Servicios - 113927-2018

14/03/2018    S51

Polska-Warszawa: Turbiny parowe

2018/S 051-113927

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Adres pocztowy: Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kryńska
E-mail: agnieszka.krynska@gkpge.pl
Tel.: +48 126209582
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Adres profilu nabywcy: http://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont kapitalny kapitalizowany i modernizacja turbozespołu TG4 w PGE Energia Ciepła S.A. O/Wybrzeże (EC Gdańsk)

Numer referencyjny: 1000947400
II.1.2)Główny kod CPV
42112100 Turbiny parowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kapitalnego i modernizacji turbozespołu nr 4 w Elektrociepłowni Gdańskiej. Celem jest doprowadzenie do stanu pełnej sprawności technicznej, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz rozwiązanie problemów eksploatacyjnych występujących na turbozespole.

Granice zakresu projektowania: węzły łożyskowe turbiny, PEH, ERB, złączki olejowe, sterowanie obracarką.

Granice zakresu realizacji zadania na obiekcie:

1. Od spoiny na króćcu dolotu pary do komory zaworu szybkozamykającego WP do króćca na turbinie wylotupary do wymienników 4XA i 4XB wraz z układem przepływowym turbiny do króćców upustowych pary naturbinie.

2. Układ olejowy (smarny i regulacyjny) wraz z pompami, armaturą, chłodnicami, filtrami i GZO oraz olejem uszczelniającym generatora.

3. Układ regulacji turbiny wraz z zaworami odcinającymi i regulacyjnymi.

4. Część mechaniczna generatora wraz z chłodnicami wodorowymi i wzbudnicą wraz z jej chłodzeniem.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 4 971 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Elektrociepłownia Gdańska EC2 – 80-555 Gdańsk, ul. Wiślna 6.

II.2.4)Opis zamówienia:

Remont kapitalny kapitalizowany i modernizacja turbozespołu TG4 w PGE Energia Ciepła S.A. Polska SA O/Wybrzeże (EC Gdańsk).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności związanej z wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie mógł przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Dnia 13.11.2017 r. doszło do przejęcia pośredniej kontroli nad PGE EC (dawniej EDF Polska S.A.) przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. (dalej jako: „Przejęcie”). Od przejęcia PGE EC jest podmiotem pośrednio kontrolowanym przez Skarb Państwa, albowiem 57,39 % akcji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., podmiotu kontrolującego PGE EC, należy do Skarbu Państwa. Przed Przejęciem PGE EC, nie będąc zobowiązana dostosowania Pzp, prowadziła postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie regulacji wewnętrznej, tj. Regulaminu przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na podstawie dyrektywy przez spółki grupy kapitałowej EDF w Polsce” z dnia 15.4.2016 r. Postępowanie, zostało wszczęte dnia 20.9.2017 r. na podstawie regulaminu, lecz nie zostało zakończone zawarciem umowy z wykonawcą przed Przejęciem. Ze względu na obowiązek stosowania Pzp, PGE EC zobowiązana jest do udzielenia zamówienia w przedmiotowym postępowaniu z zastosowaniem przepisów Pzp. Wobec spełnienia przesłanek ustawowych udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, które zostały omówione poniżej, postępowanie zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy „Prawo zamówień publicznych" tj.:

1. Wystąpiła wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn zależnych od wykonawcy. W omawianym stanie faktycznym zamawiający nie miał wpływu na Przejęcie, bowiem PGE EC było przedmiotem transakcji dokonywanej przez niezależne od niej podmioty. Zarówno sama decyzja o Przejęciu, jak i w szczególności data dokonania transakcji nie była podejmowana w uzgodnieniu z PGE EC, zatem zamawiający nie miał wpływu na zaistnienie tej sytuacji.

2. Nieprzewidywalność sytuacji. Przejęcie było długotrwałym procesem i zamawiający nie był w stanie przewidzieć kiedy zostanie ono sfinalizowane, tj. od którego momentu będzie zobowiązany do stosowania Pzp podczas udzielania zamówień. Przy tym, dzień sfinalizowania Przejęcia był wielokrotnie przesuwany, a o ostatecznej dacie, w której nastąpiło Przejęcie zamawiający dowiedział się o dopiero na 4 dni przed tą datą. W konsekwencji należy uznać, że zamawiający nie był w stanie przewidzieć w jakim dniu powstanie obowiązek stosowania przepisów Pzp.

3. Wymóg natychmiastowego wykonania zamówienia. Postępowanie będące przedmiotem niniejszego zawiadomienia zostało ogłoszone w terminie wynikającym z planowanego postoju od 7.4.2018 r. oraz konieczności przygotowania się wykonawcy do remontu.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 030-066326
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Remont kapitalny kapitalizowany i modernizacja turbozespołu TG4 w PGE Energia Ciepła S.A. Polska SA O/Wybrzeże (EC Gdańsk)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/03/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Doosan Babcock Energy Polska S.A.
Adres pocztowy: ul. Golejowska 73b
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-207
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.doosanbabcock.com/pl/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Udostępnienie wyposażenia/sprzętu.

Dopuszcza się podwykonawstwo dla prac:

— izolacyjnych,

— rusztowaniowych,

— diagnostycznych,

— dostaw części zamiennych,

— na elementach układu regulacji,

— na układzie olejowym,

— wyważanie wysokoobrotowe.

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2018