Usługi - 114003-2017

28/03/2017    S61    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Katowice: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

2017/S 061-114003

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
Tel.: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Faks: +48 322083568
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sum.edu.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usługi serwisowej do egzaminów typu OSCE w ramach projektu pn.” Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medyczn.

II.1.2)Główny kod CPV
50800000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup usługi serwisowej do egzaminów typu OSCE w ramach projektu pn.” Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 112 276.42 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup usługi serwisowej do egzaminów typu OSCE w ramach projektu pn.” Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej”.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/03/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2017