Usługi - 113979-2014

Wyświetl widok skrócony

04/04/2014    S67

Luksemburg-Luksemburg: Wsparcie Eurostatu dla użytkowników zewnętrznych

2014/S 067-113979

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat
Adres pocztowy: budynek im. Jeana Monneta, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Lieselotte Plapp
Osoba do kontaktów: Mariana Kotzeva
E-mail: estat-call-for-tenders-directorate-b@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/eurostat

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=452

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat
Adres pocztowy: rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luksemburg
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Lieselotte Plapp
Osoba do kontaktów: Mariana Kotzeva
E-mail: estat-call-for-tenders-directorate-b@ec.europa.eu
Adres internetowy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=452

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat
Adres pocztowy: budynek im. Jeana Monneta, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Dział A.5 (CAD) — BECH F2/907

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: statystyka.
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wsparcie Eurostatu dla użytkowników zewnętrznych
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 10: Usługi badania rynku i opinii publicznej
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: siedziba wykonawcy (części 1–12).
Siedziba Komisji (część 13).
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej

Okres w miesiącach: 48
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Niniejsze zaproszenie do składania ofert dotyczy działań polegających na udzielaniu pomocy na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w ramach następujących części:
część 1: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku hiszpańskim;
część 2: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku duńskim;
część 3: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku niemieckim;
część 4: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku estońskim;
część 5: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku angielskim;
część 6: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku francuskim;
część 7: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku łotewskim;
część 8: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku węgierskim;
część 9: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku niderlandzkim;
część 10: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku portugalskim;
część 11: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku fińskim;
część 12: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku szwedzkim;
część 13: centralne wsparcie użytkowników.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Część 1: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku hiszpańskim:
całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 1 000 wniosków rocznie, co odpowiada 4 000 wniosków w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
Część 2: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku duńskim:
całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 800 wniosków rocznie, co odpowiada 3 200 wnioskom w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
Część 3: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku niemieckim:
całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 8 000 wniosków rocznie, co odpowiada 32 000 wniosków w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
Część 4: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku estońskim:
całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 500 wniosków rocznie, co odpowiada 2 000 wniosków w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
Część 5: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku angielskim:
całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 5 000 wniosków rocznie, co odpowiada 20 000 wniosków w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
Część 6: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku francuskim:
całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 1 500 wniosków rocznie, co odpowiada 6 000 wniosków w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
Część 7: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku łotewskim:
całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 600 wniosków rocznie, co odpowiada 2 400 wnioskom w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
Część 8: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku węgierskim:
całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 600 wniosków rocznie, co odpowiada 2 400 wnioskom w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
Część 9: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku niderlandzkim:
całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 1 000 wniosków rocznie, co odpowiada 4 000 wniosków w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
Część 10: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku portugalskim:
całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 400 wniosków rocznie, co odpowiada 1 600 wnioskom w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
Część 11: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku fińskim:
całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 400 wniosków rocznie, co odpowiada 1 600 wnioskom w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, czyli w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata) będzie to 16 szkoleń.
Część 12: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku szwedzkim:
całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 800 wniosków rocznie, co odpowiada 3 200 wnioskom w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, czyli w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata) będzie to 16 szkoleń.
Część 13: centralne wsparcie użytkowników:
całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 245 osobodni rocznie, co odpowiada 980 osobodniom w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku hiszpańskim
1)Krótki opis
Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku hiszpańskim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

3)Wielkość lub zakres
Całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 1 000 wniosków rocznie, co odpowiada 4 000 wniosków w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku duńskim
1)Krótki opis
Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku duńskim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

3)Wielkość lub zakres
Całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 800 wniosków rocznie, co odpowiada 3 200 wnioskom w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku niemieckim
1)Krótki opis
Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku niemieckim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

3)Wielkość lub zakres
Całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 8 000 wniosków rocznie, co odpowiada 32 000 wniosków w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku estońskim
1)Krótki opis
Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku estońskim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

3)Wielkość lub zakres
Całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 500 wniosków rocznie, co odpowiada 2 000 wniosków w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku angielskim
1)Krótki opis
Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku angielskim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

3)Wielkość lub zakres
Całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 5 000 wniosków rocznie, co odpowiada 20 000 wniosków w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku francuskim
1)Krótki opis
Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku francuskim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

3)Wielkość lub zakres
Całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 1 500 wniosków rocznie, co odpowiada 6 000 wniosków w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku łotewskim
1)Krótki opis
Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku łotewskim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

3)Wielkość lub zakres
Całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 600 wniosków rocznie, co odpowiada 2 400 wnioskom w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku węgierskim
1)Krótki opis
Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku węgierskim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

3)Wielkość lub zakres
Całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 600 wniosków rocznie, co odpowiada 2 400 wnioskom w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku niderlandzkim
1)Krótki opis
Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku niderlandzkim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

3)Wielkość lub zakres
Całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 1 000 wniosków rocznie, co odpowiada 4 000 wniosków w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku portugalskim
1)Krótki opis
Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku portugalskim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

3)Wielkość lub zakres
Całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 400 wniosków rocznie, co odpowiada 1 600 wnioskom w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku fińskim
1)Krótki opis
Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku fińskim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

3)Wielkość lub zakres
Całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 400 wniosków rocznie, co odpowiada 1 600 wnioskom w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku szwedzkim
1)Krótki opis
Pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku szwedzkim.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

3)Wielkość lub zakres
Całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 800 wniosków rocznie, co odpowiada 3 200 wnioskom w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Co roku organizowane będą 4 szkolenia dla użytkowników, co oznacza, że w ciągu maksymalnego okresu obowiązywania umowy (4 lata) odbędzie się 16 szkoleń.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Centralne wsparcie użytkowników
1)Krótki opis
Centralne wsparcie użytkowników.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

3)Wielkość lub zakres
Całkowitą wielkość zamówienia szacuje się na 245 osobodni rocznie, co odpowiada 980 osobodniom w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zob. specyfikacja zamówienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zob. specyfikacja zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zob. specyfikacja zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ESTAT/B/2014/002.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 5.5.2014 - 17:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.5.2014 - 17:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 22.5.2014 - 10:00

Miejscowość:

BECH B4/444.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1 należycie upoważniony przedstawiciel każdego oferenta. Przedstawiciel oferenta musi okazać przewodniczącemu komisji przetargowej pisemne upoważnienie podpisane przez oferenta lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Bezpośredni elektroniczny dostęp do dokumentacji przetargowej można bez uprzedniego wniosku/rejestracji uzyskać pod adresem internetowym podanym w pkt I.1.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.3.2014