Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 113969-2016

Wyświetl widok skrócony

02/04/2016    S65

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2016/S 065-113969

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: „Koleje Mazowieckie-KM” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Lubelska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-802
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Sosnowska
E-mail: przetargi@mazowieckie.com.pl
Tel.: +48 224737353
Faks: +48 224737518

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.mazowieckie.com.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usługa utrzymania P1-P3 oraz naprawy P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 1. Miejscem wykonywania serwisu prewencyjnego (obsługa w poziomach utrzymania P1-P3) i naprawczego pogwarancyjnego 16 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 (Elf) będzie Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów, która znajduje się w Warszawie przy ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa, Polska.
2. Miejscem wykonywania naprawy w poziomie utrzymania P4 wraz z modyfikacją 16 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 (Elf) będzie miejsce wskazane przez Wykonawcę.
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie pogwarancyjne wraz z zapewnieniem fabrycznie nowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (przeglądy w poziomach utrzymania P1÷P3) oraz wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 wraz z modyfikacją 16 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 (Elf).
2. Zamówienie obejmuje:
1) serwis prewencyjny 16 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 (Elf). Obsługa w poziomach utrzymania P1, P2, P3 w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.10.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2005 r. nr 212, poz. 1771 z późn. zm.), z wyłączeniem mycia, wodowania, odfekalniania elektrycznych zespołów trakcyjnych. Obsługę w poziomach utrzymania P1, P2 i P3 EZT, należy wykonać zgodnie z obowiązującą Dokumentacją Systemu Utrzymania,
2) serwis naprawczy pogwarancyjny 16 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 (Elf) obejmujący realizację napraw pogwarancyjnych. Na zakup części zamiennych wykorzystanych do dokonania napraw pogwarancyjnych Zamawiający będzie wystawiał odrębne zamówienia,
3) naprawy w poziomie utrzymania P4 wraz z modyfikacją 16 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 (Elf). Naprawy w poziomie utrzymania P4 EZT należy wykonać zgodnie z obowiązującą Dokumentacją Systemu Utrzymania.
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określają Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ oraz złączniki do Istotnych postanowień umowy.
We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym lub systemom odniesienia, wskazanym w SIWZ i załącznikach.
4. Zamawiający żąda:
1) na czynności serwisu prewencyjnego w poziomach utrzymania P1÷P3 EZT oraz napraw pogwarancyjnych, udzielenia gwarancji jakości na okres trwania umowy,
2) na wykonane naprawy w poziomie utrzymania P4 EZT udzielenia gwarancji jakości na okres 18 miesięcy, natomiast na wykonaną modyfikację EZT udzielenia gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru po naprawie z modyfikacją każdego EZT.
5. Zamawiający żąda realizowania zamówienia przez okres 4 lat, licząc od dnia podpisania umowy.
6. Zamawiający żąda wykonania napraw w poziomie utrzymania P4 wraz z modyfikacją każdego z EZT objętych zamówieniem, w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania danego EZT do naprawy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 73 943 664 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
MWZ3-26-11-2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 032-052315 z dnia 16.2.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Usługa utrzymania P1-P3 oraz naprawy P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.3.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Zygmunta Augusta 11
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-082
Państwo: Polska
Tel.: +48 525868387
Faks: +48 525868020
Adres internetowy: www.pesa.pl

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 60 179 200 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 73 943 664 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / 4587803

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U.U.E. lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość, o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający nie (...) przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (...) odwołanie wnosi się w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w DU/UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dz.U.U.E. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (...).
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Od wyroku sądu, Stronom nie przysługuje skarga kasacyjna.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / 4587803

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.4.2016