Услуги - 113797-2019

12/03/2019    S50

Бeлгия-Брюксел: Концесия за устойчиви услуги по обществено хранене в сградите на Европейския парламент в Страсбург

2019/S 050-113797

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Град: Bruxelles
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Държава: Белгия
Лице за контакт: Direction de la logistique — service de passation de marchés publics/bureau KAD 03G025, Plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUXEMBOURG
Електронна поща: INLO.CFT@ep.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4484
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Концесия за устойчиви услуги по обществено хранене в сградите на Европейския парламент в Страсбург

Референтен номер: 06B40/2018/M060
II.1.2)Основен CPV код
55511000 Услуги на столове и бюфети, предлагащи обслужване на ограничен кръг клиенти, свързани предимно професионално
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Европейският парламент набира концесионери (правно основание: Регламент 2018/1046) за извършване на услуги по обществено хранене в сградите си в Брюксел за сметка и търговски риск на концесионера.

Концесионерите не заплащат такса.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обществено хранене на посетителите (ресторант за посетители, кафене на интерактивния музей на Парламентариума) и бар на пленарната зала

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55330000 Услуги на други заведения за бързо хранене
55410000 Услуги по управление на барове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Експлоатация на пунктове за продажба:

— ресторант за посетители (220 места),

— Кафене на Парламентариума (96 места),

— Бар на Пленарната зала (260 места),

— дейности по провеждане на мероприятия.

Понастоящем оборотът на тази обособена част се изчислява на 1 500 000 EUR/година. Това е средната стойност от последните приходи, екстраполирани за целия 7-годишен период, която не е гарантирана и е предоставена индикативно, за да се даде възможност за оценка на обхвата на договора за концесия и ще зависи до голяма степен от търговските решения на бъдещия концесионер.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на обслужването, храната и напитките / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Устойчиво, социално и етично / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Съответствие на предложението с нуждите на Европейския парламент / Тежест: 15
Цена - Тежест: 35
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 84
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обществено хранене на членовете и персонала в централните сгради, включително протоколната служба

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55330000 Услуги на други заведения за бързо хранене
55410000 Услуги по управление на барове
55311000 Услуги на сервитьори в ресторанти, предлагащи обслужване на ограничен кръг клиенти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Експлоатация на пунктове за продажба:

— на самообслужване Spinelli (808 места),

— на самообслужване Spaak (103 места),

— ресторант на членовете на парламента и салони (а-ла-карт, до 500 места),

— салон Astrid Lulling (90 места),

— Протоколна дейност,

— ресторант Antall (196 места),

— пивоварна Antall (180 места),

— бар на членовете на парламента (170 места),

— бар форум (75 места),

— закусвалня за сандвичи,

— дейности по провеждане на мероприятия.

Понастоящем оборотът на тази обособена част се изчислява на 7 900 000 EUR/година. Това е средната стойност от последните приходи, екстраполирани за целия 7-годишен период, която не е гарантирана и е предоставена индикативно, за да се даде възможност за оценка на обхвата на договора за концесия и ще зависи до голяма степен от търговските решения на бъдещия концесионер.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на обслужването, храната и напитките / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Устойчиво, социално и етично / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Съответствие на предложението с нуждите на Европейския парламент / Тежест: 15
Цена - Тежест: 35
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 84
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Заведение за обществено хранене в сграда square de Meeûs

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55330000 Услуги на други заведения за бързо хранене
55311000 Услуги на сервитьори в ресторанти, предлагащи обслужване на ограничен кръг клиенти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Експлоатация на пунктове за продажба:

— на самообслужване Meeûs (328 места),

— кафене Meeûs (40 места),

— дейности по провеждане на мероприятия.

Понастоящем оборотът на тази обособена част се изчислява на 1 100 000 EUR/година. Това е средната стойност от последните приходи, екстраполирани за целия 7-годишен период, която не е гарантирана и е предоставена индикативно, за да се даде възможност за оценка на обхвата на договора за концесия и ще зависи до голяма степен от търговските решения на бъдещия концесионер.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на обслужването, храната и напитките / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Устойчиво, социално и етично / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Съответствие на предложението с нуждите на Европейския парламент / Тежест: 15
Цена - Тежест: 35
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 84
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Заведение за обществено хранене в сграда Wilfried Martens

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55330000 Услуги на други заведения за бързо хранене
55311000 Услуги на сервитьори в ресторанти, предлагащи обслужване на ограничен кръг клиенти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Експлоатация на пунктове за продажба:

— на самообслужване Martens (450 места),

— кафене Martens (200 места),

— дейности по провеждане на мероприятия.

Понастоящем оборотът на тази обособена част се изчислява на 1 500 000 EUR/година. Това е средната стойност от последните приходи, екстраполирани за целия 7-годишен период, която не е гарантирана и е предоставена индикативно, за да се даде възможност за оценка на обхвата на договора за концесия и ще зависи до голяма степен от търговските решения на бъдещия концесионер.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на обслужването, храната и напитките / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Устойчиво, социално и етично / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Съответствие на предложението с нуждите на Европейския парламент / Тежест: 15
Цена - Тежест: 35
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 84
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Вендинг автомати за напитки и храна

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15894500 Продукти за автомати за продажба на храна
42933000 Автоматични машини за продажба на дребно
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Експлоатация на 70 до 100 вендинг автомата за топли и студени напитки и храни във всички сгради на Парламента.

Понастоящем оборотът на тази обособена част се изчислява на 500 000 EUR/година. Това е средната стойност от последните приходи, екстраполирани за целия 7-годишен период, която не е гарантирана и е предоставена индикативно, за да се даде възможност за оценка на обхвата на договора за концесия и ще зависи до голяма степен от търговските решения на бъдещия концесионер.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на обслужването и храната/напитките / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Устойчиво, социално и етично / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Съответствие на предложението с нуждите на Европейския парламент / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Средства, предложени за поддържане на настилките чисти / Тежест: 5
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 84
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вписване в професионален или търговски регистър, специфично разрешение в държавата на пребиваване или член на професионална организация, ако се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Професионален опит

Система за самоконтрол, утвърдена от националните органи, ако това се изисква от закона.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Вж. документите за поканата за участие в търг.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Застраховка „Професионална отговорност за трети лица“.

Финансова стабилност.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Вж. документите за поканата за участие в търг.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Състезателна процедура с договаряне
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.5)Информация относно договаряне
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/04/2019
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 17/04/2019
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Край 2025 г.

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд, орган на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Интернет адрес: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Държава: Франция
Интернет адрес: https://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подаде в двумесечен срок от деня, в който съответното решение е било съобщено или доведено до знанието на заинтересованото лице.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/02/2019