Roboty budowlane - 113854-2015

02/04/2015    S65    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

2015/S 065-113854

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Punkt kontaktowy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec
Osoba do kontaktów: Piotr Pracki
03-734 Warszawa
Polska
Tel.: +48 327104810
E-mail: piotr.pracki@plk-sa.pl
Faks: +48 327104883

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.plk-sa.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego, w której Skarb Państwa posiada 50 % akcji spółki
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: obsługa sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Katowice - Chorzów Batory” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 na odcinku Gliwice Łabędy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Linia kolejowa Nr 137 Katowice – Chorzów Batory.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Dokumentacja projektowa wykonawcza i powykonawcza
2. Roboty nawierzchniowe, podtorzowe, budowlane, do których należą:
a) Przebudowa nawierzchni kolejowej:
— wymiana torów i wstawek,
— oczyszczenie mechaniczne podsypki,
— ścinanie ław torowiska,
— podbijanie i regulacja położenia torów w planie i profilu,
— wymiana rozjazdów,
b) Odbudowa rowów bocznych,
c) Budowa drenażu wgłębnego,
d) Rewitalizacja obiektów inżynieryjnych,
e) Przebudowa peronów,
f) Usunięcie drzew i krzewów.
3. Roboty branży elektroenergetycznej, do których należą:
a) Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej:
— nad torami nr 1 i 2 na odcinku Katowice – Chorzów Batory
— nad przejściami rozjazdami w stacji Chorzów Batory i p.o. Katowice Załęże
— nad torem nr 3 i 4 w stacji Chorzów Batory.
b) Wymiana oświetlenia zewnętrznego na przystanku osobowym Katowice Załęże.
c) Przebudowa urządzeń eor na przystanku osobowym Katowice Załęże oraz w stacji Chorzów Batory.
d) Przebudowa oświetlenia zewnętrznego w obrębie głowicy rozjazdowej (wjazd od strony Katowic) oraz na peronie nr 2 w stacji Chorzów Batory.
4. Roboty branży automatyki i telekomunikacji, do których należą:
a) Stacja Chorzów Batory
— wymiana napędów w wymienionych rozjazdach oraz sprzężonych z nimi,
— przebudowa kontroli niezajętości torów i rozjazdów,
— przebudowa urządzeń związana z przebudową układu torowego,
— wymiana (zabudowa) elektromagnesów torowych shp,
— przebudowa urządzeń rozgłoszeniowych.
b) Szlak Katowice - KTC
— przebudowa obwodów kontroli niezajętości odstępów sbl (demontaż istniejących zabudowa nowych opartych na licznikach osi),
— przebudowa urządzeń sbl związana z przebudową układu torowego w stacji Chorzów Batory,
— wymiana (zabudowa) elektromagnesów torowych shp,
— wymiana sygnalizatorów.
c) Szlak KTC- Chorzów Batory
— przebudowa obwodów kontroli niezajętości odstępów sbl (demontaż istniejących zabudowa nowych opartych na licznikach osi),
— wymiana (zabudowa) elektromagnesów torowych shp shp,
— wymiana sygnalizatorów
d) KTC
— wymiana napędów w wymienionych rozjazdach oraz sprzężonych z nimi,
— przebudowa kontroli nie zajętości torów i rozjazdów,
— wymiana (zabudowa) elektromagnesów torowych shp,
— wymiana sygnalizatorów.
e) Stacja Katowice
— przebudowa obwodów kontroli niezajętości obwodów za semaforami wjazdowymi (demontaż istniejących zabudowa nowych opartych na licznikach osi),
— wymiana (zabudowa) elektromagnesów torowych shp,
— wymiana sygnalizatorów.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45234000, 71311230, 45234116, 45234113, 45234115, 45111300, 71322000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Całkowita cena brutto. Waga 90
2. Okres gwarancji/okres rękojmi. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
9090/IREZA4/1000003/14/P, nr spr. IREZA4/1e-216-13/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 121-214520 z dnia 27.6.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 222-391649 z dnia 18.11.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 90/106/0010/15/Z/I Nazwa: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Katowice – Chorzów Batory” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 na odcinku Gliwice Łabędy
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.3.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 21
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ZUE S.A.
ul. Kazimierza Czapińskiego 3
30-048 Kraków
Polska
E-mail: zue@zue.krakow.pl
Tel.: +48 122663939
Adres internetowy: http://www.zue.krakow.pl
Faks: +48 122693589

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 47 039 839,22 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 42 499 713 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.3.2015