Leveringen - 113848-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Griekenland-Athene: Onderdelen van locomotieven of rollend materieel

2018/S 051-113848

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Elliniki Etaireia Syntirisis Sidirodromikoy Trochaioy Ylikoy A.E.
Karoloy 1 - 3
Athina
104 37
Griekenland
Contactpersoon: Ioannis Fotopoylos
Telefoon: +30 2105285848-23-24
E-mail: procurement@eessty.gr
Fax: +30 2105285849
NUTS-code: EL303

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eessty.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια ανταλλακτικών, για την τακτική συντήρηση των Δ/Κ MTU 12V396TC13.

Referentienummer: ΑΔ 46/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34631000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια ανταλλακτικών, για την τακτική συντήρηση των Δ/Κ MTU 12V396TC13.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Κεφαλή άρθρωσης βάκτρου (748102988).

Perceel nr.: 48
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Αποθήκες Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ., Δηλαβέρη 2, Πειραιάς.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Κεφαλή άρθρωσης βάκτρου (748102988) - Προμήθεια 48 τεμ..

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Δακτύλιος στεγανότητος ωστικός (τσιμούχα ειδική νερού) (748103713).

Perceel nr.: 72
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Αποθήκες Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ., Δηλαβέρη 2, Πειραιάς.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Δακτύλιος στεγανότητος ωστικός (τσιμούχα ειδική νερού) (748103713) - Προμήθεια 24 τεμ..

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Χιτώνιο στάνταρντ (επισκευής 0-0) (748106505).

Perceel nr.: 114
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Αποθήκες Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ., Δηλαβέρη 2, Πειραιάς.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Χιτώνιο στάνταρντ (επισκευής 0-0) (748106505) - Προμήθεια 288 τεμ..

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Δακτύλιος στεγανότητος κυκλικής διατομής (748107041).

Perceel nr.: 129
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Αποθήκες Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ., Δηλαβέρη 2, Πειραιάς.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Δακτύλιος στεγανότητος κυκλικής διατομής (748107041) - Προμήθεια 48 τεμ..

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 071-135509
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 217/18
Benaming:

Προμήθεια ανταλλακτικών, για την τακτική συντήρηση των Δ/Κ MTU 12V396TC13.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/02/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Καρβούνης Γεώργιος
Αθήνα
Griekenland
NUTS-code: EL303
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε.
Αθήνα
Griekenland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018