Услуги - 113793-2019

12/03/2019    S50    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Преместване на административните отдели на Съда на Европейския съюз

2019/S 050-113793

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Съд на Европейския съюз
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Електронна поща: AO-UGB@curia.europa.eu
код NUTS: LU000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Преместване на административните отдели на Съда на Европейския съюз

Референтен номер: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Основен CPV код
98392000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Съдът реши да стартира тази покана за участие в търг за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги по преместване на различните административни звена на Съда в контекста на освобождаване на помещенията от сграда Т/Tbis и заемане на новата Tour C от неговия сграден фонд, която понастоящем се строи.

Поръчката съдържа 5 работни пакета:

— координация и подготвителни дейности за преместване,

— предоставяне на различни съоръжения (камиони, асансьори, колички, кашони и т.н.),

— предоставяне на услуги по самото преместване,

— координиране на изключването и повторно свързване на телефони, персонални компютри и принтери,

— координиране на услугите по почистване.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 709 982.00 EUR
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
код NUTS: LU000
Основно място на изпълнение:

Люксембург, Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на тази поръчка е да се осигури съдействие, координация и мониторинг на преместванията на персонала на различните служби на Съда, както и да се предоставят услуги по преместване на различните административни звена на Съда в контекста на освобождаване на помещенията на Съда в сграда T/Tbis и заемането на новата Tour C от неговия сграден фонд, която понастоящем се строи.

Поръчката ще включва по специално, но не без да се ограничава до 2 аспекта: подготовка на преместванията и самите премествания, включително свързаните с тях услуги.

Подробна информация може да бъде намерена в приложение I — Технически спецификации от тръжните спецификации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посещенията на място са организирани за датите, посочени в писмото-покана за участие в търг.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 171-387877
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Преместване на административните отдели на Съда на Европейския съюз

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/01/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Team Relocations SA
112, rue du Kiem
Strassen
L-8040
Люксембург
код NUTS: LU
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 800 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 709 982.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители
Дял: 40 %

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Телефон: +352 43031

Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Европейски омбудсман
1 avenue du Président Robert Schuman
Strasbourg
67001
Франция
Телефон: +33 388172313

Интернет адрес: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Greffe du tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Телефон: +352 43031

Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/03/2019