Werken - 113804-2018

14/03/2018    S51    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Litouwen-Vilnius: Installeren van gasfittings

2018/S 051-113804

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 250-528272)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
AB „Amber Grid”
303090867
Savanorių pr. 28
Vilnius
LT-03116
Litouwen
Contactpersoon: Vytautas Dzikaras
Telefoon: +370 52327742
E-mail: v.dzikaras@ambergrid.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ambergrid.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/37923

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimo ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas (II etapas)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45333000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimo ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo (II etapo) darbai ir šių rekonstravimo darbų projektų parengimo paslaugos

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/03/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 250-528272

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
In plaats van:
Datum: 12/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 19/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: