Υπηρεσίες - 113793-2019

12/03/2019    S50    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Μετακομίσεις των διοικητικών υπηρεσιών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2019/S 050-113793

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: AO-UGB@curia.europa.eu
Κωδικός NUTS: LU000

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μετακομίσεις των διοικητικών υπηρεσιών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός αναφοράς: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
98392000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Δικαστήριο αποφάσισε να προκηρύξει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών μετακόμισης για τις διάφορες διοικητικές μονάδες του Δικαστηρίου στο πλαίσιο της αποδέσμευσης των χώρων του κτιρίου T/Tbis και της δέσμευσης του νέου κτιρίου Tour C, που είναι σήμερα υπό κατασκευή, του κτιριακού του συγκροτήματος.

Η αποστολή έχει 5 συνιστώσες:

— συντονισμός και προπαρασκευαστικές εργασίες για τις μετακομίσεις,

— παροχή διαφόρων ειδών εξοπλισμού (φορτηγά, ανελκυστήρες, καρότσια, κιβώτια κ.λπ.),

— παροχή υπηρεσιών πραγματικής μετακόμισης,

— συντονισμός των αποσυνδέσεων και επανασυνδέσεων των τηλεφώνων, των υπολογιστών και των εκτυπωτών,

— συντονισμός των υπηρεσιών καθαρισμού.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 709 982.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU
Κωδικός NUTS: LU000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή συνδρομής, συντονισμού και παρακολούθησης των παροχών μετεγκατάστασης του προσωπικού των διαφόρων υπηρεσιών του Δικαστηρίου, καθώς και των παροχών μετακόμισης των διαφόρων διοικητικών μονάδων του Δικαστηρίου στο πλαίσιο της αποδέσμευσης των χώρων του κτιρίου T/Tbis και της δέσμευσης του νέου κτιρίου Tour C, που είναι σήμερα υπό κατασκευή, του κτιριακού του συγκροτήματος.

Η σύμβαση θα περιλαμβάνει κυρίως, και μεταξύ άλλων, 2 πτυχές: την προετοιμασία των μετακομίσεων και τις πραγματικές μετακομίσεις, συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών.

Λεπτομερείς πληροφορίες παρέχονται στο παράρτημα Ι - Τεχνικές προδιαγραφές της συγγραφής υποχρεώσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οργανώθηκαν επιτόπιες επισκέψεις στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην επιστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 171-387877
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Τίτλος:

Μετακομίσεις των διοικητικών υπηρεσιών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
24/01/2019
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Team Relocations SA
112, rue du Kiem
Strassen
L-8040
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Κωδικός NUTS: LU
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 800 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 709 982.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 40 %

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γενικό Δικαστήριο
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 43031

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
1 avenue du Président Robert Schuman
Strasbourg
67001
ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33 388172313

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Greffe du tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 43031

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/03/2019