Servicios - 113927-2018

14/03/2018    S51

Polonia-Varsovia: Turbinas de vapor de agua

2018/S 051-113927

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: PGE Energia Ciepła S.A.
Dirección postal: Złota 59
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 00-120
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Kryńska
Correo electrónico: agnieszka.krynska@gkpge.pl
Teléfono: +48 126209582
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Dirección del perfil de comprador: http://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Remont kapitalny kapitalizowany i modernizacja turbozespołu TG4 w PGE Energia Ciepła S.A. O/Wybrzeże (EC Gdańsk)

Número de referencia: 1000947400
II.1.2)Código CPV principal
42112100 Turbinas de vapor de agua
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kapitalnego i modernizacji turbozespołu nr 4 w Elektrociepłowni Gdańskiej. Celem jest doprowadzenie do stanu pełnej sprawności technicznej, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz rozwiązanie problemów eksploatacyjnych występujących na turbozespole.

Granice zakresu projektowania: węzły łożyskowe turbiny, PEH, ERB, złączki olejowe, sterowanie obracarką.

Granice zakresu realizacji zadania na obiekcie:

1. Od spoiny na króćcu dolotu pary do komory zaworu szybkozamykającego WP do króćca na turbinie wylotupary do wymienników 4XA i 4XB wraz z układem przepływowym turbiny do króćców upustowych pary naturbinie.

2. Układ olejowy (smarny i regulacyjny) wraz z pompami, armaturą, chłodnicami, filtrami i GZO oraz olejem uszczelniającym generatora.

3. Układ regulacji turbiny wraz z zaworami odcinającymi i regulacyjnymi.

4. Część mechaniczna generatora wraz z chłodnicami wodorowymi i wzbudnicą wraz z jej chłodzeniem.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 4 971 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Elektrociepłownia Gdańska EC2 – 80-555 Gdańsk, ul. Wiślna 6.

II.2.4)Descripción del contrato:

Remont kapitalny kapitalizowany i modernizacja turbozespołu TG4 w PGE Energia Ciepła S.A. Polska SA O/Wybrzeże (EC Gdańsk).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Situación de extrema urgencia resultante de hechos imprevisibles para la entidad adjudicadora y con arreglo a las condiciones estrictas que se establecen en la Directiva
Explicación:

Dnia 13.11.2017 r. doszło do przejęcia pośredniej kontroli nad PGE EC (dawniej EDF Polska S.A.) przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. (dalej jako: „Przejęcie”). Od przejęcia PGE EC jest podmiotem pośrednio kontrolowanym przez Skarb Państwa, albowiem 57,39 % akcji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., podmiotu kontrolującego PGE EC, należy do Skarbu Państwa. Przed Przejęciem PGE EC, nie będąc zobowiązana dostosowania Pzp, prowadziła postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie regulacji wewnętrznej, tj. Regulaminu przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na podstawie dyrektywy przez spółki grupy kapitałowej EDF w Polsce” z dnia 15.4.2016 r. Postępowanie, zostało wszczęte dnia 20.9.2017 r. na podstawie regulaminu, lecz nie zostało zakończone zawarciem umowy z wykonawcą przed Przejęciem. Ze względu na obowiązek stosowania Pzp, PGE EC zobowiązana jest do udzielenia zamówienia w przedmiotowym postępowaniu z zastosowaniem przepisów Pzp. Wobec spełnienia przesłanek ustawowych udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, które zostały omówione poniżej, postępowanie zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy „Prawo zamówień publicznych" tj.:

1. Wystąpiła wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn zależnych od wykonawcy. W omawianym stanie faktycznym zamawiający nie miał wpływu na Przejęcie, bowiem PGE EC było przedmiotem transakcji dokonywanej przez niezależne od niej podmioty. Zarówno sama decyzja o Przejęciu, jak i w szczególności data dokonania transakcji nie była podejmowana w uzgodnieniu z PGE EC, zatem zamawiający nie miał wpływu na zaistnienie tej sytuacji.

2. Nieprzewidywalność sytuacji. Przejęcie było długotrwałym procesem i zamawiający nie był w stanie przewidzieć kiedy zostanie ono sfinalizowane, tj. od którego momentu będzie zobowiązany do stosowania Pzp podczas udzielania zamówień. Przy tym, dzień sfinalizowania Przejęcia był wielokrotnie przesuwany, a o ostatecznej dacie, w której nastąpiło Przejęcie zamawiający dowiedział się o dopiero na 4 dni przed tą datą. W konsekwencji należy uznać, że zamawiający nie był w stanie przewidzieć w jakim dniu powstanie obowiązek stosowania przepisów Pzp.

3. Wymóg natychmiastowego wykonania zamówienia. Postępowanie będące przedmiotem niniejszego zawiadomienia zostało ogłoszone w terminie wynikającym z planowanego postoju od 7.4.2018 r. oraz konieczności przygotowania się wykonawcy do remontu.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 030-066326
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Remont kapitalny kapitalizowany i modernizacja turbozespołu TG4 w PGE Energia Ciepła S.A. Polska SA O/Wybrzeże (EC Gdańsk)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Doosan Babcock Energy Polska S.A.
Dirección postal: ul. Golejowska 73b
Localidad: Rybnik
Código NUTS: PL227 Rybnicki
Código postal: 44-207
País: Polonia
Dirección de internet: http://www.doosanbabcock.com/pl/
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Udostępnienie wyposażenia/sprzętu.

Dopuszcza się podwykonawstwo dla prac:

— izolacyjnych,

— rusztowaniowych,

— diagnostycznych,

— dostaw części zamiennych,

— na elementach układu regulacji,

— na układzie olejowym,

— wyważanie wysokoobrotowe.

V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/03/2018