Ajutați-ne să îmbunătățim site-ul TED participând la un scurt sondaj!

Servicii - 113790-2015

Afișează vizualizare compactă

02/04/2015    S65    Comisia Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: Servicii în cadrul mecanismului de sprijin al politicilor

2015/S 065-113790

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcţia Generală Cercetare şi Inovare, Direcţia A – Elaborare de politicii şi coordonare, A.4 – Analiza şi monitorizarea politicilor naţionale în domeniul cercetării
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=757

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg&lg=en

Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=757

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcţia Generală Cercetare şi Inovare, Direcţia A – Elaborare de politicii şi coordonare, A.4 – Analiza şi monitorizarea politicilor naţionale în domeniul cercetării
Adresă: ORBN 02/081
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
În atenția: şefului unităţii

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
Altele: politica europeană în domeniul cercetării şi inovării.
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii în cadrul mecanismului de sprijin al politicilor.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 11: Servicii de consultanță pentru management [6] și servicii conexe
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: sediul contractantului.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 48
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Servicii de susţinere a următoarelor acţiuni din cadrul mecanismului de sprijin al politicilor, conceput pentru a ajuta statele membre ale UE şi ţările asociate să îşi reformeze politicile în domeniul cercetării şi inovării: susţinere pentru evaluări inter pares ale strategiilor, programelor şi instituţiilor naţionale din domeniul cercetării şi inovării, susţinere specifică în favoarea ţărilor (evaluări inter pares prealabile, evaluări inter pares ulterioare, solicitări ad-hoc); susţinere pentru organizarea de ateliere de învăţare reciprocă aprofundată pentru un grup de ţări; activităţi de comunicare şi de diseminare.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

73000000, 73200000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoarea totală maximă a contractului-cadru pentru durata totală de 4 ani este de 10 000 000 EUR (fără TVA).
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea dosarul licitaţiei.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea dosarul licitaţiei.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea dosarul licitaţiei.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): a se vedea dosarul licitaţiei.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
a se vedea dosarul licitaţiei.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
a se vedea dosarul licitaţiei.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
2015/RTD/A4/OP/PP-00123-2014.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.5.2015
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 1.6.2015 - 10:00

Locul:

square Frère Orban 8, etajul 2, sala 2.A149, 1040 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da

Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Ofertanţii care doresc să participe la şedinţa de deschidere sunt rugaţi să îşi comunice intenţia prin trimiterea unui mesaj la adresa de poştă electronică funcţională rtd-psf@ec.europa.eu cu cel puţin 2 zile în prealabil. Această notificare trebuie să fie semnată de un funcţionar autorizat al ofertantului şi să menţioneze numele, prenumele şi naţionalitatea persoanei (1 persoană din partea fiecărui ofertant) care va participa la şedinţa de deschidere în numele ofertantului. La recepţia din clădirea CE, această persoană va fi rugată să prezinte un document de identitate care să confirme detaliile personale incluse în notificare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Programul Orizont 2020 pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică.
VI.3)Informații suplimentare
Dosarul licitaţiei va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.1. Site-ul „e-Tendering” va fi actualizat ori de câte ori este necesar. Utilizatorii înregistraţi pentru o anumită licitaţie (a se vedea secţiunea „Register” din partea stângă) vor fi informaţi automat cu privire la orice modificare care ar putea fi publicată cu privire la această licitaţie (documente suplimentare, întrebări/răspunsuri etc.). Potenţialilor ofertanţi care nu se vor înregistra pe site-ul e-tendering le revine responsabilitatea de a verifica actualizările şi modificările de pe site-ul e-tendering efectuate pe parcursul perioadei de licitaţie.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac

Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Ofertanţii pot depune eventuale observaţii privind procedura de atribuire la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1. în cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoştinţă de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O plângere depusă nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate depune o plângere la organismul menţionat la punctul VI.4.1.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23.3.2015