.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cloisons - doublages - platerie - ménuiseries intérieures - faux plafonds

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no16 porte sur des travaux relatifs aux cloisons, doublages, platerie, menuiseries intérieures et faux plafonds.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peinture - Resine - Revêtements de sols et murs

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no17 porte sur des travaux de peinture, de la résine et revêtements de sol et murs.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Amenagements des espaces extérieurs

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no18 porte sur des travaux d'aménagement des espaces extérieurs.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Equipements spécifiques extérieurs

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no19 porte sur des travaux relatifs aux équipements extérieurs.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clôture portails

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45342000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot no20 porte sur des travaux relatifs aux clôtures portails.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des options pourront être demandées sur certains lots du marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 026-057463
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Dallages. Le lot no 5 sera relancé sous la forme d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Menuiseries extérieures. Le lot no 8 sera relancé sous la forme d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Métallerie — Serrurerie. Le lot no 9 sera relancé sous la forme d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Fermetures industrielles et équipements de quais. Le lot no 10 sera relancé sous la forme d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 15
Benaming:

Portes coupe feu coulissantes. Le lot no 15 sera relancé sous la forme d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 19
Benaming:

Equipements spécifiques extérieurs.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 20
Benaming:

Clôtures Portails. Le lot no 20 sera relancé sous la forme d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le représentant de l'entité adjudicatrice a décidé de déclarer sans suite, certains lots (lots 5, 8, 9, 10, 15, 19, 20) du marché pour insuffisance de concurrence. Les lots 5, 8, 9, 10, 15 et 20 seront relancés dans les meilleurs délais selon une procédure négociée avec mise en concurrence préalable. Pour tout renseignement complémentaire concernant cette procédure, merci de vous rapprocher du service juridique de Ports de Lille.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Lille Cedex
59014
Frankrijk
Telefoon: +33 359542342
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Lille Cedex
59014
Frankrijk
Telefoon: +33 359542342
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018